عنوان مزایده :آگهی مزایده عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس
  آگهي در محدوده :سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس
  منتشر کننده :شهرداری
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :27/11/98
  آخرين مهلت :10/12/98
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي : آگهی مزایده عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس در نظر دارد 7 دستگاه اتوبوس درون شهری خود را به صورت یکجا واگذار نماید. از متقاضیان دعوت می شود برای خرید اسناد از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری به مدت 10 روز به واحد حقوقی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری واقع در بندرعباس – میدان دفاع مقدس – ابتدای بلوار علی ابن ابیطالب (ع) مراجعه و نسبت به خرید اسناد و شرایط مزایده اقدام نماید . 1-فروش اسناد از تاریخ 27/11/98 لغایت 10/12/98 2-بهای فروش اسناد برای هر دستگاه 500.000 ریال که متقاضی می بایست به حساب شماره 0111534360002 نزد بانـک ملی شعبه شهرداری واریز نماید . 3-پیشنهاد دهندگان بایستی حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مور13/12/98 پیشنهاد خود را در پاکتهای سربسته و بصورت معین و مشخص در قبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه نمایند . 4-پیشنهاد رسیده راس ساعت14 روز چهارشنبه مورخ 14/12/98در کمیسیون عالی معاملات که در محل ساختمان مرکزی سازمان در آدرس بندرعباس – میدان دفاع مقدس ابتدای بلوار علی ابن ابیطالب (ع) تشکیل می گردد باز و قرائت خواهد شد . 5-میزان سپرده شرکت در مزایده برابر جدول ذیل میباشد که می بایستی به صورت نقد واریز یا ضمانتنامه بانکی دارای حداقل سه ماه اعتبار در وجه سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس به حساب جاری سپرده به شماره حساب 0112386567004 نزد بانک ملی شعبه شهرداری تودیع نماید.( چک تضمین شده بانکی یا اسناد مطالبات قابل قبول نمی باشد.) 6-مکان و ساعت بازدید اتوبوس ها از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 10روز می باشد متقاضیان می توانند در ساعات اداری به آدرس : بندرعباس-انتهای بلوار امام حسین (ع) توقفگاه شهید داشته 7-کلیه هزینه ها اعم از انتشار آگهی مزایده حمل و نقل ، کارشناسی ، عوارض ، مالیات مربوط به نقل و انتقال سند مالکیت ، مالیات بر ارزش افزوده و فک پلاک به عهده برنده مزایده است که مکلف است قبل از خروج اتوبوس نسبت به پرداخت آنها اقدام نماید . 8-ملاک انتخاب برنده بالاترین قیمت پیشنهادی است . 9-پیشنهادات باید از حیث مبلغ مشخص و بدون ابهام بوده و در پاکات لاک و مهر شده تسلیم سازمان گردد به پیشنهادات مخدوش ، مبهم ، مشروط و خارج از مهلت ترتیب اثر داده نمی شود .

<< بازگشت به ليست مناقصات