عنوان مزایده :(( آگهی مزایده عمومی )) جایگاه cng
  آگهي در محدوده :سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :9/10/98
  آخرين مهلت :22/10/98
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي : (( آگهی مزایده عمومی )) سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس در نظر دارد موارد ذیل را از طریق مزایده به افراد حقیقی و حقوقی واجد الشرایط بصورت اجاره واگذار نماید . از متقاضیان برای خرید اسناد از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری به مدت ده روز به واحد حقوقی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری واقع در بندرعباس- میدان دفاع مقدس –ابتدای بلوار علی ابن ابیطالب (ع) مراجعه و نسبت به خرید اسناد و شرایط مزایده اقدام نمایند . - فروش اسناد از تاریخ 9/10/98 لغایت 22/10/98 -بهای فروش اسناد 500.000 ریال می باشد که متقاضی می بایست به حساب شماره 01115343620002 نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرعباس واریز نماید . - هزینه نشر آگهی ، کارشناسی ، نقل و انتقال ، عوارض ، مالیات بر ارزش افزوده و .... بر عهده برنده مزایده می باشد . -میزان سپرده شرکت در مزایده برابر جدول ذیل می باشد که بایستی بصورت واریز نقدی یا حساب شماره 0112386567004 نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرعباس بنام سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس واریز یا بصورت ضمانت نامه بانکی دارای حداقل سه ماه اعتبار در وجه سازمان تودیع نماید . -چنانچه برندگان اول ، دوم و سوم به ترتیب اولویت حاضر به انعقاد قرارداد در مهلت مقرر نگردند سپرده آنان به نفع صندوق سازمان ضبط خواهد گردید . -پیشنهاد دهندگان بایستی حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه 25/10/98 پیشنهاد خود را در پاکتهای سربسته و بصورت معین و مشخص در قبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه نمایند . -پیشنهاد رسیده در ساعت 14 روز شنبه مورخ 28/10/98 در کمیسیون عالی معاملات که در محل ساختمان مرکزی سازمان می گردد بازگشایی و قرائت می شود . -حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشایی پاکات با نظر کمیسیون مجاز است . بدیهی است عدم حضور مانع از تصمیم گیری و تشکیل کمیسیون نخواهد بود . -اسناد و مدارک مزایده در خصوص اشخاص حقوقی با ارائه معرفی نامه معتبر با مهر و امضاء مجاز و در خصوص اشخاص حقیقی به شخص متقاضی تحویل خواهد شد . -شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف و تعهدات ابلاغی و اعلامی از سوی سازمـــــان می باشد. -این آگهی برابر آئین نامه معاملات شهرداری می باشد و صرفاً یک نوبت منتشر می گردد . -برنده مزایده می بایست قبل از انعقاد قرارداد معادل مبلغ 2 ماه اجاره را به عنوان حسن انجام کار در وجه سازمان بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی تودیع نماید . - سازمان در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد . - ارائه کد اقتصادی برای اشخاص حقوقی الزامی می باشد . -رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی در مزایده فوق الزامیست . - سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مندرج و متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضاء و به پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نمائید . -جایگاههای CNG به صورت تفکیکی طبق جدول اعلامی واگذار می گردد . ردیف عنوان موقعیت قیمت پایه (ریال) میزان سپرده (ریال ) 1 هفت جایگاه غرفه سوخت CNG 1-جایگاه خاکسار نژاد 1.111.000ّ.000 666.600.000 2- جایگاه طلائیه 3-جایگاه جهان آرا 4- جایگاه شهید باصره 5-جایگاه نبوت 6-جایگاه شهدای دولت 7-جایگاه شهید رجایی 2 مغازه تجاری M22 مغازه تجاری واقع در ضلع شمالی پایانه مسافربری خلیج فارس 6.900.000 4.140.000 3 اجاره یک باب مغازه تجاری M21 مغازه تجاری واقع در پایانه مسافربری خلیج فارس 6.900.000 4.140.00 4 اجاره یک باب مغازه تجاری M9 مغازه تجاری واقع در پایانه مسافربری خلیج فارس 6.900.000 4.140.000 5 اجاره سه باب مغازه M10.11.12 سه باب مغازه تجاری واقع در ضلع شمالی پایانه مسافربری خلیج فارس 45,000,000 27.000.000 6 مغازه تجاری M 13 مغازه تجاری واقع در پایانه مسافربری خلیج فارس 13,800,000 8,280,000 روابط عمومی و امور بین المللی شهرداری بندرعباس

<< بازگشت به ليست مناقصات