عنوان مناقصه : « آگهی مناقصه عمومی» شهرداری بندرعباس
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :17/10/99
  آخرين مهلت :27/10/99
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات