عنوان مناقصه : واگذاری امور پشتیبانی، خدماتی به شرکتهای واجد الشرایط
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :دریا
  تاريخ انتشار :95/09/21
  آخرين مهلت :95/09/30
  شماره صفحه روزنامه :1
  متن آگهي :آگهی مناقصه عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری بندرعباس در نظر دارد عملیات واگذاری امور پشتیبانی، خدماتی خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد الشرایط و دارای صلاحیت اداره کل کار و امور اجتماعی و گواهینامه ایمنی کار سال1395 واگذار نماید. لذا متقاضیان واجد الشرایط می توانند جهت دریافت فرم و اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی حداکثر به مدت ده روز به امور اداری سازمان فاوا واقع در بلوار امام خمینی (ره) حدفاصل میدان انقلاب و میدان ابوذر انتهای کوچه بهامین مراجعه نمایند. (فروش اسناد از تاریخ 21/09/95 لغایت 30/09/95) لازم به ذکر می باشد: - هزینه نشر آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد 1- میزان سپرده شرکت در مناقصه: به مبلغ 50.000.000ريال (پنجاه میلیون ريال) به صورت واریز نقدی با ضمانتنامه معتبر بانکی دارای حداقل سه ماه اعتبار به حساب سازمان فاوا به شماره 0109362765001می باشد. ( چک تضمین شده بانکی و اسناد مطالبات مالی قابل قبول کمیسون نمی باشد.) 2-چنانچه برندگان اول، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنان به ترتیب اولویت به نفع صندوق سازمان ضبط خواهد شد. 3- سازمان فاوا در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 4- پیشنهاد دهندگان بایستی تا آخر وقت اداری روز سه شنبه30/9/1395 پیشنهاد خود را که از حیث مبلغ مشخص، معین و بدون ابهام بوده در پاکتهای مربوطه لاک و مهر شده در قبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه سازمان نمایند. 5- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف موضوع ماده 10 آیین نامه مالی شهرداری میباشد. 6- پیشنهادات رسیده ساعت 12ظهر شنبه 04/10/95 در کمیسیون معاملات که در محل سازمان تشکیل میگردد بازگشایی و قرائت می گردد. 7- این آگهی برابر آیین نامه معاملات جدید شهرداری تهران میباشد و صرفا یک نوبت منتشر میگردد. 8- برنده مناقصه هنگام عقد قرارداد می بایست ده درصد مبلغ کل قرارداد را به عنوان حسن انجام کار بصورت واریز نقدی و یا ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی در وجه سازمان فاوا تودیع نماید. 9- مدت شروع قرارداد از تاریخ ابلاغ قرارداد به مدت یک سال میباشد. 10- به ازاء هر روز دیر کرد در اجرای موضوع مناقصه مبلغ 3.000.000 ریال از مطالبات پیمانکار کسر می گردد. 11- مبلغ پیش پرداخت در قبال ارائه ضمانت نامه ی معتبر بانکی تا سقف حداکثر 25 درصد مبلغ کل قرارداد با تایید سازمان قابل پرداخت می باشد . 12- هیچگونه تحویل و مابه التفاوت در طول مدت قرارداد به قرارداد حاضر تعلق نمی گیرد باستثناء افزایش دستمزد کارگران برابر اعلام اداره کل کار و امور اجتماعی در ابتدای فروردین ماه سال بعد با تعیین سازمان. 13- سایر شرایط و مشخصات در اسناد مناقصه مندرج و متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضاء و به پیشنهاد خود ضمیمه تسلیم نمایند. روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندر عباس

<< بازگشت به ليست مناقصات