صفحه اصلی > مناقصات شهرداری بندرعباس 
ساعت
تصاویر شهری
پیوندها
اوقات شرعی

 
  عنوان مناقصه :آگهي تجدید مناقصه عمومي خط کشی معابر سطح شهر
  آگهي در محدوده : شهرداری بندرعباس
  آگهي در محدوده :شهرداری بندرعباس
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :26/10/97
  آخرين مهلت : 6/11/97
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي : ((بسمه تعالي)) آگهي تجدید مناقصه عمومي شهرداري بندرعباس در نظر دارد پروژه خط کشی معابر سطح شهر را برابردفترچه مشخصات فنی از طریق مناقصه عمومی به یکی از شرکت های واجد الشرایط واگذار نماید. لذا متقاضيان واجدالشرايط مي توانند جهت دريافت فرم و اسناد مناقصه از تاريخ درج آگهي حداكثر به مدت هفت روز به امور قراردادهاي شهرداري واقع در بلوار امام خميني (ره) مراجعه نمايند . (فروش اسناد از تاریخ 26/10/97 لغایت 6/11/97) 1-هزينه نشر آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد . 2-ميزان سپرده شركت در مناقصه به مبلغ چهارصد میلیون ریال به صورت واريز نقدي به حساب سپرده شهرداري و يا ضمانتنامه معتبر بانكي داراي حداقل سه ماه اعتبار مي باشد.(چک تضمین شده بانکی یا ایفاد مطالبات قابل قبول نمی باشد.) 3-چنانچه برندگان اول ، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،سپرده آنان به ترتيب اولويت به نفع صندوق شهرداري ضبط خواهد شد. 4-شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است. متقاضیان بایستی تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخه 6/11/97 جهت خرید اسناد به شهرداری مرکزی بندرعباس – اداره حقوقی و امور قراردادها مراجعه و پس از واریز مبلغ 000/500 ریال به شماره حساب 0105819336004 نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند. 5-پيشنهاد دهندگان بایستی تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخه 9/11/97 پیشنهاد خود را که از حیث مبلغ مشخص ،معین و بدون ابهام بوده در پاکتهای مربوطه بصورت لاک و مهر شده در قبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند. 6-شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف موضوع ماده 10 آیین نامه مالي شهرداری میباشد. 7-پیشنهادات رسیده ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخه 10/11/97 در کمیسیون عالی معاملات که در محل شهرداری تشکیل میگردد بازگشائی و قرائت می شود.حضور شرکت کنندگان در روز برگزاری کمیسیون مجاز می باشد. بدیهی عدم حضور مانع از تصمیم گیری کمیسیون نمی باشد. 8-این آگهی برابر آیین نامه معاملات شهرداری تهران تسری مراکز استانها میباشد صرفا یک نوبت منتشر میگردد . 9-برنده مناقصه هنگام عقد قرارداد مي بايست ده درصد مبلغ کل قرارداد را به عنوان حسن انجام كار بصورت واریز نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی در وجه شهرداري توديع نمايد. 10-مدت اجرا موضوع قرارداد از تاریخ ابلاغ قرارداد بمدت دو ماه می باشد. 11-بازاء هر روز تاخیر در انجام موضوع مناقصه مبلغ 000/000/5 ریال از مطالبات پیمانکار کسر می گردد. 12-سایر شرایط و مشخصات در اسناد مناقصه مندرج و متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضا و به پیشنهاد خود ضمیمه تسلیم نمایند . روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري بندرعباس

<< بازگشت به ليست مناقصات