عنوان مناقصهتاريخ انتشارآخرين مهلت
خرید سه دستگاه کامیون 6 تن جهت واحد عملیات آتشنشانی1402/03/081402/03/16
خرید تجهیزات فردی جهت واحد عملیات آتشنشانی1402/03/081402/03/16
فراخوان عمومی یک مرحله ای خرید ، نصب، راه اندازی یک دستگاه ویبره پرس تولید قطعات بتنی 1402/03/071402/03/09
فراخوان عمومی یک مرحله ای اجاره سه دستگاه کامیون شش چرخ و سه دستگاه کامیون ده چرخ جهت احداث بوستان ارمغان مالیاتی،احداث بوستان 5/1 هکتاری و سطح شهر 1402/03/071402/03/09
فراخوان عمومی یک مرحله ای اجاره سه دستگاه کامیون شش چرخ و یک دستگاه لودرL90 جهت خیابان گل کنی(اسلام اباد)،کارخانه اسفالت و سطح شهر 1402/03/071402/03/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای شهرداری بندرعباس در نظر دارد فراخوان عمومی یک مرحله ای پروژه تکمیل رواق بازار قدیم 1402/02/191402/02/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای شهرداری بندرعباس1401/12/221401/12/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای شهرداری بندرعباس 1401/12/221401/12/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای شهرداری بندرعباس1401/12/221401/12/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای شهرداری منطقه چهار بندرعباس1401/12/71401/12/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای شهرداری منطقه چهار بندرعباس 1401/12/71401/12/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای شهرداری منطقه چهار بندرعباس 1401/12/71401/12/13
«فراخوان شرکتهای حمل و نقل بار درون شهری جهت همکاری»1401/12/091401/12/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای شهرداری بندرعباس 1401/12/81401/12/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس1401/12/81401/12/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری بندرعباس 1401/12/81401/12/10
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شهرداری بندرعباس 1401/12/81401/12/10
فراخوان عمومی یک مرحله ای شهرداری بندرعباس( سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری) 1401/12/31401/12/9
فراخوان عمومی یک مرحله ای1401/12/21401/12/8
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور پشتیبانی ،نگهبانی و خدماتی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس 1401/11/231401/11/30
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث آبنمای کف خشک مدیریت شهرداری منطقه سه بندرعباس 1401/11/191401/11/26
اصلاحیه فراخوان ارزیابی کیفی جهت تهیه لیست کوتاه و بلند از بین پیمانکاران واجد شرایط رشته ابنیه ، راه و باند و تاسیسات و ... جهت پروژه های عمرانی شهرداری بندرعباس (معاونت عمرانی) مورخ 05/11/14011401/11/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای شهرداری بندرعباس 1401/11/121401/11/18
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شهرداری بندرعباس1401/11/121401/11/18
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شهرداری بندرعباس1401/11/121401/11/18
فراخوان ارزیابی کیفی جهت تهیه لیست کوتاه و بلند از بین پیمانکاران واجد شرایط رشته ابنیه ، راه و باند و تاسیسات و ... جهت پروژه های عمرانی شهرداری بندرعباس1401/11/51401/11/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری فراخوان امور پشتیبانی نگهبانی خدماتی1401/11/31401/11/8
