عنوان مزایده :((آگهی مزایده )) شهرداري بندرعباس
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :24/6/99
  آخرين مهلت :1/7/99
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :بسمه تعالی ((آگهی مزایده )) شهرداري بندرعباس درنظر دارد نسبت به واگذاری بصورت اجاره یک ساله ملک تجاری به انضمام انبار واقع در بندرعباس-جنب اداره کل دارایی از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجدالشرایط اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ درج آگهی حداکثر به مدت هفت روز به اداره حقوقی و امور قراردادهای شهرداری بندرعباس واقع در بلوار امام خمینی(ره) شهرداری مرکزی مراجعه نمایند. (فروش اسناد از تاریخ 24/6/99 لغایت 1/7/99) - هزینه نشر آگهی، کارشناسی ، نقل و انتقال ، عوارض و... بر عهده برنده مزایده می باشد. - میزان سپرده شرکت در مزایده برابر جدول ذیل می باشد که بایستی بصورت واریز نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی حداقل دارای سه ماه اعتبار به شماره حساب0105926679003 شهرداری واریز و فیش آن را در پاکت الف بصورت لاک و مهرشده تحویل نمایند. - برنده مزایده هنگام عقد قرارداد مي بايست ده درصد مبلغ کل قرارداد را به عنوان حسن انجام كار بصورت واریز نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی در وجه شهرداري توديع نمايد. - چنانچه برندگان نفر اول ،دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد در جهت مقرر قانونی نگردند سپرده آنها به ترتیب اولویت به نفع صندوق شهرداری ضبط می گردد. - شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف و تعهدات ابلاغی شهرداری می باشد. - پیشنهاد دهندگان بایستی تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه 6/7/99 پیشنهاد خود را در پاکتهای سربسته و بصورت معین و مشخص در قبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند. - پیشنهادات ساعت ساعت 9صبح روز دوشنبه مورخه 7/7/99 در کمیسیون عالی معاملات شهرداری بندرعباس بازگشایی و اعلام نتیجه می گردند. - مدت اجاره یک ساله بوده که در صورت اعلام رضایت دستگاه نظارت و توافق طرفین با افزایش تورم سالیانه حداکثر تا دو دوره یک ساله قابل تمدید می باشد. -پرداخت هرگونه مالیات و همچنین مالیات بر ارزش افزوده بر عهده برنده مزایده می باشد. - این آگهی برابر آئین نامه معاملات جدید شهرداری تهران تسری به مراکز استانها صرفاً یک نوبت منتشر می گردد. - مزایده عندالزوم حضوری برگزار می گردد بنابراین حضور شرکت کنندگان در روز برگزاری کمیسیون الزامیست بدیهی است عدم حضور مانع از تصمیم گیری کمیسیون نخواهد بود. شرکت کننده اقرار و اعتراف دارد که مشمول ممنوعیت قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب دی ماه 1337 نمی باشد . - بازدید از ملک آزاد می باشد و برنده مزایده اعتراف به اطلاع کامل از مشخصات املاک و مقتضیات محل داشته و جهل به آن بعد از شرکت در مزایده مسموع نمی باشد . -سایر اسناد ،شرایط و مشخصات در اسناد مزایده مندرج و متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و باقید قبولی امضا و به پیشنهاد خود ضمیمه تسلیم نمایند . ردیف موقعیت ملک قیمت پایه اجاره بهاء ماهیانه (ریال) میزان سپرده شرکت در مزایده (ریال) 1 ملک تجاری به انضمام انبار واقع در بندرعباس-جنب اداره کل دارایی جمعاً به مساحت تقریبی 862 مترمربع 000/700/466 000/000/280 روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندرعباس

<< بازگشت به ليست مناقصات