عنوان مناقصه : آگهی مناقصه عمومی سازمان سیما منظرو فضای سبز شهرداری
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :7/4/99
  آخرين مهلت :18/4/99
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي : آگهی مناقصه عمومی سازمان سیما منظرو فضای سبز شهرداری بندر عباس درنظر دارد نسبت به واگذاری امور پشتیبانی سازمان بابت ماشین نویسی متصدی امور دفتری ،نگهبانی وسایر امور محوله از سوی کارفرما را ازطریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد الشرایط ودارای مجوز صلاحیت از اداره کار وامور اجتماعی استان هرمزگان به مدت یک سال واگذار نماید لذا از متقاضیان دعوت می گردد بادردست داشتن فیش واریزی به مبلغ 327،000 ریال به حساب شماره 0105658415001 درآمدسازمان سیما ومنظر وفضای سبز شهری نزد بانک ملی شعبه شهرداری جهت دریافت اسناد از تاریخ انتشار آگهی حداکثر به مدت ده روز در ساعات اداری به محل سازمان واقع دربندر عباس –بلوار افروز شهابی پور- خیابان شهید تند گویان -کوچه هرمزگان «2» واحد حقوقی مراجعه نمایند. • مهلت فروش اسناد ازمورخه 7/4/99 لغایت 18/4/99می باشد. • هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد. • چنانچه برندگان اول ودوم وسوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب اولویت به نفع صندوق سازمان ضبط خواهد شد. • شرکت درمناقصه ودادن پیشنهاد به منزله قبول شروط وتکالیف موضوع ماده 10 آیین نامه مالی شهرداری تهران می باشد. • این آگهی برابر آیین نامه معاملات جدید شهرداری تهران می باشد وصرفایک نوبت منتشر می گردد. • میزان سپرده شرکت درمناقصه به مبلغ 000/000/50 ریال به صورت نقدی یا ضما نت نامه معتبر بانکی دارای حداقل سه ماه اعتباررا به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 72131147622341 سازمان سیما منظر وفضای سبز شهرداری نزد بانک مهرایران واریز نماید.(چک تضمین شده بانکی واسناد مطالبات قابل قبول کمیسیون نمی باشد) • حضور پیشنهاد دهندگان در روز برگزاری کمیسیون مجاز می باشد.بدیهی است عدم حضورمانع از تصمیم گیری کمیسیون نمی باشد. • پیشنهاد دهندگان بایستی تاآخر وقت اداری روز دوشنبه مورخ 23/4/99 پیشنهادخود را ازحیث مبلغ مشخص ،معین وبدون ابهام بوده ودر پاکتهای مربوطه لاک ومهر شده درقبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه سازمان نمایند. • پیشنهادات رسیده در روز سه شنبه مورخه 24/4/99 ساعت 12 ظهر درکمیسیون معاملات که درمحل سازمان تشکیل می گردد بازگشایی می شود. • سازمان سیمامنظرو فضای سبز شهر بندر عباس در قبول یا رد یک یا تمام پیشنهادات در هر مرحله آزاد خواهد بود. • برنده مناقصه هنگام عقد قراردادمی بایست ده درصد مبلغ کل قرارداد را به عنوان حسن انجام کار به صورت واریز نقدی یا ضمانت نامه معتبر بانکی دروجه سازمان تودیع نماید. • به ازاءهرروز تاخیر درانجام موضوع مناقصه مبلغ 000/000/5 ریال ازمطالبات پیمانکار کسر می گردد. • برنده مناقصه می بایست توان پرداخت حداقل دوماه حقوق ومزایای کارگران درصورت عدم پرداخت صورت وضعیت ها توسط سازمان راداشته باشد. • برنده مناقصه موظف به افتتاح حساب مشترک باسازمان بوده وکلیه پرداخت ها می بایست از طریق حساب مشترک صورت پذیرد. سایر اطلاعات وجزییات مربوط به مزایده در اسناد مندرج و متقاضیان باید یک نسخه ازآن را دریافت وبا قید قبولی امضاء و به پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نمایند. • جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 19-07633753418 تماس ویا به آدرس اینترنتی سازمان به نشانی www.parks.bandarabbs.ir مراجعه نمایید . روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بندرعباس

<< بازگشت به ليست مناقصات