عنوان مناقصه :(( آگهی مناقصه عمومی )) سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری بندرعباس
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :9/7/99
  آخرين مهلت :19/7/99
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي : (( آگهی مناقصه عمومی )) سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری بندرعباس به استناد مصوبه شماره 57515/4 مورخه 11/6/99 هیئت مدیره و مجوز تامین اعتبار شماره 56/215 در نظر دارد تعمیر اساسی و تقویت کارخانه آسفالت هورمودر را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید لذا جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 9/7/99 لغایت 19/7/99 به نشانی : بندرعباس ، خیابان فجر ، کوچه عدالت 1 ، ساختمان حوزه معاونتها ، طبقه دوم ، امور قراردادهای سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری مراجعه نمایند. لازم به ذکر است: - واریز مبلغ 000/000/150 ریال جهت تضمین شرکت در مناقصه به شماره حساب 0110191297001 نزد بانک ملی به صورت واریز نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی دارای حداقل سه ماه اعتبار(چک تضمین شده بانکی و اسناد مطالبات قابل قبول کمیسیون نمیباشد.) در وجه سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری بندرعباس الزامی است. - سازمان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است - هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد. برنده مناقصه می بایست 10% مبلغ کل قرارداد را به عنوان حسن انجام تعهدات در وجه سازمان تودیع نماید. - این آگهی برابر آیین نامه معاملات جدید شهرداری تهران ( تسری به مراکز استانها ) صرفا یک نوبت چاپ میگردد. - آخرین مهلت جهت ارائه پیشنهادها پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 22/7/99 تاریخ بازگشایی پاکتها ساعت 12 روز چهار شنبه مورخ 23/7/99 در سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری بندرعباس می باشد. مبلغ پیشنهادی باید مشخص ، معین و بدون ابهام و خط خوردگی و در پاکات مربوطه به شرح شرایط مندرج در اسناد مناقصه لاک و مهر شده باشد. - هرگاه برندگان اول و دوم وسوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب اولویت به نفع صندوق سازمان عمران ضبط خواهد شد. شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف ماده 10 آیین نامه مالی شهرداری تهران و مراکز استانها است. حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان قانونی آنها در تاریخ بازگشایی پاکات مجاز می باشد بدیهی است عدم حضور مانع از تصمیم گیری کمیسیون نخواهد بود. –مدت شروع قرارداد 9 ماه شمسی میباشد ودر طول مدت قرارداد هیچگونه تعدیل و مابه التفاوت حتی با افزایش و یا کاهش فاحش قیمتها پرداخت نمی گردد. - به ازاء هر روز تاخیر در اجرای موضوع قرارداد مبلغ 000/000/10 ریال از مطالبات پیمانکار کسر میگردد. - سازمان عمران میتواند در صورت نیاز 25 درصد از حجم موضوع قرارداد را به تناسب همان مبلغ اولیه قرارداد کسر یا اضافه نماید و پیمانکار در این خصوص اعتراض ندارد. - سایر جزئیات و مشخصات در اسناد مناقصه قید گردیده است که متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضا و پیشنهاد خود را ضمیمه و تسلیم نمایند .  روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بندرعباس

<< بازگشت به ليست مناقصات