عنوان مناقصه :آگهي مناقصه عمومي سازمان آرامستان بهشت زهرا(س)
  آگهي در محدوده :سازمان آرامستان بهشت زهرا(س)
  آگهي در محدوده :شهرداری
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :20/12/98
  آخرين مهلت :28/12/98
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي : ((بسمه تعالي)) آگهي مناقصه عمومي سازمان آرامستان بهشت زهرا(س) در نظر دارد واگذاری امور پشتیبانی ، نگهبانی خدماتی را از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجدالشرايط و داراي صلاحيت از اداره كل كار و امور اجتماعی و گواهی ایمنی معتبر واگذار نمايد . لذا متقاضيان واجدالشرايط مي توانند جهت دريافت فرم و اسناد مناقصه از تاريخ درج آگهي حداكثر به مدت هفت روز به محل سازمان واقع در بندرعباس کیلومتر 8 جاده بندرعباس –میناب واحد حقوقی مراجعه نمایند. لازم به ذكر است: فروش اسناد( از تاریخ 20/12/98 لغایت 28/12/98) 1- هزينه نشر آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد . 2- ميزان سپرده شركت در مناقصه به مبلغ دویست میلیون ریال به صورت واريز نقدي به حساب سپرده 0105667114007 بنام سازمان آرامستان بهشت زهرا(س) نزد بانک ملی واریز نماید و يا ضمانتنامه معتبر بانكي داراي حداقل سه ماه اعتبار مي باشد.(چک تضمین شده بانکی و اسناد مطالبات قابل قبول کمیسیون نمی باشد.) 3- چنانچه برندگان اول ، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،سپرده آنان به ترتيب اولويت به نفع صندوق شهرداري ضبط خواهد شد. 4- شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است. 5- پيشنهاد دهندگان بایستی تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخه 9/1/99 پیشنهاد خود را که از حیث مبلغ مشخص ،معین و بدون ابهام بوده 5در پاکتهای مربوطه بشرح شرایط مندرج در اسناد مناقصه لاک و مهر شده در قبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه سازمان نمایند. 6- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف موضوع ماده 10 آیین نامه مالي شهرداری میباشد. 7- پیشنهادات رسیده ساعت 14 روز دوشنبه مورخه 11/1/99 درکمیسیون عالی معاملات که در محل سازمان تشکیل میگردد بازگشائی و قرائت می شود. 8- این آگهی برابر آیین نامه معاملات جدید شهرداری میباشد و صرفا یک نوبت منتشر میگردد . 9- برنده مناقصه هنگام عقد قرارداد مي بايست ده درصد مبلغ کل قرارداد را به عنوان حسن انجام كار در وجه شهرداري توديع نمايد. 10- مدت شروع قرارداد از تاریخ ابلاغ قرارداد بمدت یکسال کامل شمسی می باشد و از تاریخ انعقاد قرارداد و شروع بکار پس از ابلاغ به مدت یکسال هیچگونه تعدیل و افزایش قیمتی به قرارداد حاضر تعلق نمیگیرد باستثناء افزایش دستمزد کارگران در اول فروردین هر سال برابر اعلام اداره کل کار و امور اجتماعی. 11- سایر شرایط و مشخصات در اسناد مناقصه مندرج و متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضا و به پیشنهاد خود ضمیمه تسلیم نمایند . 12-درصورت عدم پرداخت صورت وضعیت توسط سازمان که برنده مناقصه مکلف به پرداخت حداقل دوماه حقوق و مزایای کارکنان تحت اختیار خود می باشد . 13- برنده مناقصه مکلف است یکنفر مسئول ایمنی را به اداره کل کار و اموراجتماعی استان و سازمان اعلام نماید. 14-بازاء هر روز تاخیر در انجام موضوع مناقصه مبلغ 000/000/5ريال از مطالبات پیمانکار کسرمی گردد. روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري بندرعباس bandarabbas.ir

<< بازگشت به ليست مناقصات