عنوان مناقصه :((آگهی مناقصه)) سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس د
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :2/12/99
  آخرين مهلت :10/12/99
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :((آگهی مناقصه)) سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس در نظر دارد یک دستگاه بلدوزر (حداقل 7D ) جهت استفاده در سایت نخاله و زباله واقع در بزرگراه شهید رجائی و سایت تل سیاه را به مدت یک سال از طریق مناقصه عمومی اجاره نماید ، لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه پس از درج آگهی حداکثر به مدت هفت روز با دردست داشتن فیش واریزی جهت خرید اسناد مناقصه به مبلغ 000/500 ريال به شماره حساب 0105790211007 نزد بانک ملی سازمان به واحد حقوقی سازمان به آدرس بندرعباس - بلوار راه آهن بعد از گلزار شهداء روبروی انتقال نیرو 5 مراجعه نمایند. لازم به ذکر است : (فروش اسناد از تاریخ 2/12/99 الی 10/12/99) - میزان سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 000/000/300 ريال (سیصد میلیون ريال ) که به صورت واریز نقدی به حساب سپرده سازمان یا ضمانتنامه معتبر بانکی دارای حداقل سه ماه اعتبار می باشد . - چنانچه برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب اولویت به نفع صندوق سازمان ضبط خواهد شد . - سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است . - پیشنهاد دهندگان بایستی تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 13/12/99 پیشنهاد خود را که از حیث مبلغ مشخص ، معین و بدون ابهام بوده در پاکات مربوطه لاک و مهر شده در قبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه سازمان نمایند . - شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله شروط و تکلیف موضوع ماده 10 آیین نامه مالی شهرداری می باشد . - پیشنهادهای واصله در ساعت 13 روزشنبه مورخ 16/12/99 در کمیسیون عالی معاملات در محل سازمان بازگشائی و قرائت می گردد . - حضور پیشنهاد دهندگان در روز برگزاری کمیسیون مجاز می باشد بدیهی است عدم حضور مانع از تشکیل و تصیمیم گیری کمیسیون نخواهد بود. - بازاء هر روز تاخیر در انجام موضوع مناقصه مبلغ 000/000/5 ریال از محل اجاره کسر می گردد و موجر در این خصوص اعتراضی ندارد. - هزینه نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. - این آگهی برابر آیین نامه معاملات جدید شهرداری می باشد و صرفاً یک نوبت منتشر می گردد . - برنده مناقصه می بایست ده درصد مبلغ کل قرارداد را به عنوان حسن انجام کار در وجه سازمان تودیع نماید . - سایر شرایط و مشخصات در اسناد مناقصه مندرج و متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضاء و مهر و اثر انگشت و به پیشنهاد خود ضمیمه ، تسلیم نمایند . روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بندرعباس

<< بازگشت به ليست مناقصات