عنوان مناقصه : « آگهی مناقصه عمومی » آزمایشات خاک سازمان عمران شهرداری بندرعباس
  آگهي در محدوده :شهرداری
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :31/2/99
  آخرين مهلت :18/3/99
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :بسمه تعالی شهرداری بندرعباس در نظر دارد پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجدالشرایط و دارای صلاحیت و رتبه بندی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و یا از استانداری استانها واگذار نماید. شرکتهای واجدالشرایط ذیل می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مربوطه ظرف مدت10 روز از تاریخ نشر آگهی به آدرس : بندرعباس – گلشهر – رسالت جنوبی خیابان سمدو – کوچه عدالت یک ساختمان معاونت عمرانی شهرداری، طبقه سوم ( امور قراردادها ) مراجعه نمایند . ( مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ چهارشنبه 31/2/99 تا یکشنبه 18/3/99 ) 1-ارائه روزمه کاری ، تصویر قراردادهای اجرای کار مشابه ، اسناد ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز انجام آزمایشات پروژه های عمرانی " در پاکت ب " الزامی می باشد . 2- ارائه مشخصات کادر فنی و مهندسی و سابقه اجرایی هر یک از مدیران کارگاه الزامی است . 3- شهرداری در رد یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادها مختار است . 4- چنانچه برندگان مناقصه از انعقاد قرارداد خودداری نمایند به ترتیب سپرده شرکت در مناقصه آنها به نفع صندوق شهرداری ضبط خواهد شد . 5- آخرین مهلت جهت ارائه پیشنها دها پایان وقت اداری چهارشنبه مورخ 21/3/99 و تاریخ بازگشایی پاکتهای پیشنهادی ساعت 13 روز شنبه مورخ 24/3/99 می باشد . 6- حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان قانونی آنها در روز بازگشایی پاکات مجاز می باشد بدیهی است عدم حضور مانع از تشکیل و تصمیم گیری کمیسیون نمی باشد . 7- بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص ، معین و بدون ابهام بوده و در پاکات لاک و مهر شده تسلیم شود . 8- برنده مناقصه مکلف است ده درصد مبلغ کل قرارداد را به عنوان ضمانت حسن انجام معامله در موعد مقرر به شهرداری تحویل نماید . 9- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه مالی شهرداری می باشد . 10- به ازاء هر روز تأخیر در اجرای پروژه مبلغ 000/000/10 ریال از کارکرد مشاور کسر می گردد 11- تعدیل به پیمان تعلق نمی گیرد . 12- میزان سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ تعیین شده در جدول ذیل به صورت واریز نقدی به حساب سپرده های شهرداری عهده بانک به شماره حساب 0105926679003 یا ضمانت نامه معتبر بانکی دارای حداقل سه ماه اعتبار می باشد . ( چک تضمین شده بانکی یا اسناد مطالبات قابل قبول کمیسیون نمی باشد ) 14- این آگهی برابر آئین نامه معاملات جدید شهرداری صرفاً یک نوبت منتشر می شود . 15- ثبت دفتر مرکزی آزمایشگاه بایستی در شهر بندرعباس باشد 16- ارائه مجوزات بتن ، آسفالت ، عملیات خاکی ، مصالح ساختمان ژئوتکنیک الزامی می باشد . 17- سایر جزئیات و مشخصات در اسناد مناقصه قید گردیده است . 18- شماره حساب خرید اسناد مناقصه 0105819336004 مبلغ 000/500 ریال بانک ملی بحساب شهرداری بندرعباس 19- هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد . ردیف عنوان پروژه برآود اولیه مبلغ ضمانت نامه مدت انجام کار مبنا محاسبه پیمان رتبه و رشته 1 انجام آزمایشات خاک ، بتن و ژئوتکنیک پروژه های سطح شهر 000/000/000/8 000/000/100 ریال 18 ماه فهرست بهاء خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 97 حداقل پایه 3 رشته گرایش آزمایشات زئوتکنیک 29/2/99 حوزه فنی و عمرانی

<< بازگشت به ليست مناقصات