مناقصه عمومی یک مرحله ای شهرداری بندرعباس 1401/10/261401/11/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای شهرداری بندرعباس 1401/10/131401/10/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای شهرداری بندرعباس 1401/10/121401/10/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای فراخوان انجام امور پشتیبانی و نگهبانی و تاسیساتی و تامین نیروی انسانی شهرداری منطقه سه بندرعباس1401/10/121401/10/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای شهرداری بندرعباس 1401/10/121401/10/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای شهرداری بندرعباس 1401/10/121401/10/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری بندرعباس 1401/9/161401/9/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری بندرعباس 1401/9/211401/9/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای شهرداری بندرعباس 1401/9/211401/9/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای شهرداری بندرعباس 1401/9/151401/9/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری بندرعباس1401/9/151401/9/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای شهرداری منطقه یک بندرعباس1401/9/151401/9/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای شهرداری بندرعباس 1401/9/151401/9/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری بندرعباس1401/9/151401/9/21
فراخوان ارزیابی کیفی (لیست کوتاه) پروژه احداث آبنمای کف خشک 1401/9/151401/9/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امورپشتیبانی فرهنگسراهای سطح شهر و مجموعه ساحلی غدیر بصورت حجمی1401/9/141401/9/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل ساختمان حوزه معاونت های شهرداری بندرعباس1401/9/141401/9/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور پشتیبانی ، نگهبانی و خدماتی شهرداری مرکزی1401/9/141401/9/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری بندرعباس1401/9/51401/9/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای راهبری اتوبوس های درون شهری سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس 1401/9/11401/9/7
آگهی فراخوان عمومی دو مرحله شناسایی، سرمایه گذاری احداث شهربازی1401/8/241401/9/2
مناقصه عمومی یک مرحله ای شهرداری منطقه چهار بندرعباس1401/8/181401/8/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای زیرسازی آسفالت محدوده شهرداری منطقه یک 1401/8/141401/8/21
فراخوان یک مرحله مشارکت و سرمایه گذاری در ساخت پروژه مسکونی عدالت یک بشیوه مناقصه1401/8/81401/8/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای شهرداری منطقه چهار بندرعباس1401/7/251401/8/1
مناقصه عمومی یک مرحله ای شهرداری منطقه چهار بندرعباس 1401/7/251401/8/1
مناقصه عمومی یک مرحله ای شهرداری بندرعباس در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای بیمه تکمیلی درمان پرسنل شهرداری1401/7/101401/7/16
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای شهرداری منطقه سه بندرعباس 1401/7/101401/7/16
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای شهرداری منطقه سه بندرعباس در نظر دارد فراخوان زیرسازی و آسفالت محله چهارباغ 1401/7/101401/7/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری شهرداری بندرعباس 1401/7/101401/7/16
فراخوان مناصه عمومی یک مرحله ای سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری شهرداری بندرعباس 1401/7/101401/7/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای1401/6/151401/6/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی انسانی سازمان مدیریت پسماند1401/6/231401/6/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای شهرداری بندرعباس 1401/6/221401/6/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای شهرداری بندرعباس1401/6/221401/6/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید علائم و تجهیزات ترافیکی سطح شهر بندرعباس 1401/6/141401/6/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای اجاره خودروهای آژانس (تامین خودرو) سازمان مدیریت پسماند1401/6/121401/6/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای1401/6/81401/6/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خودروهای استیجاری سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس 1401/6/61401/6/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری بندرعباس1401/5/311401/6/5
