عنوان مزایدهتاريخ انتشارآخرين مهلت
« آگهی مـزایـده عمومی » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس 1/11/9911/11/99
آگهی مزایده سازمان سیما منظرو فضای سبز شهرداری بندر عباس با موضوع واگذاری 20 مکان واقع در بوستان ها و سطح شهر مورخ 13/10/99 لغو می گردد.30/10/99
« آگهی مـزایـده حضوری (حراج) » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس 24/10/9911/11/99
« آگهی مـزایـده عمومی » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس 24/10/995/11/99
((بسمه تعالي)) اصلاحیه آگهی مزایده سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس مورخ 23/10/9924/10/99
« آگهی مـزایـده عمومی » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس 23/10/994/11/99
اصلاحیه آگهی مزایده املاک شهرداری بندرعباس مورخ 8/10/99 13/10/99
آگهی مزایده عمومی سازمان سیما منظرو فضای سبز شهرداری بندر عباس 13/10/9923/10/99
(( آگهی مزایده عمومی )) شهرداري بندرعباس8/10/9916/10/99
((آگهی مزایده عمومی )) سازمان آرامستان بهشت زهرا (س) شهرداری بندر عباس23/9/996/10/99
باسمه تعالی ((آگهی مزایده )) سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداري بندرعباس8/9/9919/9/99
آگهی مزایده عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس8/9/9919/9/99
آگهی مزایده عمومی سازمان سیما منظرو فضای سبز شهرداری بندر عباس28/8/998/9/99
« آگهی مـزایـده عمومی » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس26/8/994/9/99
« آگهی مـزایـده عمومی بصورت حضوری (حراج) » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس 26/8/9910/9/99
اصلاحیه سوم آگهی مزایده املاک شهرداری بندرعباس مورخ 23/7/99 6/8/99
آگهی مزایده عمومی سازمان سیما منظرو فضای سبز شهرداری بندر عباس3/8/9917/8/99
اصلاحیه آگهی مزایده املاک شهرداری بندرعباس مورخ 23/7/99 27/7/99
(( آگهی مزایده عمومی )) شهرداري بندرعباس23/7/995/8/99
((آگهی مزایده عمومی )) سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداري بندرعباس22/7/993/8/99
((بسمه تعالي)) اصلاحیه آگهی مزایده سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس21/7/99
(( آگهی مزایده )) سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری بندرعباس20/7/995/8/99
آگهی مزایده عمومی (حراج) سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس 13/7/9927/7/99
آگهی مزایده سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس 9/7/9922/7/99
« آگهی مـزایـده عمومی بصورت حضوری (حراج) » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس9/7/9922/7/99
« آگهی مـزایـده عمومی بصورت حضوری (حراج) » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس9/7/9922/7/99
((بسمه تعالي)) اصلاحیه آگهی مزایده سازمان سیما منظرو فضای سبز شهرداری بندر عباس 30/6/99
((بسمه تعالي)) اصلاحیه آگهی مزایده سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس(غرفه های حسین آباد) مورخ 31/6/99
« آگهی مـزایـده عمومی بصورت حضوری (حراج) » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس 1/7/9914/7/99
« آگهی مـزایـده عمومی » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس1/7/999/7/99
(( آگهی مزایده عمومی )) سازمان سیما منظرو فضای سبز شهرداری بندر عباس 30/6/9912/7/99
(( آگهی مزایده عمومی )) شهرداري بندرعباس29/6/996/7/99
((آگهی مزایده )) شهرداري بندرعباس24/6/991/7/99
(( آگهی مزایده عمومی )) سازمان سیما منظرو فضای سبز شهرداری بندر عباس10/6/9918/6/99
آگهی مزایده عمومی حضوری(حراجی ) سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداري بندرعباس 5/6/9922/6/99
((آگهی مزایده )) سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداري بندرعباس 5/6/9922/6/99
آگهی مـزایـده عمومی » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس21/5/9929/5/99
آگهی مزایده عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس31/4/9913/5/99
لغو آگهی مزایده املاک
« آگهی مـزایـده عمومی » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس23/4/99 5/5/99
(( آگهی مزایده عمومی )) سازمان سیما منظرو فضای سبز شهرداری بندر عباس17/4/9925/4/99
آگهی مزایده عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس18/4/9928/4/99
اصلاحیه آگهی مزایده سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس(جایگاه ها یCNG) مورخ 17/3/99
آگهی مزایده عمومی املاک شهرداری بندرعباس11/4/9921/4/99
اصلاحیه آگهی مزایده سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس(جایگاه ها یCNG)
(( آگهی مزایده عمومی ))سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری17/3/9931/3/99
آگهی مزایده عمومی سازمان سیما منظرو فضای سبز شهرداری بندر عباس12/3/991/4/99
مزایده عمومی سازمان سامندهی مشاغل شهرداری بندرعباس7/3/9918/3/99
آگهی مزایده عمومی سازمان فضای سبز شهرداری بندرعباس31/2/9912/3/99
((آگهی مزایده حضوری )) سازمان اتشنشانی بندرعباس31/2/9912/3/99
صلاحیه آگهی مزایده عمومی(حراج) مورخ 28/11/98 سازمان عمران
« آگهی مـزایـده عمومی » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس12/12/9821/12/98
((آگهی مزایده ))سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس28/11/986/12/98
آگهی مزایده عمومی(حراج)28/11/9811/12/98
آگهی مزایده عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس27/11/9810/12/98
« آگهی مـزایـده عمومی » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس27/11/98 10/12/98
آگهی مزایده عمومی واگذاری 39 غرفه جهت عرضه موقت مایحتاج عمومی واقع دربوستانهای اسکان مهمانان نوروزی27/11/985/12/98
« آگهی مـزایـده عمومی » ماهی قرمز24/10/98 2/11/98
((آگهی مزایده )) اجاره بیلبورد10/10/9818/10/98
(( آگهی مزایده عمومی )) جایگاه cng9/10/9822/10/98
« آگهی مـزایـده عمومی » ماهی قرمز4/10/9814/10/98
آگهی مزایده عمومی سازمان سیما منظرو فضای سبز شهرداری بندر عباس 10/9/9818/9/98
« آگهی مـزایـده عمومی » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس12/8/9821/8/98
آگهی مزایده عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس28/7/9813/8/98