عنوان مناقصه :(( آگهی مناقصه عمومی)) شهرداری منطقه چهار بندرعباس
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :7/6/1400
  آخرين مهلت :15/6/1400
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي : (( آگهی مناقصه عمومی)) شهرداری منطقه چهار بندرعباس در نظر دارد پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد الشرایط و دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری معتبر واگذار نماید شرکتهای واجد الشرایط می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مربوطه حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ نشر آگهی به آدرس : بلوار جمهوری اسلامی- بعد ازکوی پلیس شهرداری منطقه چهار از تاریخ 7/06/1400 لغایت15/06/1400 مراجعه نمایند. 1-شهرداری در رد یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادها مختار است. 2- چنانچه برندگان مناقصه از انعقاد قرارداد خودداری نمایند به ترتیب اولویت سپرده شرکت در مناقصه آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 3- آخرین مهلت جهت ارائه پیشنهادها پایان وقت اداری شنبه مورخ 20/06/1400 و تاریخ بازگشایی ساعت 8:00 روز یکشنبه مورخ 21/06/1400 در محل شهرداری منطقه چهار می باشد. 4-حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان قانونی آنها در روز بازگشایی پاکات مجاز می باشد بدیهی است عدم حضور مانع از تشکیل و تصمیم گیری کمیسیون نمی باشد. 5-بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص ،معین و بدون ابهام بوده و در پاکات لاک و مهر شده تسلیم شود. 6-برنده مناقصه مکلف است ده درصد مبلغ کل قرارداد را به عنوان ضمانت حسن انجام معامله در موعد مقرر به شهرداری تودیع نماید. 7- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10آئین نامه مالی شهرداری می باشد. 8 – به ازاء هر روز تاخیر در اجرای مبلغ 000/000/5 ريال به عنوان جریمه از مطالبات برنده مناقصه کسر می گردد. 9- مبلغ پیش پرداخت در قبال ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر تا سقف حداکثر 25 درصد با تائید شهرداری منطقه سه قابل پرداخت می باشد. 10- شهرداری می تواند در صورت ضرورت حداکثر تا 25 درصد حجم قرارداد را با همان مبلغ اولیه قرارداد کسر یا اضافه نماید و پیمانکار دراین خصوص اعتراضی ندارد . 11-هزینه نشر آگهی از برنده مناقصه دریافت می گردد. 12-میزان سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ تعیین شده در جدول ذیل به صورت واریز نقدی یا ضمانت نامه معتبر بانکی به حساب سپرده های شهرداری عهده بانک ملی به شماره حساب 0105942490004 ضمانت نامه معتبر بانکی دارای حداقل سه ماه اعتبار می باشد. (چک تضمین شده بانکی یا اسناد مطالبات قابل قبول کمیسیون نمی باشد.) 13- این آگهی برابر آئین نامه معاملات جدید شهرداری تهران و تسری به مراکز استانها صرفاً یک نوبت منتشر می شود. 14- سایر جزئیات و مشخصات در اسناد مناقصه قید گردیده است. 15- شماره حساب خرید اسناد مناقصه 0105942465001مبلغ 500،000 ريال بانک ملی بحساب شهرداری منطقه چهار . ردیف عنوان پروژه برآورد اولیه (ریال) سپرده شرکت در مناقصه(ریال) مدت انجام کار 1 اصلاح زیر سازی ، تراش و روکش آسفالت معابر سطح شهر 20،000،000،0000 300،000،000 6 ماه 2 بهسازی آسفالت محلات سطح شهر 20،000،000،0000 300،000،000 6 ماه 3 اجرای نوار حفاری 20،000،000،0000 300،000،000 6 ماه 4 نوار حفاری محدوده منطقه 30،000،000،0000 450،000،000 6 ماه 5 احداث کانال و درپوش بلوار ثارالله 29،310،000،000 440،000،000 3 ماه 6 ادامه احداث کانال پل شهدای غواص بلوار جمهوری 17،000،000،000 255،000،000 3 ماه 7 احداث کانال دکتر ابراهیمی 10،000،000،0000 150،000،000 3 ماه 8 پیاده رو سازی نیروی دریایی هدیش 22،401،155،550 340،000،000 3 ماه روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بندرعباس

<< بازگشت به ليست مناقصات