عنوان مزایده :« آگهی مـزایـده عمومی » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :12/12/98
  آخرين مهلت :21/12/98
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي : سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 1392/1 مورخه 30/11/98 شورای اسلامی شهر بندرعباس تعداد 70 باب غرفه موجود در بازار ماهی فروشان شهر بندرعباس که تمامی شرایط عمومی و اختصاصی آن در اسناد مزایده قید گردیده ، از طریق فراخوان عمومی (مزایده ) بصورت سرقفلی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار می نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد از تاریخ انتشارآگهی حداکثر به مدت 7روز در ساعات اداری به محل سازمان واقع در میدان گاز پایانه مسافربری خلیج فارس ساختمان اداری سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس اداره حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند. (فروش اسناد مزایده و بازدید از غرف بازارچه از تاریخ 12/12/98 الی 21/12/98). -هزینه نشر آگهی و حق الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری به عهده برندگان مزایده می باشد ، که به طور مساوی از آنها دریافت می گردد. - کمیسیون معاملات سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است . - چنانچه برندگان نفر اول ، دوم، سوم، به ترتیب اولویت حاضر به انعقاد قرارداد در مهلت مقرر نگردد سپرده آنان به نفع سازمان ضبط خواهد گردید . -میزان سپرده شرکت در مزایده 000/000/60ریال بوده که می بایست شرکت کنندگان به شماره حساب سپرده 1/6802954/10 نزد بانک رسالت واریز ، و یا (به صورت نقدی یا ضمانت نامه معتبر بانکی) حداقل دارای سه ماه اعتبار در وجه سازمان تودیع نماید. (چک تضمین شده بانکی قابل قبول نمی باشد). - متقاضیان می بایست مبلغ خرید اسناد شرکت در مزایده را به شماره حساب شماره درآمد 0111459466005 به نام سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری نزد بانک ملی واریز نمایند. - پیشنهاد دهندگان بایستی حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخه 26/12/98 پیشنهاد خود را از حیث مبلغ مشخص ، معین وبدون ابهام بوده در پاکت های سربسته بصورت لاک و مهرشده به واحد دبیرخانه سازمان تحویل و رسید دریافت نمایند و به پیشنهادهایی که مخدوش ، مشروط و خارج از این مهلت ارائه شود ترتیب اثر داده نمی شود. - پیشنهادات رسیده راس ساعت 8 روز سه شنبه مورخه 27/12/98 در کمیسیون عالی معاملات که در محل سازمان تشکیل می گردد باز و قرائت خواهد شد. حضور پیشنهاد دهندگان در روز برگزاری کمیسیون مجاز می باشد عدم حضور مانع از تصمیم گیری نخواهد شد. -شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط وتکالیف وتعهدات ابلاغی و اعلامی از سوی سازمان می باشد. -سایر اطلاعات وجزئیات مربوط به معاملات در اسناد مزایده مندرج است. لذا متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت وضمن مطالعه دقیق و با آگاهی کامل و با قید قبولی امضاء واثرانگشت به پیشنهاد خود ضمیمه وتسلیم نماید. * این آگهی برابر آئین نامه معاملات جدید شهرداری تهران می باشد وصرفاً یک نوبت منتشر می شود . ((واحد روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس ))

<< بازگشت به ليست مناقصات