عنوان مزایده : ((آگهی مزایده عمومی )) سازمان آرامستان بهشت زهرا (س) شهرداری بندر عباس
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :23/9/99
  آخرين مهلت :6/10/99
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي : ((آگهی مزایده عمومی )) سازمان آرامستان بهشت زهرا (س) شهرداری بندر عباس درنظر دارد نسبت به واگذاری یک باب مغازه و دو قطعه 5 هکتاری و یک واحد گلخانه به صورت اجاره به مدت یک سال از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد الشرایط واگذارنماید لذا از متقاضیان دعوت می گردد با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 000/500ریال به حساب شماره 0105667041006سازمان آرامستان بهشت زهرا (س) نزد بانک ملی جهت دریافت اسناد از تاریخ انتشار آگهی حداکثر به مدت 10روز در ساعات اداری به محل سازمان واقع دربندر عباس –کیلومتر 8 جاده بندرعباس-میناب واحد حقوقی مراجعه نمایند. (فروش اسناد از تاریخ 23/9/99 لغایت 6/10/99) هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده می باشد. چنانچه برندگان اول ودوم وسوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب اولویت به نفع صندوق سازمان ضبط خواهد شد. شرکت درمزایده ودادن پیشنهاد به منزله قبول شروط وتکالیف موضوع ماده 10 آیین نامه مالی شهرداری تهران می باشد. این آگهی برابر آیین نامه معاملات جدید شهرداری تهران می باشد وصرفایک نوبت منتشر می گردد. کلیه شرکت کنندگان می بایست به ازاء هرپیشنهاد مطابق جدول بشرح ذیل به صورت نقدی یا ضما نت نامه معتبر بانکی دارای حداقل سه ماه اعتباررا به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 0105667014007 ریال سازمان آرامستان بهشت زهرا (س) نزد بانک ملی واریز نماید.(چک تضمین شده بانکی واسناد مطالبات قابل قبول کمیسیون نمی باشد). سازمان دررد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد . برنده مزایده هنگام عقد قرارداد می بایست ده درصد مبلغ اعلامی توسط موجر رابه عنوان حسن انجام تعهدات دروجه سازمان تودیع نماید. حضور پیشنهاد دهندگان در روز برگزاری کمیسیون مجاز می باشد.بدیهی است عدم حضورمانع از تصمیم گیری کمیسیون نمی باشد. پیشنهاد دهندگان بایستی تاآخر وقت اداری روز سه شنبه مورخه 9/10/99 پیشنهادخودرا ازحیث مبلغ مشخص ،معین وبدون ابهام بوده ودر پاکتهای مربوطه لاک ومهر شده درقبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه سازمان نمایند. پیشنهادات رسیده ساعت 14در روز چهارشنبه مورخه 10/10/99 درکمیسیون معاملات که در محل سازمان تشکیل می گردد بازگشایی می شود. سازمان آرامستان بهشت زهرا (س) شهرداری بندرعباس در قبول یا رد یک یا تمام پیشنهادات در هر مرحله آزاد خواهد بود. مستاجر پس ازپایان مدت قرارداد برابر تعهد محضری ارائه شده حق هرگونه ادعایی درمحل اعم از حق کسب وپیشه را از خود سلب واسقاط می نماید. ملاک انتخاب برنده پس ازتایید صلاحیت بالاترین قیمت پیشنهادی اجاره ماهیانه می باشد. سایر اطلاعات وجزییات مربوط به مزایده در اسناد مندرج و متقاضیان باید یک نسخه ازآن را دریافت وبا قید قبولی امضاء وبه پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 1-33377150 تماس نمایید . ردیف شرح موضوع متراژ قیمت پایه(ریال) اجاره بها ماهیانه میزان سپرده (ریال) 1 اجاره مغازه شماره دو ضلع غربی واقع در آرامستان بندرعباس 50/23 مترمربع 000/000/15 000/000/18 2 اجاره یک واحد گلخانه واقع در آرامستان بندرعباس 2400 مترمربع 000/000/25 000/000/30 3 اجاره یک قطعه شماره یک از سمت غرب واقع در آرامستان بندرعباس 5 هکتار 000/000/25 000/000/30 4 اجاره قطعه شماره دو واقع در آرامستان بندرعباس 5 هکتار 000/000/25 000/000/30 مدت قرارداد یکساله بوده که درصورت توافق و رضایت طرفین با اعمال تورم سالیانه و درصورت عدم اعلام مطابق نظریه کارشناسی حداکثر تا سه دوره یکساله قابل تمدید میباشد. روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بندرعباس

<< بازگشت به ليست مناقصات