عنوان مناقصه :((بسمه تعالي)) آگهي مناقصه عمومي شهرداري بندرعباس
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :8/7/99
  آخرين مهلت :16/7/99
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي : ((بسمه تعالي)) آگهي مناقصه عمومي شهرداري بندرعباس در نظر دارد خرید کامیونت آتشنشانی (4 دستگاه شش تن) و خرید تجهیزات حفاظت فردی و دستگاه تنفسی را از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجدالشرايط واگذار نمايد . لذا متقاضيان واجدالشرايط مي توانند جهت دريافت فرم و اسناد مناقصه از تاريخ درج آگهي حداكثر به مدت هفت روز به امور قراردادهاي شهرداري واقع در بلوار امام خميني (ره) مراجعه نمايند . لازم به ذكر است:(مهلت فروش اسناد از تاریخ 8/7/99 لغایت16/7/99) هزينه نشر آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد . 2- ميزان سپرده شركت در مناقصه به شرح جدول ذیل صورت واريز نقدي به حساب سپرده شهرداري و يا ضمانتنامه معتبر بانكي داراي حداقل سه ماه اعتبار مي باشد. (چک تضمین شده بانکی و اسناد مطالبات قابل قبول نمی باشد.) 3- چنانچه برندگان اول ، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،سپرده آنان به ترتيب اولويت به نفع صندوق شهرداري ضبط خواهد شد. 4- شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است. 5- پيشنهاد دهندگان بایستی تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخه 22/7/99 پیشنهاد خود را که از حیث مبلغ مشخص ،معین و بدون ابهام بوده در پاکتهای مربوطه بشرح شرایط مندرج در اسناد مناقصه لاک و مهر شده در قبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند. 6- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف موضوع ماده 10 آیین نامه مالي شهرداری میباشد. 7- پیشنهادات رسیده ساعت 13 روز چهارشنبه مورخه 23/7/99 درکمیسیون معاملات که در محل شهرداری تشکیل میگردد بازگشائی و قرائت می شود. 8-حضور شرکت کنندگان در روز برگزاری کمیسیون مجاز می باشد بدیهی است عدم حضور مانع از تشکیل و تصمیم گیری کمیسیون نخواهد بود. 9- این آگهی برابر آیین نامه معاملات جدید شهرداری میباشد و صرفا یک نوبت منتشر میگردد . 10- برنده مناقصه هنگام عقد قرارداد مي بايست ده درصد مبلغ کل قرارداد را به عنوان حسن انجام كار در وجه شهرداري توديع نمايد. 11- سایر شرایط و مشخصات در اسناد مناقصه مندرج و متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضا و به پیشنهاد خود ضمیمه تسلیم نمایند . ردیف موضوع میزان سپرده (به ریال) 1 خرید کامیونت آتشنشانی (4 دستگاه شش تن) 000/000/500 2 خرید تجهیزات حفاظت فردی و دستگاه تنفسی 000/000/250 روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري بندرعباس

<< بازگشت به ليست مناقصات