عنوان مزایده :باسمه تعالی ((آگهی مزایده )) سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداري بندرعباس
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :8/9/99
  آخرين مهلت :19/9/99
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :باسمه تعالی ((آگهی مزایده )) سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداري بندرعباس در نظر دارد نسبت به اجاره 50 عدد تابلو تبلیغاتی ( لمپست ) در مکان های مشخص و معین در سطح شهر بندرعباس به صورت اجاره به اشخاص حقوقی واجدالشرایط اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ درج آگهی حداکثر به مدت ده روز به اداره حقوقی و امور قراردادهای سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس واقع در میدان امام – ضلع شمالی بوستان شهید دباغیان خیابان گلچین مراجعه نمایند. (فروش اسناد از تاریخ 8/9/99 لغایت 19/9/99 ) -هزینه نشر آگهی، کارشناسی ، قیمت نقل و انتقال ، عوارض و... بر عهده برنده مزایده می باشد و می بایست هنگام عقد قرارداد مبالغ مشخص شده را تسویه نماید. در غیراینصورت مزایده باطل و سپرده شرکت در مزایده به نفع صندوق سازمان ضبط می گردد . - هزینه فروش اسناد مبلغ 000/500 ریال به شماره حساب جاری 0105645075007 عهده بانک ملی شعبه شهرداری می باشد. -میزان سپرده شرکت در مزایده به مبلغ 000/000/200 ریال می باشد که بایستی بصورت واریز نقدی به شماره حساب سپرده 0105645167001 عهده بانک ملی شعبه شهرداری یا ضمانتنامه معتبر بانکی حداقل دارای سه ماه اعتبار باشد . - چنانچه برندگان نفر اول ،دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد در جهت مقرر قانونی نگردند سپرده آنها به ترتیب اولویت به نفع صندوق سازمان ضبط می گردد. - شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف و تعهدات ابلاغی سازمان می باشد. - پیشنهاد دهندگان بایستی تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 25/9/99 پیشنهاد خود را در پاکتهای سربسته و مهر و موم شده و بصورت معین و مشخص در قبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه سازمان نمایند. - پیشنهادات ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 26/9/99 در کمیسیون عالی معاملات سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس بازگشایی و اعلام نتیجه می گردند. -پرداخت هرگونه عوارض ، مالیات و همچنین مالیات بر ارزش افزوده بر عهده برنده مزایده می باشد. - این آگهی برابر آئین نامه معاملات جدید شهرداری تهران تسری به مراکز استانها صرفاً یک نوبت منتشر می گردد. - مزایده عندالزوم حضوری برگزار می گردد بنابراین حضور شرکت کنندگان در روز برگزاری کمیسیون الزامیست ، بدیهی است عدم حضور مانع از تصمیم گیری کمیسیون نخواهد بود. - شرکت کننده اقرار و اعتراف دارد که مشمول ممنوعیت قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب دی ماه 1337 نمی باشد . چنانچه برنده مزایده پس از انعقاد قرارداد درخواست فسخ را داشته باشد ، معادل 3 ماه اجاره بهاء ماهیانه به نفع صندوق سازمان ضبط می گردد و مستأجر حق هرگونه ادعا یا اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و اسقاط می نماید. سایر اسناد ، شرایط و مشخصات در اسناد مزایده مندرج و متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و باقید قبولی امضاء و به پیشنهاد خود ضمیمه تسلیم نمایند . مدت قرارداد از تاریخ ابلاغ به مدت یکسال می باشد و در صورت توافق و رضایت طرفین تا دو دوره یک ساله ضمن اعمال افزایش تورم سالیانه قابل تمدید می باشد درصورت عدم اعلام نظر کارشناس رسمی دادگستری ملاک عمل قرار می گیرد . برنده مزایده هنگام عقد قرارداد می بایست معادل 3 ماه اجاره بهاء پیشنهادی را به عنوان حسن انجام تعهد در وجه سازمان تودیع نماید و در صورت تأخیر در اجرای موضوع بأزاء هر روز مبلغ 000/000/5 ریال بعنوان جریمه به حساب برنده مزایده اعمال می گردد . روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس

<< بازگشت به ليست مناقصات