عنوان مزایده :((آگهی مزایده حضوری )) سازمان اتشنشانی بندرعباس
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :31/2/99
  آخرين مهلت :12/3/99
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :((آگهی مزایده حضوری )) سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس در نظر دارد یک واحد مغازه ایستگاه دو بشماره پلاک 4 بصورت رهن و اجاره به مدت یک سال بشرح مندرج در جدول ذیل و اسناد وشرایط مزایده از طریق فراخوان عمومی بصورت مزایده حضوری (حراج) به اشخاص حقیقی و حقوقی واجدالشرایط اقدام نماید. لذا از متقاضـیان دعوت می گردد با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 000/500 ریال به حساب شماره0105680079009 نزد بانک ملی جهت دریافت اسناد از تاریخ انتشارآگهی حداکثر به مدت 7 روز در ساعات اداری به محل سازمان واقع در بندرعباس- بلوار امام خمینی(ره) –سه راه گمرک نبش خیابان صباح سازمان آتش نشانی واحد حقوقی مراجعه نمایند. فروش اسناد مزایده از تاریخ( 31/2/99 لغایت12/3/99 ) می باشد. 1- هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد. 2- چنانچه برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب اولویت به نفع صندوق سازمان ضبط خواهد شد. 3-شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف و تعهدات ابلاغی و اعلامی از سوی سازمان می باشد. 4- این آگهی برابر آیین نامه معاملات جدید شهرداری تهران می باشد و صرفا" یک نوبت منتشر می گردد. کلیه شرکت کنندگان می بایست به ازاء هر پیشنهاد مبلغ سپرده 000/000/50 ریال به صورت نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی دارای حداقل سه ماه اعتبار را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 0105687369006 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس نزد بانک ملی واریز نماید(چک تضمین شده بانکی و اسناد مالی مطالبات قابل قبول کمیسیون نمی باشد ). آخرین مهلت واریز مبلغ سپرده ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 18/3/99می باشد. 6- سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد. برنده مزایده هنگام عقد قرارداد می بایست مبلغ قرارداد و تضمین حسن انجام تعهدات به مبلغ ده درصد مبلغ قرارداد را در وجه سازمان تودیع نماید. متقاضیان می بایست با ارائه تصویر برابر اصل کارت ملی ،شناسنامه،سپرده شرکت در مزایده ،اسناد و شرایط مزایده (حراج)پیشنهاد خود را بصورت حضوری در جلسه کمیسیون معاملات (حراج) در ساعت14 روز یکشنبه مورخ18/3/99 که در محل سازمان تشکیل می گردد ارائه نماید بدیهی است حضور پیشنهاد دهنده در جلسه الزامی است و عدم حضور مانع تصمیم گیری کمیسیون نخواهد بود. سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس در قبول یا رد یک یا تمام پیشنهادات در هر مرحله آزاد خواهد بود. 7-سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مندرج و متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضاء و به پیشنهاد خود ضمیمه تسلیم نمایند . 8-جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 07633349614 تماس و یا به آدرس اینترنتی bandarabbas.ir مراجعه نمایید. روابط عمومی شهرداری بندرعباس

<< بازگشت به ليست مناقصات