مناقصه عمومی یک مرحله ای شهرداری بندرعباس در نظر دارد فراخوان عمومی یک مرحله ای احداث سوله تفکیک پسماند به شماره 2001004916000027 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.1401/5/291401/6/5
مناقصه عمومی یک مرحله ای فراخوان عمومی یک مرحله ای امور پشتیبانی،نگهبانی،خدماتی،غسال و حفار...سازمان آرامستان 1401/5/111401/5/18
بسمه تعالی مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید فراخوان واگذاری امور پشتیبانی ، نگهبانی و خدماتی و ... (نیروی انسانی) سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی1401/5/91401/5/15
بسمه تعالی مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید فراخوان تامین نیروی تنظیف ، نگهبانی و فضای سبز میدان میوه و تره بار (نیروی حجمی) 1401/5/91401/5/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری بندرعباس1401/5/81401/5/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای شهرداری منطقه دو بندرعباس 1401/5/81401/5/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای شهرداری منطقه دو بندرعباس1401/5/81401/5/15
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای فراخوان واگذاری امور فرهنگسراهای سطح شهر و مجموعه ساحلی غدیر به صورت حجمی سازمان فرهنگی ،اجتماعی،ورزشی شهرداری بندرعباس1401/4/261401/5/1
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای1401/4/261401/5/1
مناقصه عمومی یک مرحله ای1401/4/201401/4/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای مدیریت شهرداری منطقه سه بندرعباس در نظر دارد فراخوان عمومی یک مرحله ای تامین خودروهای استیجاری( جهت ایاب و ذهاب پرسنل شهرداری منطقه3)1401/4/121401/4/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور پشتیبانی ،آتش نشان،مکانیک ،راننده( آتش نشان) پایه یکم و ...1401/4/51401/4/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور پشتیبانی و نگهبانی، خدماتی و ... سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی بندرعباس1401/3/301401/4/5
مناقصه عمومی یک مرحله ای امور حفر قبر ،شستشوی میت و بستن قبور سازمان مدیریت آرامستان1401/3/251401/3/31
مناقصه عمومی هم زمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری امور خدمات شهری رفت و روب و جمع آوری پسماندهای منطقه یک 1401/3/221401/3/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات شهری رفت و روب و جمع آوری پسماند منطقه 41401/3/221401/3/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مکنت سپراتورو دو دستگاه همزن پشت تراکتوری1401/3/221401/3/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید قطعات یدکی توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی 1401/3/221401/3/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای زیرسازی و آسفالت منطقه یک و دو 1401/3/111401/3/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای زیرسازی و آسفالت منطقه سه و چهار 1401/3/111401/3/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای تراش و روکش آسفالت و خرید آسفالت خیابان های اصلی و فرعی شهر 1401/3/111401/3/17
فراخوان عمومی یک مرحله ای فروش املاک( زمین، مغازه)شهرداری بندرعباس 1401/3/81401/3/16
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تایپ،نامه رسانی،بایگانی الکترونیک و ... دبیرخانه منطقه یک/دو/سه / چهار شهرداری (بصورت حجمی)1401/3/81401/3/11
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری ممیزی املاک ،معابر،ساماندهی بایگانی الکترونیک و صدور فیش عوارض شهر بندرعباس (بصورت حجمی)1401/3/81401/3/11
