عنوان مناقصه :((بسمه تعالي)) اصلاحیه آگهی مناقصه واگذاری امور پشتیبانی سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری بندر عباس مورخ 04/05/99
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :15/5/99
  آخرين مهلت :22/5/99
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي : ((بسمه تعالي)) اصلاحیه آگهی مناقصه واگذاری امور پشتیبانی سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری بندر عباس مورخ 04/05/99 آگهی به شرح ذیل اصلاح می گردد: 1-فروش اسناد تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 22/05/99 تمدید می گردد. 2-تحویل پاکات پیشنهادی تا پایان وقت اداری روزدوشنبه 27/05/99 تمدید می گردد. 3-پیشنهادات ساعت 10 روز سه شنبه 28/05/99 در کمیسیون عالی معاملات که در محل سازمان بازگشایی و اعلام نتیجه می گردد. روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري بندرعباس Bandarabas.ir

<< بازگشت به ليست مناقصات