عنوان مزایده :آگهی مزایده عمومی حضوری(حراجی ) سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداري بندرعباس
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :5/6/99
  آخرين مهلت :22/6/99
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :آگهی مزایده عمومی حضوری(حراجی ) سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداري بندرعباس در نظر دارد نسبت به اجاره مکانهایی به شرح ذیل جهت اجاره تابلوهای تبلیغاتی در محوطه های آتش نشانی درنقاط 1- سه راهی داماهی2-بلوار امام حسین نبش آزادگان3-بهادر جنوبی 4-خیابان فلسطین، به مدت یک سال به صورت اجاره را از طریق مزایده حضوری(حراج) به اشخاص حقوقی واجد الشرایط واگذارنماید لذا از متقاضیان دعوت می گردد بادردست داشتن فیش واریزی به مبلغ000/500 ریال به به حساب شماره0105680079009 نزد بانک ملی جهت دریافت اسناد از تاریخ انتشار آگهی حداکثر به مدت هفت روز در ساعات اداری به محل سازمان واقع دربندر عباس به امور حقوقی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی بندرعباس واقع در بلوار امام خمینی(ره) –سه راه گمرک نبش خیابان صباح مراجعه نمایند. مهلت فروش اسناد ازمورخ5/6/99 لغایت22/6/99 می باشد. 1-هزینه درج آگهی و کارشناسی و عوارض و هرگونه مالیات اعم از مالیات ارزش افزوده بر عهده برنده مزایده می باشد. 2-چنانچه برندگان اول ودوم وسوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب اولویت به نفع صندوق سازمان ضبط خواهد شد. 3- شرکت درمزایده ودادن پیشنهاد به منزله قبول شروط وتکالیف موضوع ماده 10 آیین نامه مالی شهرداری تهران می باشد. 4-این آگهی برابر آیین نامه معاملات جدید شهرداری تهران می باشد وصرفایک نوبت منتشر می گردد. 5-کلیه شرکت کنندگان میبایست مبلغ 000/000/200 ریال بصورت نقد به حساب سپرده سازمان 0105687369006 بانک ملی و يا ضمانتنامه معتبر بانكي داراي حداقل سه ماه اعتبار مي باشد.(چک تضمین شده بانکی واسناد مطالبات قابل قبول کمیسیون نمی باشد). آخرین مهلت واریز مبلغ سپرده ساعت 13 روز شنبه مورخ 22/6/99می باشد. 6-سازمان دررد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد . 7- برنده مزایده هنگام عقد قرارداد می بایست معادل دو ماه اجاره بهاء پیشنهادی حسن انجام تعهدات دروجه سازمان تودیع نماید. متقاضیان می بایست با ارائه تصویر برابر اصل کارت ملی ،شناسنامه،سپرده شرکت در مزایده ،اسناد و شرایط مزایده و گواهی صلاحیت معتبر پیشنهاد خود را بصورت حضوری در جلسه کمیسیون معاملات (حراج) در ساعت 30/13 روز شنبه مورخ 22/6/99 که در محل سازمان تشکیل می گردد ارائه نماید بدیهی است حضور پیشنهاد دهنده در جلسه الزامی است و عدم حضور مانع تصمیم گیری کمیسیون نخواهد بود. 8-سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس در قبول یا رد یک یا تمام پیشنهادات در هر مرحله آزاد خواهد بود. 9 -سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مندرج و متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضاء و به پیشنهاد خود ضمیمه تسلیم نمایند . 10-جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 07633349614 تماس و یا به آدرس اینترنتی bandarabbas.ir مراجعه نمایید روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندرعباس

<< بازگشت به ليست مناقصات