عنوان مزایده :« آگهی مزایده عمومی » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :2/6/1400
  آخرين مهلت :10/6/1400
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي : « آگهی مزایده عمومی » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس در نظر دارد به استناد مصوبه هیئت مدیره تعداد2باب کانکس و 3 جایگاه واقع در سطح شهر و 13 باب غرف مرغ و میوه واقع در بازار ماهی فروشان بندرعباس و همچنین 2 باب غرف موجود در بازارچه حسین آباد (صدف 1 ) و 1 باب دفتر فعالیتهای وابسته به محصولات کشاورزی واقع در میدان تره بار جدید وساختمان قدیم بانک کشاورزی واقع در میدان میوه و تره بار قدیم و همچنین یک قطعه زمین جهت استقرار یک دستگاه کانکس وراه اندازی سیستم ATM در فضای ورودی میدان میوه وتره بار خود را مطابق جدول ذیل به مدت یک سال از طریق فراخوان عمومی ( مزایده ) به صورت بهره برداری موقت به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید ، که در صورت رضایت سازمان از نحوه عملکرد مستاجر و توافق طرفین با اخذ مصوبه هیئت مدیره به مدت دو سال دیگر ضمن اعمال حداقل 10% افزایش سالیانه قابل تمدید می باشد. لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد از تاریخ انتشارآگهی در مهلت مقرر ساعات اداری به محل سازمان واقع در ابتدای جاده بندرعباس –میناب میدان جدید میوه و تره بار ساختمان اداری واحد حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند. (فروش اسناد مزایده از تاریخ 2/6/1400 الی10/6/1400). -هزینه چاپ آگهی و حق الزحمه کارشناس رسمی دادگستری بر عهده برنده می باشد که بطور مساوی از آنها دریافت می گردد. -متقاضیان می بایست جهت خرید اسناد مزایده مبلغ 000/500ریال را به شماره حساب درآمد 0111459466005 به نام سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس نزد بانک ملی واریز نمایند. مبلغ سپرده شرکت در مزایده مکان های مذکور مطابق جدول ذیل می باشد ،که برنده مزایده می بایست مبلغ واریزی را به شماره حساب سپرده 1/6802954/10 نزد بانک رسالت بنام سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس واریز نماید. *برنده مزایده می بایست معادل سه ماه اجاره ماهیانه پیشنهادی را به عنوان ضمانت حسن انجام تعهدات جهت انعقاد قرارداد ارائه نماید. - چنانچه برندگان نفر اول ، دوم ، سوم، به ترتیب اولویت حاضر به انعقاد قرارداد در مهلت مقرر نگردند سپرده آنها به نفع سازمان ضبط خواهد گردید. - پیشنهاد دهندگان بایستی حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخه 15/6/1400پیشنهاد خود را از حیث مبلغ مشخص ، معین وبدون ابهام بوده و در پاکتهای سربسته و به صورت لاک ومهر شده به واحد دبیرخانه تحویل نموده و رسید دریافت دارند. - پیشنهادات رسیده راس ساعت11 روزسه شنبه مورخه16/6/1400 در کمیسیون معاملات عالی که در محل سازمان تشکیل می گردد باز و قرائت خواهد شد . حضور پیشنهاد دهندگان در روز برگزاری کمیسیون مجاز می باشد، عدم حضور مانع از تصمیم گیری نخواهد بود. - شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف و تعهدات ابلاغی و اعلامی از سوی سازمان می باشد. - کمیسیون معاملات سازمان در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد. - سایر اطلاعات در جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج و متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضاء و به پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نماید. - این آگهی برابر آئین نامه معاملات جدید شهرداری تهران می باشد و صرفاً یک نوبت منتشر می گردد. ردیف نوع صنف/کاربری نشانی مبلغ پایه کارشناسی اجاره بهاء ماهیانه (ریال ) مبلغ سپرده شرکت در مزایده مبلغ پیش پرداخت 1 جایگاه چند منظوره ورودی کشتارگاه بندرعباس 000/000/30 ریال 000/000/60ریال - 2 جایگاه میوه فروشی بلوار هرمز روبروی سایت وحدت 000/000/25 ریال 000/000/60ریال - 3 جایگاه کبابی گلشهر جنوبی بلوار 12 فروردین 000/000/30 ریال 000/000/60ریال - 4 کانکس مرغ فروشی کوی نیایش جنب مجتمع فرهنگیان 000/000/30 ریال 000/000/60ریال - 5 کانکس میوه فروشی بلوار مصطفی خمینی (ره) جنب پارک بنفشه 000/000/20 ریال 000/000/60ریال - 6 دفتر فعالیتهای وابسته به مجصولات کشاورزی میدان تره بار جدید 000/000/30 ریال 000/000/60ریال - 7 ساختمان قدیم بانک کشاورزی میدان تره بار قدیم 000/000/60 ریال 000/000/60ریال 500/000/000 ریال 8 قطعه زمین جهت استقرار یک دستگاه کانکس وراه اندازی سیستم ATM میدان تره بار جدید 000/000/10 ریال 000/000/60ریال - 9 غرفه شماره 8 بلوار پاسداران بازارچه حسین آباد (صدف 1) 000/000/5 ریال 000/000/30 ریال - 10 غرفه شماره 16 بلوار پاسداران بازارچه حسین آباد (صدف 1) 000/000/5 ریال 000/000/30 ریال - 11 غرفه مرغ و میوه 20 A بازار ماهی فروشان بندرعباس 000/000/4 ریال 000/000/20ریال - 12 غرفه مرغ و میوه 21A بازار ماهی فروشان بندرعباس 000/000/4 ریال 000/000/20ریال - 13 غرفه مرغ و میوه 22A بازار ماهی فروشان بندرعباس 000/000/5 ریال 000/000/20ریال - 14 غرفه مرغ و میوه 23A بازار ماهی فروشان بندرعباس 000/000/3 ریال 000/000/20ریال - 15 غرفه مرغ و میوه 24A بازار ماهی فروشان بندرعباس 000/000/5 ریال 000/000/20ریال - 016 غرفه مرغ و میوه 25A بازار ماهی فروشان بندرعباس 000/000/3 ریال 000/000/20ریال - 17 غرفه مرغ و میوه 26A بازار ماهی فروشان بندرعباس 000/000/3 ریال 000/000/20ریال - 18 غرفه مرغ و میوه 54A بازار ماهی فروشان بندرعباس 000/000/5 ریال 000/000/20ریال - 19 غرفه مرغ و میوه 26B بازار ماهی فروشان بندرعباس 000/000/4ریال 000/000/20ریال - 20 غرفه مرغ و میوه 24B بازار ماهی فروشان بندرعباس 000/000/4 ریال 000/000/20ریال - 21 غرفه مرغ و میوه 27B بازار ماهی فروشان بندرعباس 000/000/3 ریال 000/000/20ریال - 22 غرفه مرغ و میوه 29B بازار ماهی فروشان بندرعباس 000/000/3 ریال 000/000/20ریال - 23 غرفه مرغ و میوه31B بازار ماهی فروشان بندرعباس 000/000/3 ریال 000/000/20ریال - (( واحد روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس ))

<< بازگشت به ليست مناقصات