عنوان مناقصه :(( آگهی مناقصه عمومی )) سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری بندرعباس
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :26/6/99
  آخرين مهلت :5/7/99
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي : (( آگهی مناقصه عمومی )) سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری بندرعباس به استناد مصوبه شماره 57515/4 مورخه 11/6/99 هیئت مدیره و مجوز تامین اعتبار شماره 118/201 در نظر دارد واگذاری امور پشتیبانی و نگهبانی را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی که دارای مجوز و صلاحیت از اداره کل کار و امور اجتماعی استان هرمزگان و ایمنی گار سال 1399 میباشند به مدت 12 ماه واگذار نماید لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر از تاریخ نشر آگهی به مدت هفت روز و دریافت اسناد مناقصه به نشانی : بندرعباس ، خیابان فجر ، کوچه عدالت 1 ، ساختمان حوزه معاونتها ، طبقه دوم ، امور قراردادهای سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری مراجعه نمایند. لازم به ذکر است: (فروش اسناد از تاریخ 26/6/99 الی 5/7/99) - واریز مبلغ 000/000/300ریال جهت تضمین شرکت در مناقصه به شماره حساب 0110191297001 نزد بانک ملی به صورت واریز نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی دارای حداقل سه ماه اعتبار(چک تضمین شده بانکی و اسناد مطالبات قابل قبول کمیسیون نمیباشد.) در وجه سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری بندرعباس الزامی است. - ارائه تصویر اساسنامه و آگهی تغییرات و مجوز و صلاحیت اداره کل کار و امور اجتماعی و گواهی ایمنی کار برابر با اصل الزامی است. - سازمان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است  - هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد. - برنده مناقصه می بایست 10% مبلغ کل قرارداد را به عنوان حسن انجام تعهدات در وجه سازمان تودیع نماید. - این آگهی برابر آیین نامه معاملات جدید شهرداری تهران ( تسری به مراکز استانها ) صرفا یک نوبت چاپ میگردد. - آخرین مهلت جهت ارائه پیشنهادها پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 8/7/99 تاریخ بازگشایی پاکتها ساعت 12روز چهار شنبه مورخ 9/7/99 در سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری بندرعباس می باشد. - مبلغ پیشنهادی باید مشخص ، معین و بدون ابهام و خط خوردگی و در پاکات مربوطه به شرح شرایط مندرج در اسناد مناقصه لاک و مهر شده باشد. - هرگاه برندگان اول و دوم وسوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب اولویت به نفع صندوق سازمان عمران ضبط خواهد شد. -شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف ماده 10 آیین نامه مالی شهرداری تهران و مراکز استانها است. - حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان قانونی آنها در تاریخ بازگشایی پاکات مجاز می باشد بدیهی است عدم حضور مانع از تصمیم گیری کمیسیون نخواهد بود. –مدت شروع قرارداد از تاریخ ابلاغ قرارداد به مدت 12 ماه شمسی میباشد و از تاریخ انعقاد قرارداد و شروع بکار پس از ابلاغ به مدت یکسال هیچگونه تعدیل و افزایش قیمتی به قرارداد حاضر تعلق نمیگیرد به استثنا افزایش دستمزد کارگران در اول فروردین هر سال برابر اعلام اداره کل کار و امور اجتماعی. - به ازاء هر روز تاخیر در اجرای موضوع قرارداد مبلغ 000/000/10 ریال از مطالبات پیمانکار کسر میگردد. - سازمان عمران میتواند در صورت نیاز 25 درصد از حجم موضوع قرارداد را به تناسب همان مبلغ اولیه قرارداد کسر یا اضافه نماید و پیمانکار در این خصوص اعتراض ندارد. - سایر جزئیات و مشخصات در اسناد مناقصه قید گردیده است که متقاضیان باید یک نسخه از آن رادریافت و باقید قبولی امضا و پیشنهاد خود را ضمیمه و تسلیم نمایند .  روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندرعباس

<< بازگشت به ليست مناقصات