عنوان مناقصه :((آگهی مناقصه عمومی)) شهرداری منطقه یک بندرعباس
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :10/6/99
  آخرين مهلت :18/6/99
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :((آگهی مناقصه عمومی)) شهرداری منطقه یک بندرعباس در نظر دارد پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجدالشرایط نمايد. شرکتهای واجد الشرایط میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مربوطه حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ نشر آگهی به آدرس: بندرعباس، گلشهر شمالی –بلوار سید مصطفی خمینی –خیابان شلمچه ،کوچه فروزان 3 شهرداری منطقه اداره حقوقی و امور قراردادها مراجعه نمایند. (تاریخ 10/6/99 لغایت18/6/99) 1-شهرداری در رد یا قبول یک و یا کلیه پیشنهاد ها مختار است. 2-پيشنهاد دهندگان بايد معادل 000/000/200 ریال بعنوان ضمانت نامه / فيش واريزي نقدي به حساب شماره 0105963885008 به عنوان سپرده شهرداري منطقه یک در بانك ملي واريز نمايند. (چک تضمین شده بانکی قابل قبول نمی باشد.) 3 – چنانچه برندگان مناقصه از انعقاد قرارداد خودداری نمایند به ترتیب اولویت سپرده شرکت در مناقصه آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 4 – آخرین مهلت جهت ارائه پیشنهاد ها پایان وقت اداری یکشنبهمورخ 23/6/99 و تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهادی ساعت 13 روز دوشنبه مورخ 24/6/99 در محل شهرداری منطقه یک می باشد. 5 – حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان قانونی آنها در روز بازگشایی پاکات مجاز می باشد. بدیهی است عدم حضور مانع از تصمیم گیری کمیسیون نمی باشد. 6 – بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص، معین و بدون ابهام بوده و در پاکات لاک و مهر شده تسلیم شود. 7 – برنده مناقصه مکلف است ده درصد مبلغ کل قرارداد را به عنوان ضمانت حسن انجام معامله در موعد مقرر به شهرداری تودیع نماید. 8 – شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شرط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه مالی شهرداری می باشد. 9 – به ازای هر روز تاخیر در اجرای پروژه ردیف یک مبلغ 000/000/5 ریال بعنوان جریمه از مطالبات برنده مناقصه کسر می گردد. 10 – مبلغ پیش پرداخت در قبال ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر تا سقف حداکثر 25 درصد با تائید شهرداری منطقه یک قابل پرداخت می باشد. 11 – شهرداری می تواند در ضرورت حداکثر تا 25 درصد حجم قرارداد را با همان مبلغ اولیه قرارداد کسر یا اضافه نماید. پیمانکار در این خصوص حق هیچگونه اعتراضی ندارد. 12– هزینه نشر آگهی از برنده مناقصه دریافت میگردد. 13 – این آگهی برابر آئین نامه معاملات جدید شهرداری تهران و تسری به مراکز استانها صرفا یک نوبت منتشر میشود. 14- سایر جزئیات و مشخصات در اسناد مناقصه قید گردیده است. 15 – جهت خرید اسناد مناقصه مبلغ 000/500 ریال به شماره حساب 0105965759002بانک ملی واریز گردد. ردیف عنوان پروژه مبلغ پروژه(برآورد اولیه) مبلغ سپرده شرکت در مناقصه مدت انجام کار مبنای محاسبه 1 مرمت و بهسازی کانالهای سطح شهر(اصلاح کانال محدوده اوقاف –اجرای مالون ضلع شمال بلوار 45 متری شمال شهرک طلائیه 000/000/000/12 ریال 000/000/200ریال 6 ماه فهرست بهای ابنیه 99 روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بندرعباس

<< بازگشت به ليست مناقصات