فراخوان عمومی یک مرحله ای بهره برداری از 7 مکان به صورت اجاره در بوستانهای سطح شهر1401/3/71401/3/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خودروهای استیجاری (28 دستگاه خودرو آژانس جهت ایاب ذهاب پرسنل شهرداری منطقه یک)1401/2/271401/2/31
مناقصه عمومی دو مرحله ای مدیریت راهبری و سامان بخشی حفظ و نگهداری فضای سبز ابنیه و تاسیسات وابسته به شهرداری بندرعباس منطقه یک1401/2/71401/2/11
مناقصه عمومی دو مرحله ای مدیریت راهبری و سامان بخشی حفظ و نگهداری فضای سبز ابنیه و تاسیسات وابسته به شهرداری بندرعباس منطقه دو1401/2/71401/2/11
مناقصه عمومی دو مرحله ای مدیریت راهبری و سامان بخشی حفظ و نگهداری فضای سبز ابنیه و تاسیسات وابسته به شهرداری بندرعباس منطقه چهار1401/2/71401/2/11
مناقصه عمومی دو مرحله ای مدیریت راهبری و سامان بخشی حفظ و نگهداری فضای سبز ابنیه و تاسیسات وابسته به شهرداری بندرعباس منطقه سه1401/2/71401/2/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای هم زمان با ارزیابی (فشرده) احداث پل پیامبر اعظم (اتصال بلوار رجایی به آزادراه رجایی)1401/2/61401/2/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای امور پشتیبانی درخصوص پیشگیری و کنترل و تخلفات شهری و تصرفات و اجراء آراء صادره از کمیسیون ماده صد در محدوده شهری و حریم شهر 1401/1/281401/1/31
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور پشتیبانی درخصوص جلوگیری و رفع هرکونه سد معبر صنوف،فروش و عرضه غیرمجاز اجناس و تره بار و معضلات شهری(بصورت حجمی)1401/1/281401/1/31
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خودروهای استیجاری جهت ایاب و ذهاب پرسنل شهرداری مرکزی بندرعباس1401/1/61401/1/10
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام کلیه عملیات واگذاری امورپشتیبانی، نگهبانی و خدماتی سازمان فرهنگی ،اجتماعی،ورزشی شهرداری بندرعباس1400/12/111400/12/15
مناقصه عمومی دو مرحله ای مدیریت راهبری و سامان بخشی حفظ و نگهداری فضای سبز ابنیه و تاسیسات وابسته به شهرداری بندرعباس ناحیه یک و دو منطقه سه1400/12/81400/12/12
مناقصه عمومی دو مرحله ای مدیریت راهبری و سامان بخشی حفظ و نگهداری فضای سبز ابنیه و تاسیسات وابسته به شهرداری بندرعباس ناحیه سه منطقه سه1400/12/81400/12/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه زیرسازی و آسفالت منطقه 3 و 4 و سطح شهر1400/12/11400/12/5
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای کانال بلوار معلم تا دریا1400/12/11400/12/5
مناقصه عمومی یک مرحله ای فراخوان واگذاری امور پشتیبانی نگهبانی خدماتی سازمان سیما،منظر وفضای سبز شهری1400/11/131400/11/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل الویت پنجم و احداث منظرگاه1400/11/101400/11/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث روشنایی ضلع شرق و غرب خور نایبند شمال بلوار امام (ره)1400/10/291400/11/5
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل پارک ساحلی صدف1400/10/191400/10/23
شهرداری بندرعباس در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه واگذاری قراردادهای حفظ و نگهداری فضای سبز مناطق چهارگانه بندرعباس1400/10/151400/10/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای جدول و پیاده رو سازی میدان قدس1400/10/61400/10/9
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید،نصب،راه اندازی و خدمات پس از فروش دو سامانه دوربین سرعت سنج بلوار شهید رجایی1400/9/211400/9/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای شهرداری بندرعباس1400/9/221400/9/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، نصب ،راه اندازی و خدمات پس از فروش 4 سامانه دوربین ثبت تخلف بلوار امام حسین (ع)1400/9/201400/9/24
