عنوان مزایده :« آگهی مـزایـده عمومی » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :23/10/99
  آخرين مهلت :4/11/99
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :« آگهی مـزایـده عمومی » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس در نظر دارد به استناد مصوبه هیئت مدیره تعدادی از غرف موجود در بازارچه حسین آباد و تعدادی ازکانکس وجایگاه های واقع در سطح شهر و فضای ماهی پاک کنی و 15 باب غرف مرغ و میوه خود را واقع دربازار ماهی فروشان بندرعباس و یک باب نانوایی و رستوران واقع در ابتدای جاده بندرعباس – میناب میدان جدید میوه وتره بار بندرعباس و پارکینگ 22 بهمن واقع در بازارچه 22 بهمن خود را مطابق جدول ذیل به مدت یکسال و همچنین 13 باب دفاتر حمل ونقل واقع در ابتدای جاده بندرعباس- میناب میدان جدید میوه وتره بار که تمامی شرایط آن در اسناد مزایده قید گردیده است ،به مدت یک سال از طریق فراخوان عمومی ( مزایده ) به صورت اجاره موقت به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید ، که در صورت رضایت سازمان از نحوه عملکرد مستاجر و توافق طرفین با اخذ مصوبه هیئت مدیره به مدت دوسال دیگر ضمن اعمال حداقل 20% افزایش سالیانه قابل تمدید می باشد. لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد از تاریخ انتشارآگهی در مهلت مقرر ساعات اداری به محل سازمان واقع در ابتدای جاده بندرعباس –میناب میدان جدید میوه و تره بار ساختمان اداری واحد حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند. (فروش اسناد مزایده از تاریخ 23/10/99 الی4/11/99 ). -هزینه چاپ آگهی و حق الزحمه کارشناس رسمی دادگستری بر عهده برنده می باشد که بطور مساوی از آنها دریافت می گردد. -متقاضیان می بایست جهت خرید اسناد مزایده مبلغ 000/500ریال را به شماره حساب درآمد 0111459466005 به نام سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس نزد بانک ملی واریز نمایند. مبلغ سپرده شرکت در مزایده مکان های مذکور مطابق جدول ذیل می باشد ،که برنده مزایده می بایست مبلغ واریزی را به شماره حساب سپرده 1/6802954/10 نزد بانک رسالت بنام سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس واریز نماید. - چنانچه برندگان نفر اول ، دوم ، سوم، به ترتیب اولویت حاضر به انعقاد قرارداد در مهلت مقرر نگردد سپرده آنان به نفع سازمان ضبط خواهد گردید. - پیشنهاد دهندگان بایستی حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخه 7/11/99 پیشنهاد خود را از حیث مبلغ مشخص ، معین وبدون ابهام بوده و در پاکتهای سربسته و به صورت لاک ومهر شده به واحد دبیرخانه تحویل و رسید دریافت دارند. - پیشنهادات رسیده راس ساعت13 روز چهارشنبه مورخه 8/11/99 در کمیسیون معاملات عالی که در محل سازمان تشکیل می گردد باز و قرائت خواهد شد . حضور پیشنهاد دهندگان در روز برگزاری کمیسیون مجاز می باشد، عدم حضور مانع از تصمیم گیری نخواهد بود. - شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف و تعهدات ابلاغی و اعلامی از سوی سازمان می باشد. - کمیسیون معاملات سازمان در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد. - سایر اطلاعات در جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج و متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضاء و به پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نماید. - این آگهی برابر آئین نامه