عنوان مناقصه :((بسمه تعالي)) اصلاحیه آگهی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری بندرعباس مورخ 26/6/99
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :31/6/99
  آخرين مهلت :9/7/99
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :((بسمه تعالي)) اصلاحیه آگهی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری بندرعباس مورخ 26/6/99 آگهی به شرح ذیل اصلاح می گردد: کمیسیون مربوطه درساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 9/7/99 در محل سازمان عمران شهرداری بندرعباس تشکیل و پاکات بازگشایی میگردد. روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري بندرعباس Bandarabas.ir

<< بازگشت به ليست مناقصات