عنوان مناقصه :((آگهي مناقصه عمومي))شهرداري منطقه یک بندرعباس
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :22/10/99
  آخرين مهلت :1/11/99
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :((آگهي مناقصه عمومي)) شهرداري منطقه یک بندرعباس در نظر دارد پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد الشرایط واگذار نماید. شرکتهای واجدالشرایط می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مربوطه حداکثرظرف مدت هفت روز از تاریخ نشر آگهی به آدرس: بندرعباس –بلوار خلیج فارس، شهرداری منطقه یک ازتاریخ ( 99/10/22لغایت 99/11/1 ) -شهرداری در رد یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادها مختار است. - چنانچه برندگان مناقصه از انعقاد قرارداد خودداری نمایند به ترتیب اولویت سپرده شرکت در مناقصه آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. -آخرین مهلت جهت ارائه پیشنهادها پایان وقت اداری دوشنبه مورخ 6/11/99 و تاریخ بازگشایی پاکتهای پیشنهادی ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 7/11/99 در محل شهرداری منطقه یک می باشد. -حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان قانونی آنها در روز بازگشایی پاکات مجاز می باشد بدیهی است عدم حضور مانع از تشکیل و تصمیم گیری کمیسیون نمی باشد. -بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص،معین و بدون ابهام بوده و در پاکات لاک و مهر شده تسلیم شود. -برنده مناقصه مکلف است ده درصد مبلغ کل قرارداد را به عنوان ضمانت حسن انجام معامله در موعد مقرر به شهرداری تودیع نماید. -شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه معاملات شهرداری می باشد. -به ازء هر روز تاخیر در اجرای پروژه مبلغ 000/000/5 ریال به عنوان جریمه از مطالبات برنده مناقصه کسر می گردد. -مبلغ پیش پرداخت در قبال ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر تا سقف حداکثر 25% با تائید شهرداری منطقه یک قابل پرداخت می باشد. -شهرداری می تواند در صورت ضرورت حداکثر تا 25 درصد حجم قرارداد را با همان مبلغ اولیه قرارداد کسر یا اضافه نماید و پیمانکار در این خصوص اعتراضی ندارد. -هزینه نشر آگهی از برنده مناقصه دریافت می گردد. - میزان سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ تعیین شده در ج جدول ذیل به صورت واریز نقدی یا ضمانت نامه معتبر بانکی به حساب سپرده های شهرداری عهده بانک ملی به شماره حساب 0105963885008 ضمانت نامه معتبر بانکی دارای حداقل سه ماه اعتبار می باشد. ( چک تضمین شده بانکی یا اسناد مطالبات قابل قبول کمیسیون نمی باشد .) -این آگهی برابر آئین نامه معاملات جدید شهرداری تهران و تسری به مراکز استانها صرفاً یک نوبت منتشر می شود. - سایر جزئیات و مشخصات در اسناد مناقصه قید گردیده است. - شماره حساب خرید اسناد مناقصه 0105965759002مبلغ 000/500 ریال بانک ملی بحساب شهرداری منطقه یک ردیف عنوان پروژه برآورد اولیه سپرده شرکت در مناقصه مدت انجام کار مبنا محاسبه پیمان 1 اجراي نوار حفاري نواحي (ناحيه دو-منطقه يك ) 000/000/000/12 ریال 000/000/60 ریال 6 ماه قیمت مقطوع 2 اجراي نوار حفاري نواحي (ناحيه يك وسه -منطقه يك ) 000/000/000/12 ریال 000/000/60 ریال 6 ماه قیمت مقطوع 3 زيرسازي ، تراش وروكش آسفالت معابر سطح شهر (ناحيه دو- منطقه يك ) 000/000/000/14 ریال 000/000/70 ریال 6 ماه راه وباند 4 زيرسازي ، تراش و روكش آسفالت معابرسطح شهر (ناحيه يك وسه -محدوده منطقه يك) 000/000/000/15 ریال 000/000/70 ریال 6 ماه راه وباند 5 احداث،تجهيز وبازسازي ساختمان هاي منطقه و نواحي (آسانسور وتجهيز ساختمان ) 000/000/500/11 ریال 000/000/60 ریال 2 ماه قیمت مقطوع 6 خريد و اجراي مبلمان سطح شهر (محدوده منطقه يك ) 000/000/000/15 ریال 000/000/70 ریال 1 ماه قیمت مقطوع 7 توسعه ، مرمت و بهسازی فضای سبزسطح شهر(خرید پایه چراغ روشنایی بوستانهای محدوده منطقه) 000/000/000/15 ریال 000/000/70 ریال 1 ماه قیمت مقطوع روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندرعباس

<< بازگشت به ليست مناقصات