فراخوان ارزیابی کیفی حفظ و نگهداری فضای سبز مناطق چهارگانه 1400/9/101400/9/20
بسمه تعالی فراخوان عمومی یک مرحله ای پروژه ساماندهی ورودی شرقی شهر از سمت میناب 1400/9/61400/9/11
بسمه تعالی مناقصه عمومی یک مرحله ای پشتیبانی و نگهبانی و ... شهرداری مرکزی1400/9/61400/9/11
بسمه تعالی فراخوان یک مرحله ای امور خدمات شهری و رفت و روب و جمع آوری پسماندهای منطقه سه1400/9/11400/9/6
مناقصه عمومی یک مرحله ای فراخوان عمومی یک مرحله ای پشتیبانی و نگهبانی و ... مدیریت منطقه یک1400/8/261400/8/30
بسمه تعالی مناقصه عمومی یک مرحله ای فراخوان عمومی یک مرحله ای خرید،نصب ،راه اندازی و خدمات پس از فروش دو سامانه دوربین سرعت سنج1400/8/251400/8/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای فراخوان واگذاری امور پشتیبانی نگهبانی خدماتی سازمان عمران و بازآفرینی1400/8/251400/8/30
(( آگهی مناقصه عمومی)) شهرداری منطقه چهار بندرعباس 1400/6/71400/6/15
((آگهی مناقصه عمومی)) سازمان عمران وباز آفرینی فضاهای شهری شهرداری بندرعباس 1400/6/71400/6/15
(( آگهی مناقصه عمومی)) شهرداری منطقه چهار بندرعباس1400/6/221400/6/30
((آگهی مناقصه عمومی)) سازمان عمران وباز آفرینی فضاهای شهری شهرداری بندرعباس1400/6/71400/6/15
(( آگهی مناقصه عمومی)) شهرداری منطقه چهار بندرعباس 1400/6/71400/6/15
آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی شرکت ها به منظور انجام خدمات پشتیبانی دوربین های مدار بسته سطح شهر متعلق به شهرداری بندرعباس1400/5/241400/6/3
((آگهی مناقصه عمومی)) شهرداری منطقه یک بندرعباس 1400/4/261400/5/4
(( آگهی مناقصه عمومی)) شهرداری منطقه چهار بندرعباس1400/4/231400/5/3
بسمی تعالی آگهی تجدید عمومی سازمان مدیریت آرامستان1400/4/161400/4/26
آگهی مناقصه عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات 1400/4/141400/4/22
(( آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه چهار )) شهرداری منطقه چهار بندرعباس1400/3/181400/3/26
((بسمه تعالي)) آگهي مناقصه عمومي شهرداری منطقه 2 بندرعباس1400/3/171400/3/25
((بسمه تعالي )) ((آگهي مناقصه عمومي)) شهرداري منطقه دو بندرعباس 1400/3/21400/3/10
((بسمه تعالي )) ((آگهي مناقصه عمومي)) سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداري بندرعباس 1400/2/291400/3/8
((بسمه تعالي)) آگهي مناقصه عمومي سازمان مدیریت پسماند شهرداري بندرعباس 1400/2/201400/2/28
« آگهی مناقصه عمومی » شهرداری بندرعباس1400/2/131400/2/22
آگهی مناقصه عمومی سازمان عمران وبازآفرینی فضاهای شهری شهرداری بندرعباس1400/2/121400/2/21
آگهي فراخوان عمومي(یک مرحله ای ) با انجام ارزیابی و توان سنجی1400/1/291400/2/6
اصلاحیه آگهی شهرداری بندرعباس(معاونت عمرانی) مورخ 13/12/99
بسمه تعالی « آگهی مناقصه عمومی » شهرداری بندرعباس 1399/12/131399/12/23
آگهی مناقصه عمومی شهرداری بندرعباس 1399/12/161399/12/24
موضوع آگهی واگذاری امور پشتیبانی و نگهبانی شهرداری منطقه سه1399/12/13
((آگهي مناقصه عمومي)) شهرداري منطقه یک بندرعباس 1399/12/131399/12/23
(( آگهی مناقصه عمومی)) شهرداری منطقه سه بندرعباس1399/12/111399/12/19
(( آگهي مناقصه عمومي )) سازمان مدیریت پسماند شهرداري بندرعباس1399/12/111399/12/19
« آگهی مناقصـه عمومی » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس 1399/12/111399/12/19
((آگهی مناقصه)) سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس د1399/12/21399/12/10
اصلاحیه دوم آگهی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس واگذاری امور پشتیبانی فرهنگسراهای سطح شهر (بصورت حجمی ) مورخ 1/11/991399/11/28
اصلاحیه آگهی شهرداري منطقه یک بندرعباس مورخ 19/11/991399/11/28
((آگهی مناقصه عمومی)) سازمان حمل ونقل بارو مسافر1399/11/201399/11/29
آگهی مناقصه عمومی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری1399/11/191399/11/28
