عنوان مزایده :« آگهی مـزایـده عمومی » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس
  آگهي در محدوده :سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس
  منتشر کننده :شهرداری
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :27/11/98
  آخرين مهلت :10/12/98
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي : « آگهی مـزایـده عمومی » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس در نظر دارد به استناد مصوبه هیئت مدیره تعدادی جایگاه و کانکس واقع در سطح شهر خود را مطابق جدول ذیل به مدت یک سال و همچنین تعداد 36 غرفه ماهی قرمز ، سبزه ، و محصولات مرتبط با ایام نوروز به مدت 15 روز و تعداد 9غرف موجود در بازارچه حسین آباد به مدت یک سال که آدرس و شرایط آن در اسناد مزایده قید گردیده از طریق فراخوان عمومی ( مزایده ) به صورت اجاره موقت به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد از تاریخ انتشارآگهی حداکثر به مدت 10روز در ساعات اداری به محل سازمان واقع در میدان گاز پایانه مسافربری خلیج فارس ساختمان اداری سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس اداره حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند. (فروش اسناد مزایده و بازدید از اماکن از تاریخ 27/11/98 الی 10/12/98) -هزینه چاپ آگهی و حق الزحمه کارشناس رسمی دادگستری بر عهده برنده می باشد که بطور مساوی از آنها دریافت می گردد. -متقاضیان می بایست جهت خرید اسناد مزایده مبلغ 000/700 ریال را به شماره حساب درآمد 0111459466005 به نام سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس نزد بانک ملی واریز نمایند. -مبلغ سپرده شرکت در مزایده غرفه های عرضه و فروش ماهی قرمز و محصولات مرتبط با ایام نوروز ( به ازاء هر جایگاه ) به مبلغ 000/000/12 ریال و مبلغ سپرده شرکت در مزایده غرف موجود در بازارچه حسین آباد 000/000/30 ریال می باشد.که برنده مزایده می بایست مبلغ واریزی را به شماره حساب سپرده 1/6802954/10 نزد بانک رسالت بنام سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس واریز نماید. - چنانچه برندگان نفر اول ، دوم ، سوم، به ترتیب اولویت حاضر به انعقاد قرارداد در مهلت مقرر نگردد سپرده آنان به نفع سازمان ضبط خواهد گردید. -آخرین مهلت خرید اسناد و واریز مبلغ سپرده ساعت 13روز شنبه مورخ10/12/98 می باشد. - متقاضیان می بایست با ارائه تصویر کارت ملی ، شناسنامه ، سپرده شرکت در مزایده ، اسناد و شرایط مزایده (حراج) پیشنهاد خود را به صورت حضوری در جلسه کمیسیون معاملات حراج در ساعت 14روز شنبه مورخه 10/12/98 که در محل سازمان تشکیل می گردد ارائه نماید بدیهی است حضور پیشنهاد دهنده در جلسه الزامی است و عدم حضور مانع تصمیم گیری کمیسیون نخواهد بود. - شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف و تعهدات ابلاغی و اعلامی از سوی سازمان می باشد. - کمیسیون معاملات سازمان در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد. - سایر اطلاعات در جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج و متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضاء و به پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نماید. - این آگهی برابر آئین نامه معاملات جدید شهرداری تهران می باشد و صرفاً یک نوبت منتشر می گردد. ردیف نوع صنف/کاربری آدرس مبلغ سپرده شرکت در مزایده ( به ریال ) 1 کانکس خواروبار فروشی میدان صادقیه جنب کانکس میوه فروشی سازمان 000/000/60 ریال 2 کانکس فست فود میدان 9 دی به سمت میدان ترمینال 000/000/60 ریال 3 کانکس مرغ فروشی میدان صادقیه جنب پارک کاکتوس 000/000/60 ریال 4 کانکس میوه فروشی امیرآباد 000/000/60 ریال (( واحد روابط عمومی و امور و امور بین الملل شهرداری بندرعباس ))

<< بازگشت به ليست مناقصات