عنوان مزایده :(( آگهی مزایده عمومی )) شهرداري بندرعباس
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :29/6/99
  آخرين مهلت :6/7/99
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :باسمه تعالی (( آگهی مزایده عمومی )) شهرداري بندرعباس در نظر دارد نسبت به واگذاری به صورت اجاره یک ساله محل نصب تابلوهای تبلیغاتی بشرح جدول ذیل از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقوقی واجدالشرایط اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ درج آگهی حداکثر به مدت هفت روز به آدرس: بندرعباس –بلوار امام خمینی(ره) –واحد حقوقی و امورقراردادهای شهرداری مراجعه نمایند. ( فروش اسناد از تاریخ 29/6/99 لغایت6/7/99 ) -هزینه نشر آگهی، کارشناسی ، عوارض و هرگونه مالیات از جمله مالیات ارزش افزوده بر عهده برنده مزایده می باشد . - میزان سپرده شرکت در مزایده 000/000/100 ریال می باشد که بایستی بصورت واریز نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی حداقل دارای سه ماه اعتبار به شماره حساب 0105926679003 شهرداری واریز و فیش آن را در پاکت الف بصورت لاک و مهر شده تحویل نمایند. -برنده مزایده هنگام عقد قرارداد می بایست ده درصد مبلغ کل قرارداد را به عنوان حسن انجام کار بصورت واریز نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی در وجه شهرداری تودیع نماید. - چنانچه برندگان نفر اول ،دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد در جهت مقرر قانونی نگردند سپرده آنها به ترتیب اولویت به نفع صندوق شهرداری ضبط می گردد. - شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف و تعهدات ابلاغی شهرداری می باشد. - پیشنهاد دهندگان بایستی تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 9/7/99 پیشنهاد خود را در پاکتهای سربسته و مهر و موم شده و بصورت معین و مشخص در قبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند. - پیشنهادات ساعت 12روز شنبه مورخ 12/7/99 در کمیسیون عالی معاملات شهرداری بازگشایی و اعلام نتیجه می گردند. -مدت اجاره یک ساله بوده که درصورت اعلام رضایت دستگاه نظارت و توافق طرفین با افزایش سالانه حداقل تورم اعلام بانک مرکزی بصورت سالانه حداکثرتا دو دوره یک ساله قابل تمدید می باشد. - این آگهی برابر آئین نامه معاملات جدید شهرداری تهران تسری به مراکز استانها صرفاً یک نوبت منتشر می گردد. - مزایده عندالزوم حضوری برگزار می گردد بنابراین حضور شرکت کنندگان در روز برگزاری کمیسیون الزامیست بدیهی است عدم حضور مانع از تصمیم گیری کمیسیون نخواهد بود. -شرکت کننده اقرار و اعتراف دارد که مشمول ممنوعیت قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب دی ماه 1337 نمی باشد . -بازدید از محل آزاد میباشد و برنده مزایده اعتراف به اطلاع کامل از مشخصات و مقتضیات محل داشته و جهل به آن بعد از شرکت در مزایده مسموع نمی باشد. سایر اسناد ، شرایط و مشخصات در اسناد مزایده مندرج و متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و باقید قبولی امضاء و به پیشنهاد خود ضمیمه تسلیم نمایند . روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بندرعباس ردیف نشانی محل استقرار تعداد وجه متراژ(مترمربع) 1 میدان دفاع مقدس ابتدای خروجی جاده میناب 2عدد 6*3 2 میدان خلیج فارس(روبروی پایگاه هوایی) 1عدد 6*3 3 بلوارشهدا (راه آهن)ورودی شهرک پیامبراعظم(ص) 1عدد 6*3 4 میدان اسکله باهنر ابتدای بلوار پاسداران 1عدد 6*3

<< بازگشت به ليست مناقصات