عنوان مناقصه :آگهی مناقصه عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :15/5/99
  آخرين مهلت :26/5/99
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :آگهی مناقصه عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظر دارد نسبت به واگذاری امور پشتیبانی، خدماتی خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد الشرایط و دارای صلاحیت اداره کل کار و امور اجتماعی و گواهینامه ایمنی کار سال1399 واگذار نماید .لذا متقاضیان واجد الشرایط می توانند جهت دریافت فرم و اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی حداکثر به مدت هفت روز به امور مالی سازمان فاوا واقع در بلوار امام خمینی (ره) حدفاصل میدان انقلاب و میدان ابوذر انتهای کوچه بهامین مراجعه نمایند. لازم به ذكر است: فروش اسناد( از تاریخ 15/05/99 لغایت 26/05/99) هزینه نشر آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. میزان سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 200.000.000ريال (دویست میلیون ريال) که می بایست به صورت نقدی به حساب سپرده سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات به شماره 0109362765001 نزد بانک ملی شعبه شهرداری بنام سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری بندرعباس یا ضمانتنامه معتبر بانکی حداقل سه ماه اعتبار در وجه سازمان تودیع نمایند . ( چک تضمین شده بانکی و اسناد مطالبات مالی قابل قبول کمیسون نمی باشد.) چنانچه برندگان اول، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنان به ترتیب اولویت به نفع صندوق سازمان ضبط خواهد شد. سازمان فاوا در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. پیشنهاد دهندگان بایستی تا آخر وقت اداری روز چهار شنبه مورخ 29/05/1399 پیشنهاد خود را که از حیث مبلغ مشخص، معین و بدون ابهام بوده در پاکتهای مربوطه لاک و مهر شده در قبال اخذ رسید تحویل امور مالی سازمان نمایند. و به پیشنهاد هایی که مخدوش، مبهم مشروط و خارج از این مهلت ارائه شود ترتیب اثر داده نمی شود. شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف موضوع ماده 10 آیین نامه مالی شهرداری میباشد. پیشنهادات رسیده ساعت 15روز چهارشنبه مورخ 29/05/99 در دفتر مدیریت سازمان تشکیل میگردد بازگشایی و قرائت می شود. ( حضور شرکت کنندگان در روز برگزاری مناقصه مجاز می باشد) بدیهی است عدم حضور مانع از تشکیلات و تصمیم گیری کمیسیون نخواهدبود.) این آگهی برابر آیین نامه معاملات جدید شهرداری تهران میباشد و صرفا یک نوبت منتشر میگردد. برنده مناقصه هنگام عقد قرارداد می بایست ده درصد مبلغ کل قرارداد را به عنوان حسن انجام تعهدات بصورت واریز نقدی و یا ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی در وجه سازمان فاوا تودیع نماید. مدت شروع قرارداد از تاریخ ابلاغ قرارداد به مدت یک سال میباشد. به ازاء هر روز دیر کرد در اجرای موضوع مناقصه مبلغ 5.000.000 ریال از مطالبات کسر می گردد. جهت خرید اسناد ارائه فیش واریزی مبلغ 000/500 ريال(پانصد هزار ریال) به شماره حساب 72151149288891به نام این سازمان نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرعباس الزامی می باشد. سایر شرایط و مشخصات در اسناد مناقصه مندرج و متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضاء و به پیشنهاد خود ضمیمه تسلیم نمایند. روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندر عباس

<< بازگشت به ليست مناقصات