عنوان مناقصه :آگهی مناقصه عمومی امور پشتیبانی
  آگهي در محدوده :سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس
  آگهي در محدوده :شهرداری
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :26/8/98
  آخرين مهلت :9/9/98
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي : آگهی مناقصه عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس در نظر دارد امور پشتیبانی شامل (انجام امور خدمات نظافتی نگهبانی و ...) را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد الشرایط و دارای صلاحیت از اداره کل کار و امور اجتماعی سال 98 و گواهی ایمنی کار واگذار نماید . از متقاضیان واجد الشرایط می توانند برای خرید اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهادات از تاریخ درج آگهــی به مدت ده روز ضمن واریـز مبلغ 500.000 ريال به حساب شمـاره01115343620002 نزد بانــک ملی شعبه شهرداری بندرعباس بنام سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس باارائه فیش همه روزه به استثنای ایام تعطیل در ساعات اداری به آدرس : بندرعباس –میدان دفاع مقدس ابتدای بلوار علی ابن ابی طالب (ع) مراجعه نمایند . مهلت فروش اسناد از ( تاریخ26/8/98 لغایت 9/9/98 ) 1-هزینه نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد . 2-میـزان سپـرده شرکت در مناقصه سیصد میلیون ريال می باشد که می بایسـت بصـورت واریز نقـدی به حسـاب شمـاره 0112386567004 بنام سازمـان مدیریـت حمل و نقل بار ومسافر شهـرداری بندرعباس نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرعباس یا ضمانت نامه معتبر بانکی حداقل دارای سه ماه اعتبار .(چک تضمین شده بانکی یا اسناد مطالبات قابل قبول نمی باشد. ) 3-چنانچه برندگان اول ،دوم و سوم مناقصه به ترتیب اولویت حاضر به انعقاد قرارداد در مهلت مقرر نگردند سپرده آنان به ترتیب اولویت به نفع سازمان ضبط خواهد شد . 4-سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است . 5-پیشنـهادات دهندگان بایستــی تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخ12/9/98 پیشنهاد خود را که از حیث مبـلغ مشخص ، معین و بدون ابهام بوده و در پاکتهـای مربوطـه بشرح شرایط منـدرج در اسناد مناقصـه لاک و مهر شده در قبـال اخذ رسیـد تحویل دبیرخانه سازمان نمایند . 6-شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف اعلامی از سوی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری می باشد . 7-پیشنهادات رسیده ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ13/9/98 در کمیسیون عالی معاملات که در محل سازمان مرکزی تشکیل میگردد، بازگشایی و قرائت می شود. 8-حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشایی پاکات با نظر کمیسیون مجاز می باشد. بدیهی است عدم حضور مانع از تشکیل و تصمیم گیری کمیسیون نخواهد شد . 9-این آگهی برابر آئیـن نامه معاملات جدید شهرداری تهران و تسـری به مراکز استانها می باشد و صرفا یک نوبت منتشر می گردد. 10-برنده مناقصه هنگام عقد قرارداد می بایست ده درصد مبلغ کل قرارداد را به عنوان حسن انجام کار در وجه سازمان تودیع نماید. 11-مدت شروع قرارداد از تاریخ ابلاغ قرارداد بمدت یکسال کامل شمسی می باشد و از تاریخ انعقاد قرارداد شروع بکار پس از ابلاغ به مدت یکسال هیچگونه تعدیل و افزایـش قیمتی به قرارداد حاضر تعلق نمیگیرد باستثنـاء افزایش دستمزد کارگران در اول فروردین هر سال برابر اعلام وزارت تعاونی کار و رفاه اجتماعی. 12-سایر شرایط و مشخصات در اسناد مناقصه مندرج و متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضا و به پیشنهاد خود ضمیمه تسلیم نمایید . 13-به ازای هر روز تاخیر در اجرای موضوع مناقصه مبلغ 5.000.000 ريال از مطالبات پیمانکار کسر می گردد . 14-سازمان میتواند درصورت نیاز 25 درصد از حجم موضوع قرارداد را به تناسب همان مبلغ اولیه قرارداد کسر یا اضافه نماید و پیمانکار در این خصوص اعتراضی ندارد . روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بندرعباس

<< بازگشت به ليست مناقصات