عنوان مناقصه :« آگهی مناقصه عمومی » معاونت عمرانی شهرداری بندرعباس
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :17/6/99
  آخرين مهلت :25/6/99
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :بسمه تعالی « آگهی مناقصه عمومی » شهرداری بندرعباس در نظر دارد پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجدالشرایط و دارای صلاحیت و رتبه بندی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و یا از استانداری استانها واگذار نماید. شرکتهای واجدالشرایط ذیل می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مربوطه ظرف مدت7 روز از تاریخ نشر آگهی به آدرس : بندرعباس – گلشهر – رسالت جنوبی خیابان سمدو – کوچه عدالت یک ساختمان معاونت عمرانی شهرداری، طبقه سوم ( امور قراردادها ) مراجعه نمایند . ( مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ دوشنبه 17/6/99 تا سه شنبه 25/6/99 ) 1-ارائه روزمه کاری ، تصویر قراردادهای اجرای کار مشابه ، اسناد ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز پروژه الزامی است . 2- شهرداری در رد یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادها مختار است . 3- پاکتهای پیشنهادی قیمت پیمانکارانی باز خواهد شد که در مرحله ارزیابی فنی حداقل امتیاز لازم را کسب نمایند . 4- چنانچه برندگان مناقصه از انعقاد قرارداد خودداری نمایند به ترتیب سپرده شرکت در مناقصه آنها به نفع صندوق شهرداری ضبط خواهد شد . 5- آخرین مهلت جهت ارائه پیشنها دها پایان وقت اداری یکشنبه مورخ 30/6/99 و تاریخ بازگشایی پاکتهای پیشنهادی ساعت 8 صبح دوشنبه مورخ 31/6/99 می باشد . 6- حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان قانونی آنها در روز بازگشایی پاکات مجاز می باشد بدیهی است عدم حضور مانع از تشکیل و تصمیم گیری کمیسیون نمی باشد . 7- بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص ، معین و بدون ابهام بوده و در پاکات لاک و مهر شده تسلیم شود . 8- برنده مناقصه مکلف است ده درصد مبلغ کل قرارداد را به عنوان ضمانت حسن انجام معامله در موعد مقرر به شهرداری تحویل نماید . 9- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه مالی شهرداری می باشد . 10- به ازاء هر روز تأخیر در اجرای پروژه مبلغ 000/000/10 ریال از کارکرد پیمانکار کسر می گردد 11- تعدیل به پیمان تعلق نمی گیرد . 12- میزان سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ تعیین شده در جدول ذیل به صورت واریز نقدی به حساب سپرده های شهرداری عهده بانک به شماره حساب 0105926679003 یا ضمانت نامه معتبر بانکی دارای حداقل سه ماه اعتبار می باشد . ( چک تضمین شده بانکی یا اسناد مطالبات قابل قبول کمیسیون نمی باشد ) 13- این آگهی برابر آئین نامه معاملات جدید شهرداری صرفاً یک نوبت منتشر می شود . 14- مبالغ قرارداد پس از تائید دستگاه نظارت و کسر کسورات قانونی قابل پرداخت می باشد . 15- سایر جزئیات و مشخصات در اسناد مناقصه قید گردیده است . 16- شماره حساب خرید اسناد مناقصه 0105819336004 مبلغ 000/500 ریال بانک ملی بحساب شهرداری بندرعباس 17- هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد . ردیف عنوان پروژه برآود اولیه مبلغ سپرده (ریال) مدت انجام کار مبنا محاسبه پیمان رتبه و رشته 1 ترمیم نوار حفاری و آسفالت سطح شهر 000/000/000/15 000/000/100 12 ماه مقطوع حداقل رتبه 5 راه و باند روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بندرعباس

<< بازگشت به ليست مناقصات