عنوان مناقصه : (( بسمه تعالی )) (( آگهی مناقصه عمومی )) شهرداری منطقه سه بندرعباس
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :6/8/99
  آخرين مهلت :17/8/99
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي : (( بسمه تعالی )) (( آگهی مناقصه عمومی )) شهرداری منطقه سه بندرعباس در نظر دارد پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد الشرایط و دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری معتبر واگذار نماید شرکتهای واجد الشرایط می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مربوطه حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ نشر آگهی به آدرس : بلوار جمهوری اسلامی- بعد ازکوی پلیس شهرداری منطقه سه از تاریخ 06/08/99 لغایت17/08/99 مراجعه نمایند. 1-شهرداری در رد یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادها مختار است . 2- چنانچه برندگان مناقصه از انعقاد قرارداد خودداری نمایند به ترتیب اولویت سپرده شرکت در مناقصه آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 3- آخرین مهلت جهت ارائه پیشنهادها پایان وقت اداری سه شنبه مورخ 20/08/ 99و تاریخ بازگشایی ساعت 11:00 روز چهار شنبه21/08/99 در محل شهرداری منطقه 3 می باشد. 4-حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان قانونی آنها در روز بازگشایی پاکات مجاز می باشد بدیهی است عدم حضور مانع از تشکیل و تصمیم گیری کمیسیون نمی باشد. 5-بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص ،معین و بدون ابهام بوده و در پاکات لاک و مهر شده تسلیم شود. 6-برنده مناقصه مکلف است ده درصد مبلغ کل قرارداد را به عنوان ضمانت حسن انجام معامله درموعد مقرر به شهرداری تودیع نماید. 7- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10آئین نامه مالی شهرداری می باشد. 8 - به ازاء هر روز تاخیر در اجرای مبلغ 000/000/7ريال به عنوان جریمه از مطالبات برنده مناقصه کسر می گردد. 9- مبلغ پیش پرداخت در قبال ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر تا سقف حداکثر 25 درصد با تائید شهرداری منطقه سه قابل پرداخت می باشد. 10- شهرداری می توانددر صورت ضرورت حداکثر تا 25درصد حجم قرارداد را با همان مبلغ اولیه قرارداد کسر یا اضافه نماید و پیمانکار دراین خصوص اعتراضی ندارد . 11-هزینه نشر آگهی از برنده مناقصه دریافت می گردد 12-میزان سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ تعیین شده در جدول ذیل به صورت واریز نقدی یا ضمانت نامه معتبر بانکی به حساب سپرده های شهرداری عهده بانک ملی به شماره حساب 0105942490004 ضمانت نامه معتبر بانکی دارای حداقل سه ماه اعتبار می باشد. (چک تضمین شده بانکی یا اسناد مطالبات قابل قبول کمیسیون نمی باشد.) 13- این آگهی برابر آئین نامه معاملات جدید شهرداری تهران و تسری به مراکز استانها صرفاً یک نوبت منتشر می شود. 14- سایر جزئیات و مشخصات در اسناد مناقصه قید گردیده است. 15- شماره حساب خرید اسناد مناقصه 0105942465001مبلغ 500،000 ريال بانک ملی بحساب شهرداری منطقه سه . ردیف عنوان پروژه برآورد اولیه سپرده شرکت در مناقصه مدت انجام کار 1 ورودی غربی بندرعباس بلوار شهید رجائی 15،000،000،000 225،000،000 4 ماه 2 زیرسازی و آسفالت محله سورو 4،000،000،000 60،000،000 4 ماه 3 زیرسازی و آسفالت کوی ملت 4،000،000،000 60،000،000 4 ماه 4 زیرسازی و آسفالت محله الشهداء(خیابان فرهنگ) 4،000،000،000 60،000،000 4 ماه 5 زیرسازی و آسفالت محله اسلام آباد 4،000،000،000 60،000،000 4 ماه 6 احداث زمین والیبال ساحل سورو 7،482،117،576 112،5000،000 4 ماه 7 زمین ورزشی صنایع فولاد در 22 بهمن 3،354،829،510 50،0000،0000 4 ماه روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بندرعباس

<< بازگشت به ليست مناقصات