((آگهي مناقصه عمومي)) شهرداري منطقه یک بندرعباس1399/11/191399/11/28
((بسمه تعالي)) آگهي مناقصه عمومي شهرداري بندرعباس 1399/11/151399/11/26
((بسمه تعالي)) اصلاحیه آگهی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس واگذاری امور پشتیبانی فرهنگسراهای سطح شهر (بصورت حجمی )مورخ 1/11/991399/11/14
((بسمه تعالي)) اصلاحیه آگهی واگذاری امور پشتیبانی عمیات امانی محدوده منطقه دو (بصورت حجمی)مورخ 1/11/991399/11/14
(( آگهی مناقصه عمومی )) شهرداری بندرعباس 1399/11/141399/11/25
((آگهی مناقصه عمومی)) شهرداری بندرعباس1399/11/131399/11/21
((آگهي مناقصه عمومي)) شهرداري بندرعباس1399/11/81399/11/18
(( آگهی مناقصه عمومی )) شهرداری منطقه سه بندرعباس1399/11/81399/11/18
((آگهی مناقصه عمومی)) شهرداری منطقه یک بندرعباس1399/11/71399/11/15
آگهی مناقصه عمومی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری بندرعباس1399/11/41399/11/12
« آگهی مناقصه عمومی » شهرداری بندرعباس 1399/11/11399/11/11
)) آگهی مناقصه عمومی(( سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس 1399/11/11399/11/11
((آگهی مناقصه عمومی )) شهرداری منطقه دو بندرعباس 1399/11/11399/11/11
اصلاحیه آگهی مناقصه واگذاری ساخت نرده های پروژه اتوبوس تندرو شهری BRT مورخ 17/10/991399/10/30
((آگهي مناقصه عمومي))شهرداري منطقه یک بندرعباس1399/10/221399/11/1
« آگهی مناقصه عمومی» شهرداری بندرعباس1399/10/171399/10/27
((بسمه تعالي)) آگهی مناقصه سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری بندرعباس مورخ 1/10/99 به شرح ذیل اصلاح می گردد:1399/10/13
آگهي مناقصه عمومي شهرداري بندرعباس1399/10/11399/10/9
آگهی مناقصه عمومی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری بندرعباس1399/10/11399/10/9
« آگهی مناقصـه عمومی » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس 1399/9/241399/10/2
آگهی مناقصه عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس1399/9/231399/10/6
((بسمه تعالي)) آگهي مناقصه عمومی شهرداري بندرعباس1399/9/171399/9/25
((بسمه تعالي)) آگهي فراخوان عمومي(یک مرحله ای ) با انجام ارزیابی و توان سنجی شهرداري بندرعباس در1399/9/111399/9/19
((بسمه تعالي)) آگهي فراخوان عمومي(یک مرحله ای ) با انجام ارزیابی و توان سنجی شهرداري بندرعباس1399/9/111399/9/19
(( بسمه تعالی )) (( آگهی مناقصه عمومی )) شهرداری منطقه سه بندرعباس در1399/9/81399/9/16
بسمه تعالی « آگهی مناقصه عمومی » شهرداری بندرعباس1399/9/51399/9/15
((بسمه تعالي)) اصلاحیه آگهی مناقصه عملیات واگذاری حفظ و نگهداری از فضای سبز ،ابنیه و تاسیسات مناطق شهر بندرعباس 1399/9/5
(آگهی مناقصه عمومی) سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس1399/8/281399/9/8
((آگهی مناقصه عمومی)) شهرداری منطقه یک بندرعباس1399/8/261399/9/4
اصلاحیه آگهی مناقصه عملیات واگذاری حفظ و نگهداری از فضای سبز ،ابنیه و تاسیسات مناطق شهر بندرعباس (طی شش بلوک) با رعایت محدوده جدید خدماتی17/8/991399/8/26
« آگهی مناقصه عمومی » شهرداری بندرعباس1399/8/211399/9/1
آگهی مناقصه عمومی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری بندرعباس1399/8/191399/8/27
آگهی مناقصه عمومی شهرداری بندرعباس1399/8/191399/8/27
آگهي فراخوان عمومي(یک مرحله ای ) با انجام ارزیابی و توان سنجی1399/8/171399/8/25
آگهي فراخوان عمومي(یک مرحله ای ) با انجام ارزیابی و توان سنجی1399/8/171399/8/25
« آگهی مناقصه عمومی » شهرداری بندرعباس1399/8/171399/8/25
(( بسمه تعالی )) (( آگهی مناقصه عمومی )) شهرداری منطقه سه بندرعباس1399/8/61399/8/17
((بسمه تعالي)) اصلاحیه دوم آگهی واگذاری امور پشتیبانی درخصوص جلوگیری و رفع هرگونه سدمعبر صنوف،فروش و عرضه غیرمجاز اجناس و تره بار و معضلات شهری را از طریق مناقصه عمومی (بصورت حجمی) 1399/8/5
