عنوان مناقصه :آگهی مناقصه عمومی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری بندرعباس
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :26/6/99
  آخرين مهلت :5/7/99
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :آگهی مناقصه عمومی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری بندرعباس در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط و دارای صلاحیت و رتبه بندی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و یا از استانداری استانها (حداقل رتبه 5 راه و باندمربوط به ردیف 1 تا 4) واگذار نماید. لذا متقاضيان واجدالشرايط مي توانند جهت دريافت فرم و اسناد فراخوان از تاريخ درج آگهي حداكثر به مدت هفت روز به امور قراردادهای سازمان به نشانی: بندرعباس ، گلشهر جنوبی ، خیابان سمدو ، کوچه عدالت 1 ، ساختمان حوزه معاونتها ، طبقه دوم به امور قراردادهای سازمان عمران شهرداری بندرعباس مراجعه نمایند. لازم به ذکر است . (فروش اسناد از تاریخ 26/6/99 الی 5/7/99) -ارائه اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات شرکت الزامی است. -ارائه رزومه کاری و تصویر قرارداد مشابه الزامی است. - سازمان عمران در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار است -هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد. -شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف موضوع ماده 10 آیین نامه مالی شهرداری تهران و مراکز استانها است. - واریز تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ تعیین شده در جدول ذیل به شماره حساب 0110191297001 نزد بانک ملی و یا ارائه ضمانت نامه بانکی معادل وجه مذکور با حداقل 3 ماه اعتبار الزامی است.( چک تضمین شده یا اسناد مطالبات قابل قبول کمیسیون نمی باشد) -آخرین مهلت جهت ارائه پیشنهادها پایان وقت اداری (ساعت 13) روز سه شنبه مورخ 8/7/99میباشد. - کمیسیون مربوطه درساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 8/7/99در محل سازمان عمران شهرداری بندرعباس تشکیل و پاکات بازگشایی میگردد. -چنانچه برندگان اول،دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب اولویت به نفع صندوق سازمان عمران ضبط خواهد شد. - بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص ، معین و بدون ابهام بوده و در پاکت لاک و مهر شده تسلیم شود . -این آگهی برابر آئین نامه معاملات جدید شهرداری تهران صرفا یک نوبت منتشر می شود. -حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان قانونی آنها در تاریخ بازگشایی پاکات مجاز میباشد بدیهی است عدم حضور مانع از تصمیم گیری کمیسیون نخواهد بود. - به ازائ هر روز تاخیر در موضوع قرارداد مبلغ 000/000/10 ریال از مطالبات پیمانکار کسر میگردد. - سازمان عمران میتواند در صورت نیاز 25 درصد از حجم موضوع قرارداد را به تناسب همان مبلغ اولیه قرارداد کسر یا اضافه نماید و پیمانکار در این خصوص حق اعتراض ندارد. -سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج میباشد. عنوان برآورد اولیه (ریال ) مبلغ ضمانتنامه ( ریال ) مبنا محاسبه مدت توضیحات ترمیم و مرمت نوار حفاری گاز 593/935/864/14 000/000/150 قیمت مقطوع یکسال محل اجرای پروژه : محلات خواجه عطا و نایبند جنوبی از خور شیلات تا خیابان فلسطین و سطح شهر بندرعباس ترمیم و مرمت نوار حفاری گاز 237/123/023/14 000/000/150 قیمت مقطوع یکسال محل اجرای پروژه: محلات بوستان ،سجاد و فرهنگیان و سطح شهر بندرعباس ترمیم و مرمت نوار حفاری گاز 252/079/213/13 000/000/140 قیمت مقطوع یکسال محل اجرای پروژه: محلات سیم بالا از خیابان فلسطین تا خور گور سوزان و سطح شهر بندرعباس ترمیم و مرمت نوار حفاری گاز 589/975/863/12 000/000/130 قیمت مقطوع یکسال محل اجرای پروژه: محلات آزادگان شرق و شمال و زیبا شهر و سطح شهر بندرعباس اجاره ماشین آلات (کامیون 10 چرخ و 6 چرخ گریدر،لودر،بیل مکانیکی ،غلطک،بولدوزر،تانکرآبپاش 000/500/094/14 000/000/150 قیمت مقطوع از قرار هر ساعت یکسال محل اجرای پروژه: شهر بندرعباس و حومه روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بندرعباس

<< بازگشت به ليست مناقصات