عنوان مناقصه :(( آگهي مناقصه عمومي )) شهرداري بندرعباس
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :16/7/99
  آخرين مهلت :27/7/99
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :((بسمه تعالي)) (( آگهي مناقصه عمومي )) شهرداري بندرعباس در نظر دارد واگذاری امور پشتیبانی درخصوص جلوگیری و رفع هرگونه سدمعبر صنوف،فروش و عرضه غیرمجاز اجناس و تره بار و معضلات شهری را از طریق مناقصه عمومی (بصورت حجمی) را از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجدالشرايط و داراي گواهی نامه صلاحيت از اداره كل كار و امور اجتماعي و گواهینامه ایمنی کار معتبر واگذار نمايد . لذا متقاضيان واجدالشرايط مي توانند جهت دريافت فرم و اسناد مناقصه از تاريخ درج آگهي حداكثر به مدت هفت روز به امور قراردادهاي شهرداري واقع در بلوار امام خميني (ره) مراجعه نمايند . لازم به ذكر است: (مهلت فروش اسناد از تاریخ 16/7/99 لغایت27/7/99) 1- هزينه نشر آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد . 2- ميزان سپرده شركت در مناقصه به مبلغ سیصد میلیون ریال به صورت واريز نقدي به حساب سپرده شهرداري و يا ضمانتنامه معتبر بانكي داراي حداقل سه ماه اعتبار مي باشد. (چک تضمین شده بانکی و اسناد مطالبات قابل قبول نمی باشد.) 3- چنانچه برندگان اول ، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،سپرده آنان به ترتيب اولويت به نفع صندوق شهرداري ضبط خواهد شد. 4- شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است. 5- پيشنهاد دهندگان بایستی تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخه 30/7/99 پیشنهاد خود را که از حیث مبلغ مشخص ،معین و بدون ابهام بوده در پاکتهای مربوطه بشرح شرایط مندرج در اسناد مناقصه لاک و مهر شده در قبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند. 6- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف موضوع ماده 10 آیین نامه مالي شهرداری میباشد. 7- پیشنهادات رسیده ساعت 13 روز شنبه مورخه 3/8/99 درکمیسیون معاملات که در محل شهرداری تشکیل میگردد بازگشائی و قرائت می شود. 8-حضور شرکت کنندگان در روز برگزاری کمیسیون مجاز می باشد بدیهی است عدم حضور مانع از تشکیل و تصمیم گیری کمیسیون نخواهد بود. 9- این آگهی برابر آیین نامه معاملات جدید شهرداری میباشد و صرفا یک نوبت منتشر میگردد . 10- برنده مناقصه هنگام عقد قرارداد مي بايست ده درصد مبلغ کل قرارداد را به عنوان حسن انجام كار در وجه شهرداري توديع نمايد. 11- مدت شروع قرارداد از تاریخ ابلاغ قرارداد بمدت یکسال می باشد که در صورت حصول توافق و رضایت طرفین با در نظر گرفتن نرخ تعدیل مندرج در اسناد و شرایط مناقصه حداکثر تا دو دوره یکساله قابل تمدید میباشد. 12- بازاء هر روز تاخیر در اجرای موضوع مناقصه مبلغ 000/000/5ريال از مطالبات پیمانکار کسر می گردد 13- شهرداری می تواند در صورت نیاز 25درصد از حجم موضوع قرارداد را به تناسب همان مبلغ اولیه قرارداد کسر یا اضافه نماید و پیمانکار در این خصوص اعتراضی ندارد. 14- سایر شرایط و مشخصات در اسناد مناقصه مندرج و متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضا و به پیشنهاد خود ضمیمه تسلیم نمایند . روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري بندرعباس

<< بازگشت به ليست مناقصات