((بسمه تعالي)) اصلاحیه آگهی واگذاری امور پشتیبانی درخصوص پیشگیری و کنترل و تخلفات شهری و تصرفات و اجرا آراء صادره از کمیسیون ماده صد در محدوده شهری و حریم شهر بندرعباس 21/7/991399/8/5
اصلاحیه آگهی واگذاری امور پشتیبانی درخصوص جلوگیری و رفع هرگونه سدمعبر صنوف،فروش و عرضه غیرمجاز اجناس و تره بار و معضلات شهری را از طریق مناقصه عمومی (بصورت حجمی) مورخ 16/7/991399/7/29
((بسمه تعالي)) اصلاحیه آگهی فراخوان عمومی امور خدمات شهری و رفت و روب و جمع آوری پسماندهای مناطق یک و دو ( با رعایت محدوده جدید تعیین شده ) مورخ 15/7/991399/7/27
آگهی تجدید فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی شرکت ها به منظور انجام خدمات پشتیبانی دوربین های مدار بسته سطح شهر متعلق به شهرداری بندرعباس1399/7/221399/8/7
((آگهی مناقصه عمومی))شهرداری بندرعباس 1399/7/211399/7/30
(( تجدید آگهی مناقصه عمومی )) شهرداری منطقه دو بندرعباس 1399/7/211399/7/30
((بسمه تعالي)) آگهي تجدید مناقصه عمومي شهرداري بندرعباس 1399/7/211399/7/30
(( آگهي مناقصه عمومي )) شهرداري بندرعباس1399/7/161399/7/27
(( آگهی مناقصه عمومی )) شهرداری منطقه سه بندرعباس 1399/7/151399/7/23
آگهي فراخوان عمومي(یک مرحله ای ) با انجام ارزیابی و توان سنجی شهرداري بندرعباس1399/7/151399/7/23
((بسمه تعالي)) آگهي مناقصه عمومي شهرداري بندرعباس1399/7/81399/7/16
(( آگهی مناقصه عمومی )) سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری بندرعباس1399/7/91399/7/19
((آگهی مناقصه عمومی)) شهرداری منطقه یک بندرعباس1399/7/11399/7/9
((بسمه تعالي)) اصلاحیه آگهی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری بندرعباس مورخ 26/6/991399/6/311399/7/9
(( تجدید آگهی مناقصه عمومی )) شهرداری منطقه دو بندرعباس 1399/6/301399/7/7
آگهی مناقصه عمومی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری بندرعباس1399/6/261399/7/5
آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی شرکت ها به منظور انجام خدمات پشتیبانی دوربین های مدار بسته سطح شهر متعلق به شهرداری بندرعباس1399/6/261399/7/8
(( آگهی مناقصه عمومی )) سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری بندرعباس 1399/6/261399/7/5
« آگهی مناقصه عمومی » معاونت عمرانی شهرداری بندرعباس1399/6/171399/6/25
آگهي مناقصه عمومي تخلفات شهری شهرداري بندرعباس 1399/6/171399/6/25
((آگهی مناقصه عمومی)) شهرداری منطقه یک بندرعباس1399/6/101399/6/18
آگهی تجدید مناقصه عمومی شهرداری منطقه دو بندرعباس 1399/6/41399/6/19
آگهی تجدید مناقصه عمومی(( سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس1399/6/41399/6/19
((بسمه تعالي)) اصلاحیه آگهی مناقصه واگذاری امور توزیع فیش وصول عوارض ممیزی املاک محدوده منطقه یک مورخ 15/5/991399/6/2
((آگهی مناقصه عمومی)) شهرداری منطقه یک بندرعباس 1399/5/191399/5/27
((بسمه تعالي)) اصلاحیه آگهی مناقصه واگذاری امور پشتیبانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندر عباس مورخ 01/05/991399/5/151399/5/22
آگهی مناقصه عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات1399/5/151399/5/26
((بسمه تعالي)) اصلاحیه آگهی مناقصه واگذاری امور پشتیبانی سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری بندر عباس مورخ 04/05/991399/5/151399/5/22
((بسمه تعالي)) اصلاحیه سوم آگهی مناقصه واگذاری امور پشتیبانی، نگهبانی و خدماتی شهرداری منطقه دو مورخه 01/05/99 1399/5/151399/5/22
اصلاحیه سوم آگهی مناقصه واگذاری امور پشتیبانی سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهرداری بندرعباس مورخ 31/04/991399/5/141399/5/22
((آگهی مناقصه عمومی)) شهرداری منطقه یک بندرعباس 1399/5/141399/5/25
((آگهی مناقصه عمومی)) شهرداری منطقه یک بندرعباس1399/5/81399/5/19
