عنوان مناقصه :بسمه تعالی « آگهی مناقصه عمومی » شهرداری بندرعباس
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :5/9/99
  آخرين مهلت :15/9/99
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :بسمه تعالی « آگهی مناقصه عمومی » شهرداری بندرعباس در نظر دارد پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجدالشرایط و دارای صلاحیت و رتبه بندی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و یا از استانداری استانها واگذار نماید. شرکتهای واجدالشرایط ذیل می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مربوطه ظرف مهلت مقرر از تاریخ نشر آگهی به آدرس : بندرعباس – گلشهر – رسالت جنوبی خیابان سمدو – کوچه عدالت یک ساختمان معاونت عمرانی شهرداری، طبقه سوم ( امور قراردادها ) مراجعه نمایند . ( مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ چهارشنبه 5/9/99 تا شنبه 15/9/99 ) 1-ارائه روزمه کاری ، تصویر قراردادهای اجرای کار مشابه ، اسناد ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز پروژه الزامی است . 2- ارائه مشخصات کادر فنی و مهندسی و سابقه اجرایی هر یک از مدیران کارگاه الزامی است . 3- چنانچه برندگان فراخوان از انعقاد قرارداد خودداری نمایند به ترتیب سپرده شرکت در مناقصه آنها به نفع صندوق شهرداری ضبط خواهد شد . 4- آخرین مهلت جهت ارائه پیشنها دها پایان وقت اداری سه شنبه مورخ 18/9/99 و تاریخ بازگشایی پاکتهای پیشنهادی ساعت 12 ظهر چهارشنبه مورخ 19/9/99 می باشد . 5- حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان قانونی آنها در روز بازگشایی پاکات مجاز می باشد بدیهی است عدم حضور مانع از تشکیل و تصمیم گیری کمیسیون نمی باشد . 6- بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص ، معین و بدون ابهام بوده و در پاکات لاک و مهر شده تسلیم شود . 7- برنده مناقصه مکلف است ده درصد مبلغ کل قرارداد را به عنوان ضمانت حسن انجام معامله در موعد مقرر به شهرداری تحویل نماید . 8- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه معاملات شهرداری تهران تسری به مراکز استانها می باشد . 9- به ازاء هر روز تأخیر در اجرای پروژه مبلغ 000/000/10 ریال از کارکرد پیمانکار کسر می گردد 10- تعدیل به پیمان نمی گیرد . 11- میزان سپرده شرکت در فراخوان به مبلغ تعیین شده در جدول ذیل به صورت واریز نقدی به حساب سپرده های شهرداری عهده بانک به شماره حساب 0105926679003 یا ضمانت نامه معتبر بانکی دارای حداقل سه ماه اعتبار می باشد . ( چک تضمین شده بانکی یا اسناد مطالبات قابل قبول کمیسیون نمی باشد ) 12- این آگهی برابر آئین نامه معاملات جدید شهرداری صرفاً یک نوبت منتشر می شود . 13- کلیه پرداخت ها به صورت 70 درصد نقد و 30 درصد تهاتر ( پروانه ساختمانی و یا زمین که از طریق مزایده واگذار می گردد) می باشد که این درصد از طرف شهرداری قابل تغییر می باشد . 14- سایر جزئیات و مشخصات در اسناد مناقصه قید گردیده است . 15- شماره حساب خرید اسناد مناقصه 0105819336004 مبلغ 000/500 ریال بانک ملی بحساب شهرداری بندرعباس 16- هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد . ردیف عنوان پروژه مبلغ تأمین اعتبار مبلغ ضمانت نامه مدت انجام کار مبنا محاسبه پیمان رتبه و رشته 1 اجرای کانال بلوار امام خمینی تا خور سهند 912/914/010/23 ریال 000/000/300 ریال 8 ماه فهرست بهاء ابنیه 99 حداقل رتبه 5 ابنیه حوزه امور زیربنایی شهرداری

<< بازگشت به ليست مناقصات