عنوان مناقصه :آگهی مناقصه عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :4/5/99
  آخرين مهلت :15/5/99
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :)) آگهی مناقصه عمومی(( سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس در نظر دارد واگذاری امور پشتیبانی ، نگهبانی ، تایپ و تکثیر و غیره ... را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجدالشرایط و دارای صلاحیت از اداره کل کار و امور اجتماعی و گواهی این کار معتبر واگذار نماید. لذا متقاضیان واجد الشرایط می توانند جهت دریافت فرم و اسناد مناقصه ا زتاریخ درج آگهی حداکثر به مدت 10روز از تاریخ نشر آگهی به اداره حقوقی و امور قرارداد های سازمان واقع در بلوار امام خمینی، میدان امام خمینی،ضلع شمالی بوستان شهید دباغیان، خیابان گلچین مراجعه نمایند. لازم به ذکر است: (تاریخ فروش اسناد از تاریخ 4/5/99 لغایت 15/5/99 ) 1- هزینه نشر آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد. میزان سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ000/000/250 ریال به صورت واریز نقدی به حساب سپرده سازمان یا ضمانتامه معتبربانکی داراری حداقل سه ماه اعتبار می باشد. (چک تضمین شده بانکی یا اسناد مطالبات قابل قبول نمی باشد) 2- چنانچه برندگان اول، دوم، سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنان به ترتیب الویت به نفع صندوق سازمان ضبط خواهد شد. 3- سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است. 4- پیشنهاد دهندگان بایستی تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخ 21/5/99پیشنهاد خود را که از حیث مبلغ مشخص، معین و بدون ابهام بوده در پاکتهای مربوطه به شرح شرایط مندرج در اسناد مناقصه لاک و مهر شده در قبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس نمایند. 5- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف موضوع ماده 10 آیین نامه مالی شهرداری تهران می باشد. 6- پیشنهادات رسیده ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ22/5/99 در کمیسیون عالی معاملات که محل سازمان تشکیل می گردد بازگشایی و قرائت می شود. 7- حضور شرکت کنندگان در روز برگزاری کمیسیون مجاز می باشد. بدیهی است عدم حضور مانع تصمیم گیری کمیسیون نخواهد بود. 8- این آگهی برابر آیین نامه معاملات جدید شهرداری تهران می باشد و صرفاً یک نوبت منتشر می گردد. 9- برنده مناقصه هنگام عقد قرارداد می بایست ده درصد مبلغ کل قرارداد را بعنوان حسن انجام کار (ضمانت) در وجه سازمان تودیع نماید. 10- پرداخت پیش پرداخت در قبال اخذ ضمانتامه معتبر بانکی تا سقف ...% قرارداد با تایید سازمان قابل پرداخت می باشد. 11- در صورت تاخیر در اجرای موضوع مناقصه ازاء هرروز 000/000/5 ریال از مطالبات پیمانکار کسر می گردد. 12- مدت شروع قرارداد از تاریخ ابلاغ قرارداد به مدت یکسال کامل شمسی می باشد ، هیچگونه تعدیل و افزایش قیمت به قرارداد حاضر تعلق نمی گیرد به استثنا افزایش دستمزد کارگران در اول فروردین هرسال برابر اعلام اداره کل کار و امور اجتماعی. 13- چنانچه محل صدور گواهی نامه صلاحیت اداره کل امور اجتماعی استان دیگری غیر از هرمزگان باشد، بایستی دارای تاییدیه از اداره کل کار و امور اجتماعی هرمزگان باشد. 14- پیمانکار بایستی دارای توان پرداخت حداقل دو ماه حقوق و مزایا و پرداخت حق بیمه کارکنان تحت پوشش خود را به مدت شش ماه داشته باشدحتی در صورت عدم پرداخت صورت وضعیت ها توسط کارفرما. 15- سایر شرایط و مشخصات در اسناد مناقصه مندرج و متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبول امضاء و به پیشنهاد خود ضمیمه تسلیم نمایند. روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندرعباس

<< بازگشت به ليست مناقصات