صفحه اصلی > مناقصات شهرداری بندرعباس 
ساعت
تصاویر شهری
پیوندها
اوقات شرعی

 
  عنوان مناقصه :اجرای سرعتکاه و خرید سرعت گیر
  آگهي در محدوده :سطح شهر
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :خراسان - سفیر جنوب
  تاريخ انتشار :94/10/13
  آخرين مهلت :94/10/23
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شهرداري بندرعباس در نظر دارد احداث سرعت کاه و خرید سرعتگیر خیابانی و جاده ای در خیابانهای سطح شهر را از محل اعتبارات داخلی شهرداری برابر مشخصات فنی از طریق مناقصه عمومی به یکی از شرکتهای واجدالشرایط واگذار نماید. لذا متقاضيان واجدالشرايط مي توانند جهت دريافت فرم و اسناد مناقصه از تاريخ درج آگهي حداكثر به مدت ده روز کاری به امور قراردادهاي شهرداري واقع در بلوار امام خميني (ره) مراجعه نمايند . (فروش اسناد از تاریخ 94/10/14لغایت94/10/23) لازم به ذكر است: 1-هزينه نشر آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد . 2-ميزان سپرده شركت در مناقصه به مبلغ یکصد میلیون ریال به صورت واريز نقدي به حساب سپرده شهرداري و يا ضمانتنامه معتبر بانكي داراي حداقل سه ماه اعتبار مي باشد.(چک تضمین شده بانکی قابل قبول کمیسیون نمی باشد.) 3-چنانچه برندگان اول ، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،سپرده آنان به ترتيب اولويت به نفع صندوق شهرداري ضبط خواهد شد. 4-شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است. 5-پيشنهاد دهندگان بایستی تا آخر وقت اداری روز دو شنبه مورخه 94/10/28پیشنهاد خود را که از حیث مبلغ مشخص ،معین و بدون ابهام بوده در پاکتهای مربوطه بصورت لاک و مهر شده در قبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند. 6-شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف موضوع ماده 10 آیین نامه مالي شهرداری میباشد. 7-پیشنهادات رسیده ساعت 9 صبح روزسه شنبه مورخه 94/10/29 در کمیسیون عالی معاملات که در محل شهرداری تشکیل میگردد بازگشائی و قرائت می شود.حضور شرکت کنندگان در روز برگزاری کمیسیون مجاز می باشد. 8-این آگهی برابر آیین نامه معاملات جدید شهرداری میباشد و صرفا یک نوبت منتشر میگردد . 9-برنده مناقصه هنگام عقد قرارداد مي بايست ده درصد مبلغ کل قرارداد را به عنوان حسن انجام كار بصورت واریز نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی در وجه شهرداري توديع نمايد. 10-مدت شروع قرارداد از تاریخ ابلاغ قرارداد بمدت 4 ماه می باشد. 11-بازاء هر روز تاخیر در انجام موضوع مناقصه مبلغ 5/000/000 ریال از مطالبات پیمانکار کسر می گردد.

<< بازگشت به ليست مناقصات