عنوان مزایده :((آگهی مزایده )) اجاره بیلبورد
  آگهي در محدوده :شهرداري منطقه دو بندرعباس
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :10/10/98
  آخرين مهلت :18/10/98
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :بسمه تعالی ((آگهی مزایده )) شهرداري منطقه دو بندرعباس درنظر دارد نسبت به واگذاری بصورت اجاره یک ساله محل نصب تابلوهای تبلیغاتی در محدوده منطقه دو از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجدالشرایط اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ درج آگهی حداکثر به مدت هفت روز به آدرس: بندرعباس، بلوار جمهوری اسلامی، روبروی بیمارستان شهید محمدی، شهرداری منطقه دو، واحد حقوقی و امور قراردادها مراجعه نمایند. (فروش اسناد از تاریخ 10/10/98 لغایت 18/10/98) - هزینه نشر آگهی، کارشناسی ، نقل و انتقال ، عوارض و... بر عهده برنده مزایده می باشد. - میزان سپرده شرکت در مزایده 000/000/200ریال می باشد که بایستی بصورت واریز نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی حداقل دارای سه ماه اعتبار به شماره حساب0108739887003 شهرداری منطقه دو واریز و فیش آن را در پاکت الف بصورت لاک و مهرشده تحویل نمایند. - برنده مزایده هنگام عقد قرارداد مي بايست ده درصد مبلغ کل قرارداد را به عنوان حسن انجام كار بصورت واریز نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی در وجه شهرداري منطقه دو توديع نمايد. - چنانچه برندگان نفر اول ،دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد در جهت مقرر قانونی نگردند سپرده آنها به ترتیب اولویت به نفع صندوق شهرداری ضبط می گردد. - شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف و تعهدات ابلاغی شهرداری می باشد. - پیشنهاد دهندگان بایستی تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخه23/10/98 پیشنهاد خود را در پاکتهای سربسته و بصورت معین و مشخص در قبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند. - پیشنهادات ساعت 15 روز سه شنبه مورخه 24/10/98 در کمیسیون عالی معاملات شهرداری منطقه دو بازگشایی و اعلام نتیجه می گردند. - مدت اجاره یک ساله بوده که در صورت اعلام رضایت دستگاه نظارت و توافق طرفین با افزایش سالانه حداقل تورم اعلامی بانک مرکزی بصورت سالانه حداکثر تا دو سال قابل تمدید می باشد. -پرداخت هرگونه مالیات و همچنین مالیات بر ارزش افزوده بر عهده برنده مزایده می باشد. - این آگهی برابر آئین نامه معاملات جدید شهرداری تهران تسری به مراکز استانها صرفاً یک نوبت منتشر می گردد. - مزایده عندالزوم حضوری برگزار می گردد بنابراین حضور شرکت کنندگان در روز برگزاری کمیسیون الزامیست بدیهی است عدم حضور مانع از تصمیم گیری کمیسیون نخواهد بود. - شرکت کننده اقرار و اعتراف دارد که مشمول ممنوعیت قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب دی ماه 1337 نمی باشد . - بازدید از محل آزاد می باشد و برنده مزایده اعتراف به اطلاع کامل از مشخصات و مقتضیات محل داشته و جهل به آن بعد از شرکت در مزایده مسموع نمی باشد . -سایر اسناد ،شرایط و مشخصات در اسناد مزایده مندرج و متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و باقید قبولی امضا و به پیشنهاد خود ضمیمه تسلیم نمایند . ردیف نشانی محل استقرار تعداد متراژ (متر مربع) نوع سازه اجاره ماهانه (ریال) 1 بلوار خواجه عطا (وجه میانی) 30عدد 180 لمپست 000/400/21 2 بلوار جمهوری اسلامی (وجه میانی) 20عدد 120 لمپست 000/230/14 3 بلوار طالقانی، جنب بانک صادرات، نبش خیابان بهادر جنوبی 1عدد 12 استرابورد 000/200/1 4 میدان شریعتی، مثلثی خیابان شهید دقت 1عدد 12 استرابورد 000/200/1 5 بلوار سید جمال الدین اسد آبادی، خیابان خراسانی،روبروی مدرسه شهید سایانی 1عدد 12 استرابورد 000/200/1 6 میدان امام خمینی (ره)، نبش ورودی پارک شهید دباغیان 1عدد 12 استرابورد 000/200/1 7 بلوار امام حسین (ع)، جنب بازارچه امام حسین (ع) 1عدد 15 استرابورد 000/200/1 8 بلوار امام حسین (ع)، نرسیده به پل ولیعصر 1عدد 12 استرابورد 000/200/1 9 بلوار امام خمینی (ره)، ورودی خیابان آزادگان 1عدد 12 استرابورد 000/200/1 10 بلوار امام خمینی (ره)، روبرو مجتمع سیتی سنتر 1عدد 12 استرابورد 000/200/1 11 بلوار طالقانی (خواجه عطا)، قبل از مدرسه غواصی 1عدد 12 استرابورد 000/200/1 12 میدان امام علی (ع) ضلع شمالی 1عدد 12 استرابورد 000/200/1 روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندرعباس

<< بازگشت به ليست مناقصات