اصلاحیه آگهی مناقصه واگذاری امور پشتیبانی، نگهبانی و خدماتی شهرداری منطقه یک مورخه ٩٩/۴/٣٠1399/5/71399/5/19
آگهی مناقصه عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس1399/5/41399/5/15
آگهی مناقصه عمومی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری بندرعباس 1399/5/41399/5/12
آگهی مناقصه عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداري بندرعباس1399/5/11399/5/14
موضوع آگهی فراخوان عمومی امور خدمات شهری و رفت و روب و جمع آوری پسماندهای منطقه یک شهرداری
آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه یک بندرعباس واگذاری امور پشتیبانی، نگهبانی و خدماتی1399/04/301399/05/7
آگهي فراخوان عمومي(یک مرحله ای ) با انجام ارزیابی و توان سنجی1399/4/221399/5/4
اصلاحیه دوم آگهی مناقصه واگذاری امور پشتیبانی سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهرداری بندر عباس
((بسمه تعالي)) اصلاحیه دوم آگهی مناقصه واگذاری امور پشتیبانی، نگهبانی و خدماتی شهرداری منطقه دو
اصلاحیه آگهی مناقصه واگذاری امور پشتیبانی، نگهبانی و خدماتی شهرداری منطقه دو مورخ 8/4/99
اصلاحیه آگهی مناقصه واگذاری امور پشتیبانی سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهرداری بندر عباس مورخ 7/4/99
آگهی مناقصه عمومی سازمان سیما منظرو فضای سبز شهرداری1399/4/71399/4/18
آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه دو بندرعباس1399/4/8 1399/4/16
« آگهی مناقصه عمومی » آزمایشات خاک سازمان عمران شهرداری بندرعباس1399/2/311399/3/18
(( آگهی مناقصه عمومی )) سازمان آرامستان شهرداری بندرعباس 1399/2/171399/2/27
آگهی مزایده عمومی اجاره مکانهایی به شرح ذیل جهت نصب سازه تبلیغاتی1399/2/11399/2/14
آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه دو بندرعباس واگذاری امور پشتیبانی، نگهبانی و خدماتی1399/1/311399/2/8
اصلاحیه آگهی مزایده واگذاری محل نصب تابلوهای تبلیغاتی مورخ 16/1/99
آگهی مناقصه عمومی واگذاری امور پشتیبانی، خدماتی سازمان فاوا1399/1/311399/2/8
اصلاحیه آگهي مناقصه عمومي مورخ 27/12/98 سازمان مدیریت پسماند شهرداري بندرعباس
آگهي مناقصه عمومي سازمان مدیریت پسماند شهرداري بندرعباس 1398/12/271399/1/11
اصلاحیه سوم آگهی مناقصه امور خدمات شهری و رفت و روب و جمع آوری پسماندهای منطقه سه شهرداری مورخ 30/11/98
آگهي مناقصه عمومي سازمان آرامستان بهشت زهرا(س)1398/12/201398/12/28
« آگهی مناقصـه عمومی » تامین نیرو1398/12/131398/12/24
(آگهي مناقصه عمومي خودرو1398/12/71398/12/17
شهرداری منطقه سه بندرعباس پروژه های عمرانی1398/12/121398/12/21
اصلاحیه دوم آگهی مناقصه امور خدمات شهری و رفت و روب و جمع آوری پسماندهای منطقه سه شهرداری مورخ 30/11/98
لیست مفقودی سند و شناسنامه اتوبوس های متعلق به سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس
واگذاری امور پشتیبانی ، نگهبانی خدماتی را از طريق مناقصه عمومي1398/12/51398/12/13
اصلاحیه آگهی مناقصه پروژه طراحی ، تامین ، حمل و نقل ، نصب و راه اندازی ، آموزش ، گارانتی دو ساله و خدمات پس از فروش سیستم هوشمندسازی معابر و تقاطع های همسطح شهر بندرعباس (فاز یک)
اصلاحیه آگهی مناقصه امور خدمات شهری و رفت و روب و جمع آوری پسماندهای منطقه سه شهرداری مورخ 14/11/98
آگهی مناقصه عمومی طرح جامع ساختاری و راهبردی فضای سبز شهری1398/11/261398/12/4
آگهي تجدید فراخوان عمومي(یک مرحله ای ) با انجام ارزیابی و توان سنجی1398/11/141398/11/28
آگهی مناقصه عمومی پروژه طراحی ، تامین ، حمل و نقل ، نصب و راه اندازی ، آموزش ، گارانتی دو ساله و خدمات پس از فروش سیستم هوشمندسازی معابر و تقاطع های همسطح شهر بندرعباس1398/11/131398/11/21
آگهي فراخوان عمومي(یک مرحله ای ) با انجام ارزیابی و توان سنجی1398/9/121398/9/20
آگهي فراخوان عمومي(یک مرحله ای ) با انجام ارزیابی و توان سنجی1398/9/121398/9/20
آگهی مناقصه عمومی امور پشتیبانی1398/8/261398/9/9