عنوان مناقصه :آگهی مناقصه عمومی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری بندرعباس
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :4/5/99
  آخرين مهلت :12/5/99
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي : آگهی مناقصه عمومی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری بندرعباس در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط و دارای صلاحیت و رتبه بندی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و یا از استانداری استانها (حداقل رتبه 5 راه و باندمربوط به ردیف 1 تا 5) واگذار نماید لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر از تاریخ نشر آگهی به مدت هفت روز و دریافت اسناد مناقصه به نشانی: بندرعباس ، گلشهر جنوبی ، خیابان سمدو ، کوچه عدالت 1 ، ساختمان حوزه معاونتها ، طبقه دوم به امور قراردادهای سازمان عمران شهرداری بندرعباس مراجعه نمایند. لازم به ذکر است : ( فروش اسناد از تاریخ 4/5/99 لغایت 12/5/99) -ارائه اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات شرکت الزامی است. - ارائه رزومه کاری و تصویر قرارداد مشابه الزامی است. - سازمان عمران در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار است -هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد. -شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف موضوع ماده 10 آیین نامه مالی شهرداری تهران و مراکز استانها است. - واریز تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ تعیین شده در جدول ذیل به شماره حساب 0110191297001 نزد بانک ملی و یا ارائه ضمانت نامه بانکی معادل وجه مذکور با حداقل 3 ماه اعتبار الزامی است.( چک تضمین شده یا اسناد مطالبات قابل قبول کمیسیون نمی باشد) -آخرین مهلت جهت ارائه پیشنهادها پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 15/5/99 میباشد. - کمیسیون مربوطه درساعت 12 روز یکشنبه مورخ 19/5/99 در محل سازمان عمران شهرداری بندرعباس تشکیل و پاکات بازگشایی میگردد. -چنانچه برندگان اول،دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب اولویت به نفع صندوق سازمان عمران ضبط خواهد شد. -بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص ، معین و بدون ابهام بوده و در پاکت لاک و مهر شده تسلیم شود . -این آگهی برابر آئین نامه معاملات جدید شهرداری تهران صرفا یک نوبت منتشر می شود. -حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان قانونی آنها در تاریخ بازگشایی پاکات مجاز میباشد بدیهی است عدم حضور مانع از تصمیم گیری کمیسیون نخواهد بود. - به ازائ هر روز تاخیر در موضوع قرارداد مبلغ 000/000/10 ریال از مطالبات پیمانکار کسر میگردد. - سازمان عمران میتواند در صورت نیاز 25 درصد از حجم موضوع قرارداد را به تناسب همان مبلغ اولیه قرارداد کسر یا اضافه نماید و پیمانکار در این خصوص حق اعتراض ندارد . -سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج میباشد. عنوان برآورد اولیه (ریال ) مبلغ سپرده ( ریال ) مبنا محاسبه مدت توضیحات ترمیم و مرمت نوار حفاری گاز 149/343/291/14 000/000/150 قیمت مقطوع یکسال محل اجرای پروژه : خور شیلات تا شهرنمایش و سطح شهر بندرعباس ترمیم و مرمت نوار حفاری گاز 173/012/577/14 000/000/150 قیمت مقطوع یکسال محل اجرای پروژه: کوی ولیعصر تا پل نایبند و سطح شهر بندرعباس ترمیم و مرمت نوار حفاری گاز 409/306/120/14 000/000/150 قیمت مقطوع یکسال محل اجرای پروژه: کوی شفا و فرودگاه قدیم و سطح شهر بندرعباس ترمیم و مرمت نوار حفاری گاز 830/736/346/14 000/000/150 قیمت مقطوع یکسال محل اجرای پروژه: شهرک امام رضا و سطح شهر ترمیم و مرمت نوار حفاری گاز 420/775/470/8 000/000/90 قیمت مقطوع یکسال محل اجرای پروژه: کوی خلیج فارس ، رسالت شمالی و سطح شهربندرعباس اجاره ماشین آلات (کامیون 10 چرخ و 6 چرخ 000/000/000/12 000/000/120 قیمت مقطوع از قرار هرساعت یکسال محل اجرای پروژه: شهر بندرعباس و حومه روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندرعباس

<< بازگشت به ليست مناقصات