عنوان مزایده :صلاحیه آگهی مزایده عمومی(حراج) مورخ 28/11/98 سازمان عمران
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :اصلاحیه آگهی مزایده عمومی(حراج) مورخ 28/11/98 آگهی مزایده سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری بندرعباس(ماشین آلات) مورخ 28/11/98 لغو ، 1می گردد .تاریخ برگزاری متعاقباً اعلام می گردد. روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندرعباس

<< بازگشت به ليست مناقصات