عنوان مزایده :آگهی مزایده عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :31/4/99
  آخرين مهلت :13/5/99
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :آگهی مزایده عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس در نظر دارد ،امکان بشرح ذیل را بصورت یکساله که در صورت رضایت و توافق طرفین تا دو دوره یکساله با اعمال و افزایش تورم سالیانه را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. از متقاضیان دعوت می شود برای خرید اسناد از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری به مدت 10 روز به دبیرخانه سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری واقع در بندرعباس – میدان دفاع مقدس – ابتدای بلوار علی ابن ابیطالب (ع ) مراجعه و نسبت به خرید اسناد و شرایط مزایده اقدام نماید. 1-(فروش اسناد و بازدید از محل از تاریخ 31/04/ 99 لغايت 13/05/99میباشد. 2-بهای فروش اسناد 500.000 ریال که متقاضی می بایست به حساب شماره 0111534360002 نزد بانـک ملی شعبه شهرداری واریز نماید. 3-پیشنهاد دهندگان بایستی حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 19/05/99 پیشنهاد خود را در پاکتهای سربسته و بصورت معین و مشخص در قبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه نمایند . 4-پیشنهاد رسیده راس ساعت 13 روز دوشنبه مورخ 20/05/99 در کمیسیون عالی معاملات که در محل ساختمان مرکزی سازمان تشکیل می گردد بازگشايي و قرائت خواهد شد . 5-میزان سپرده شرکت در مزایده برابر جدول ذیل میباشد که می بایستی به صورت نقد واریز یا ضمانتنامه بانکی دارای حداقل سه ماه اعتبار در وجه سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس به حساب جاری سپرده به شماره حساب 0112386567004 نزد بانک ملی شعبه شهرداری تودیع نماید .( چک تضمین شده بانکی یا اسناد مطالبات قابل قبول نمی باشد.) 6-مکان و ساعت بازدید از تاریخ انتشار این آگهی تا پايان مدت زمان خريد اسناد مي باشد. 7-کلیه هزینه ها اعم از انتشار آگهی مزایده ،حمل و نقل ، کارشناسی ، عوارض ، مالیات بر ارزش افزوده به عهده برنده مزایده است . 8-ملاک انتخاب برنده بالاترین قیمت پیشنهادی است . 9-پیشنهادات باید از حیث مبلغ مشخص و بدون ابهام بوده و در پاکات لاک و مهر شده تسلیم سازمان گردد به پیشنهادات مخدوش ، مبهم ، مشروط و خارج از مهلت ترتیب اثر داده نمی شود . 10- چنانچه برندگان اول ، دوم و سوم به ترتیب اولویت حاضر به انعقاد قرارداد در مهلت مقرر نگردند سپرده آنان به نفع صندوق سازمان ضبط خواهد گردید . 11-اسناد و مدارك مزايده در خصوص اشخاص حقوقي با ارائه معرفي نامه معتبر با مهر و امضاء مجاز و در خصوص اشخاص حقيقي به شخص متقاضي تحويل خواهد شد. 12- برنده مزایده می بایست قبل از انعقاد قرارداد معادل، مبلغ 2 ماه اجاره را به عنوان حسن انجام کار در وجه سازمان بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی تودیع نماید. 13-این آگهی برابر آئین نامه معاملات شهرداری تهران و تسری آن به استانها صرفاً در یک نوبت منتشر می گردد . 14-شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف ابلاغی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافــر می باشد . 15-حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پاکات با نظر کمیسیون مجاز می باشد . بدیهی است عدم حضور مزایده گران مانع از تشکیل و تصمیم گیری کمیسیون نخواهد بود . 16-سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است . 17-سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد شرایط مزایده مندرج است . متقاضیان باید یک نسخه از آن را دريافت و با قيد قبولي امضا و به پيشنهاد خود ضميمه و تحويل نمايد. ردیف مشخصات آدرس قیمت پایه ماهیانه(ریال) میزان سپرده (ریال) 1 اجاره يك باب مغازه تجاری M22 مغازه تجاری واقع در ضلع شمالی پایانه مسافربری خلیج فارس 7,500,000 4,500,000 2 مغازه تجاری M واقع در پایانه مسافربری 22،500،000 13،500،000 3 غرفه G1 غرفه پایانه مسافربری 000/000/115 000/000/69 4 مغازه تجاری M13،M14 واقع در پایانه مسافربری 14,000,000 8,400,000 5 مغازه تجاری M8 مغازه تجاري واقع در پايانه مسافربري خليج فارس)ضلع شمالی 7,500,000 4,500,000 6 انبـار امانات A2 واقع در پايانه مسافربري خليج فارس 21,500,000 19,900,000 7 انبـار اماناتA3 واقع در پايانه مسافربري خليج فارس 13,200,000 7,920,000 8 کارواش پایانه واقع در پايانه مسافربري خليج فارس 59،000،000 35،400،000 9 اجاره محل جهت پایانه تاکسی های برون شهری دفاع مقدس بلوار علی ابن ابی طالب, میدان دفاع مقدس 65،500،000 39،300،000 روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بندرعباس

<< بازگشت به ليست مناقصات