عنوان مزایده :آگهی مزایده عمومی(حراج)
  آگهي در محدوده :سازمان عمران شهرداری بندرعباس
  منتشر کننده :شهرداری
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :28/11/98
  آخرين مهلت :11/12/98
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي : آگهی مزایده عمومی(حراج) سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری بندرعباس به استناد مصوبه مورخه 29/3/98 و 29/8/98 هیئت مدیره در نظر دارد چهار دستگاه کامیون بنز اسقاطی ،یک دستگاه فنیشر،دو دستگاه میکسر ،غلطک آهنی هپکو اسقاطی و آهن آلات مازاد بر نیاز و مستعمل خود به شرح جدول ذیل را از طریق مزایده عمومی(حراج) به فروش برساند لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود جهت خرید اسناد و بازدید طی 10 روز کاری از تاریخ انتشار آگهی در ساعات اداری با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 500000 ریال به شماره حساب 0109470655001 به نام درآمد سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری شهرداری عهده بانک ملی به واحد حقوقی سازمان عمران و فضاهای شهری به نشانی بندرعباس: گلشهر جنوبی ، خیابان سمدو ، کوچه عدالت یک ، ساختمان حوزه معاونتها ، طبقه دوم مراجعه نمایند. (فروش اسناد و بازدید از تاریخ28/11/98 لغایت 11/12/98می باشد.) قابل به ذکر است: 1- هزینه نشرآگهی و کارشناسی و هر گونه عوارض و مالیات ارزش افزوده ،نقل و انتقال و...به عهده برنده مزایده می باشد. سازمان از این بابت هیچگونه هزینه ای را تقبل نخواهد کرد0 2- میزان سپرده شرکت در مزایده به شرح جدول ذیل که بایستی به صورت واریز نقدی به حساب سپرده 0110191297001 نزد بانک ملی و یا ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر معادل وجه مذکور با حداقل سه ماه اعتبار به عنوان سپرده شرکت در مزایده در وجه سازمان تودیع نمایند. (چک تضمین شده بانکی و اسناد مطالبات مالی قابل قبول نمی باشد.)آخرین مهلت واریز مبلغ سپرده ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 12/12/98می باشد. متقاضیان می بایست با ارائه تصویر برابر اصل کارت ملی ،شناسنامه،سپرده شرکت در مزایده ،اسناد و شرایط مزایده (حراج)پیشنهاد خود را بصورت حضوری در جلسه کمیسیون معاملات (حراج)در ساعت 15 روز دوشنبه مورخ12/12/98 که در محل سازمان تشکیل می گردد ارائه نماید بدیهی است حضور پیشنهاد دهنده در جلسه الزامی است و عدم حضور مانع تصمیم گیری کمیسیون نخواهد بود. ردیف موضوع مزایده سپرده شرکت در مزایده به ازاء هر دستگاه (ریال) 1 چهار دستگاه کامیون بنز اسقاطی و غیر قابل شماره گذاری 000/000/25 2 یک دستگاه فنیشر اسقاطی و غیر قابل شماره گذاری 000/000/15 3 دو دستگاه میکسر اسقاطی و غیر قابل شماره گذاری 000/000/25 4 غلطک آهنی هپکو اسقاطی و غیر قابل شماره گذاری 000/000/45 5 آهن آلات مازاد اسقاطی 000/000/50 3- چنانچه برندگان اول ، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب اولویت به نفع صندوق سازمان عمران ضبط خواهد شد. 4- سازمان در رد یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادها مختار است. 5-شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف موضوع ماده 10 آیین نامه شهرداری است. 6-ملاک انتخاب برنده ،بالاترین قیمت پیشنهادی است. 7- این آگهی برابر آئین نامه معاملات جدید شهرداری می باشد و صرفاً یک نوبت منتشر می شود. 8- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مندرج و متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضا و به پیشنهاد خود ضمیمه نمایند. روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندرعباس

<< بازگشت به ليست مناقصات