عنوان مناقصه :(آگهی مناقصه عمومی) سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :28/8/99
  آخرين مهلت :8/9/99
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :((بسمه تعالی)) (آگهی مناقصه عمومی) سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس در نظر دارد یک دستگاه بلدوزر (حداقل D7 یا معادل آن) جهت استفاده در سایت نخاله و زباله واقع در بزرگراه شهید رجائی و سایت تل سیاه را به مدت یک سال از طریق مناقصه عمومی اجاره نماید ، لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه پس از درج آگهی حداکثر به مدت 7 روز با دردست داشتن فیش واریزی جهت خرید اسناد مناقصه به مبلغ 000/500 ريال به شماره حساب 0105790211007 نزد بانک ملی سازمان به واحد حقوقی سازمان به آدرس بندرعباس - بلوار راه آهن بعد از گلزار شهداء روبروی انتقال نیرو 5 مراجعه نمایند. ( فروش اسناد از مورخ28/8/99 الی 8/9/99) لازم به ذکر است : - میزان سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 000/000/300 ريال (سیصد میلیون ريال ) که به صورت واریز نقدی به حساب سپرده سازمان یا ضمانتنامه معتبر بانکی دارای حداقل سه ماه اعتبار می باشد . - چنانچه برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب اولویت به نفع صندوق سازمان ضبط خواهد شد . - سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است . - پیشنهاد دهندگان بایستی تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 11/9/99 پیشنهاد خود را که از حیث مبلغ مشخص ، معین و بدون ابهام بوده در پاکات مربوطه لاک و مهر شده در قبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه سازمان نمایند . - شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله شروط و تکلیف موضوع ماده 10 آیین نامه مالی شهرداری می باشد . - پیشنهادهای واصله در ساعت 14روز چهارشنبه مورخ 12/9/99 در کمیسیون عالی معاملات در محل سازمان بازگشائی و قرائت می گردد . - حضور پیشنهاد دهندگان در روز برگزاری کمیسیون مجاز می باشد بدیهی است عدم حضور مانع از تشکیل و تصیمیم گیری کمیسیون نخواهد بود. - بازاء هر روز تاخیر در انجام موضوع مناقصه مبلغ 000/000/5 ریال از محل اجاره کسر می گردد و موجر در این خصوص اعتراضی ندارد. - هزینه نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. - این آگهی برابر آیین نامه معاملات جدید شهرداری می باشد و صرفاً یک نوبت منتشر می گردد . - برنده مناقصه می بایست ده درصد مبلغ کل قرارداد را به عنوان حسن انجام کار در وجه سازمان تودیع نماید . - سایر شرایط و مشخصات در اسناد مناقصه مندرج و متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضاء و مهر و اثر انگشت و به پیشنهاد خود ضمیمه ، تسلیم نمایند . روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندرعباس

<< بازگشت به ليست مناقصات