معاملات جدید شهرداری تهران می باشد و صرفاً یک نوبت منتشر می گردد. ردیف نوع صنف/کاربری نشانی مبلغ پایه کارشناسی اجاره بهاء ماهیانه (ریال ) مبلغ ودیعه ( ریال ) مبلغ سپرده شرکت در مزایده 1 فضای ماهی پاک کنی بازار ماهی فروشان بندرعباس 000/000/150ریال - 000/000/60 ریال 2 رستوران ابتدای جاده بندرعباس – میناب میدان جدید میوه وتره بار 000/000/100 ریال 000/000/500 ریال 000/000/60 ریال 3 نانوایی ابتدای جاده بندرعباس – میناب میدان جدید میوه وتره بار 000/000/10 ریال 000/000/100 ریال 000/000/60 ریال 4 پارکینگ 22 بهمن خیابان ثارالله بازارچه 22 بهمن 000/000/10 ریال - 000/000/60 ریال 5 جایگاه مینی سوپر درب بیمارستان خلیج فارس 000/000/10 ریال 000/000/150 ریال 000/000/60 ریال 6 کانکس مرغ فروشی گلشهر جنوبی ،بلوار 12 فروردین 000/000/30 ریال 000/000/200 ریال 000/000/60 ریال 7 کانکس مرغ فروشی بلوار امام خمینی سه راه گمرک جنب نمایندگی ایران خودرو 000/000/13 ریال 000/000/150 ریال 000/000/60 ریال 8 جایگاه چند منظوره ورودی کشتارگاه 000/000/30 ریال - 000/000/60 ریال 9 غرفه شماره 4 بلوار پاسداران بازارچه حسین آباد 000/000/5 ریال 000/000/100 ریال 000/000/30 ریال 10 غرفه شماره 5 بلوار پاسداران بازارچه حسین آباد 000/000/5 ریال 000/000/100 ریال 000/000/30 ریال 11 غرفه شماره 18 بلوار پاسداران بازارچه حسین آباد 000/000/5 ریال 000/000/100 ریال 000/000/30 ریال 12 غرفه شماره 32 بلوار پاسداران بازارچه حسین آباد 000/000/5 ریال 000/000/100 ریال 000/000/30 ریال 13 غرفه مرغ و میوه B24 بازار ماهی فروشان بندرعباس 000/000/8 ریال 000/000/100 ریال 000/000/60 ریال 14 غرفه مرغ و میوه B 26 بازار ماهی فروشان بندرعباس 000/000/8 ریال 000/000/100 ریال 000/000/60 ریال 15 غرفه مرغ ومیوه B 27 بازار ماهی فروشان بندرعباس 000/000/8 ریال 000/000/100 ریال 000/000/60 ریال 16 غرفه مرغ و میوه B 29 بازار ماهی فروشان بندرعباس 000/000/8 ریال 000/000/100 ریال 000/000/60 ریال 17 غرفه مرغ و میوهB 31 بازار ماهی فروشان بندرعباس 000/000/8 ریال 000/000/100 ریال 000/000/60 ریال 18 غرفه مرغ و میوه A 20 بازار ماهی فروشان بندرعباس 000/000/8 ریال 000/000/100 ریال 000/000/60 ریال 19 غرفه مرغ و میوهA 22 بازار ماهی فروشان بندرعباس 000/000/12 ریال 000/000/100 ریال 000/000/60 ریال 20 غرفه مرغ و میوهA 23 بازار ماهی فروشان بندرعباس 000/000/8 ریال 000/000/100 ریال 000/000/60 ریال 21 غرفه مرغ و میوهA 24 بازار ماهی فروشان بندرعباس 000/000/12 ریال 000/000/100 ریال 000/000/60 ریال 22 غرفه مرغ و میوهA 26 بازار ماهی فروشان بندرعباس 000/000/8 ریال 000/000/100 ریال 000/000/60 ریال 23 غرفه مرغ و میوهB 22 بازار ماهی فروشان بندرعباس 000/000/10 ریال 000/000/100 ریال 000/000/60 ریال 24 غرفه مرغ و میوه A18 بازار ماهی فروشان بندرعباس 000/000/10ریال 000/000/100 ریال 000/000/60 ریال 25 غرفه مرغ و میوهA 21 بازار ماهی فروشان بندرعباس 000/000/8 ریال 000/000/100 ریال 000/000/60 ریال 26 غرفه مرغ و میوهA 25 بازار ماهی فروشان بندرعباس 000/000/8 ریال 000/000/100 ریال 000/000/60 ریال 27 غرفه مرغ و میوهA 54 بازار ماهی فروشان بندرعباس 000/000/12 ریال 000/000/100 ریال 000/000/60 ریال (( واحد روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس ))

<< بازگشت به ليست مناقصات