عنوان مناقصه :آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی شرکت ها به منظور انجام خدمات پشتیبانی دوربین های مدار بسته سطح شهر متعلق به شهرداری بندرعباس
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :26/6/99
  آخرين مهلت :8/7/99
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی شرکت ها به منظور انجام خدمات پشتیبانی دوربین های مدار بسته سطح شهر متعلق به شهرداری بندرعباس شهرداری بندرعباس در نظر دارد شرکت هایی که تمایل به شرکت در مناقصه پشتیبانی دوربین های مدار بسته سطح شهر متعلق به مرکز کنترل ترافیک را شناسایی و ارزیابی نماید به همین منظور از آن دسته شرکتهایی که تمایل دارند در این فراخوان شرکت نمایند دعوت می گردد از روز چهارشنبه مورخ 26/6/99 تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 8/7/99 با مراجعه به سازمان مرکز کنترل ترافیک واقع در بلوار امام خمینی(ره) بین انقلاب و میدان ابوذر انتهای کوچه بهامین با در دست داشتن معرفی نامه شرکت و فیش واریزی به مبلغ 000/500 ریال به حساب شماره 0105819336004 بانك ملي شعبه شهرداری نسبت به خريد اسناد و مشخصات اقدام نمايد. مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 20/7/99 می باشد. روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بندرعباس

<< بازگشت به ليست مناقصات