صفحه اصلی > مناقصات شهرداری بندرعباس 
ساعت
تصاویر شهری
پیوندها
اوقات شرعی

 
  عنوان مناقصه :«آگهی تجدید مناقصه عمومی»پروژه اجرای ایستگاه BRT
  آگهي در محدوده :سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس
  آگهي در محدوده :شهرداری بندرعباس
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :12/3/98
  آخرين مهلت :22/3/98
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شهرداری بندرعباس در نظر دارد پروژه اجرای ایستگاه BRT( ساخت25 عدد اتاقک های جایگاه BRT) برابر مشخصات مندرج در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد الشرایط و اشخاص حقیقی واگذار نماید .لذا متقاضيان واجدالشرايط مي توانند جهت دريافت فرم و اسناد فراخوان در ساعات اداری از تاريخ درج آگهي حداكثر به مدت هفت روز به امور قراردادهاي شهرداري واقع در بلوار امام خميني (ره) مراجعه نمايند . ( ازتاریخ 12/3/98 لغایت 22/3/98) لازم به ذكر است: 1-هزينه نشر آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد . 2-ميزان سپرده شركت در مناقصه بازاء شرکت در هر بسته پیشنهادی به مبلغ0 00/000/600 ریال به صورت واريز نقدي به حساب سپرده شهرداري و يا ضمانتنامه معتبر بانكي داراي حداقل سه ماه اعتبار دارد. سه ماه اعتبار مي باشد.(چک تضمین شده بانکی یا اسناد مطالبات قابل قبول کمیسیون نمی باشد.) 3-چنانچه برندگان اول ، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،سپرده آنان به ترتيب اولويت به نفع صندوق شهرداري ضبط خواهد شد. 4-شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است. 5-پيشنهاد دهندگان بایستی تا آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخه 27/3/98 پیشنهاد خود را که از حیث مبلغ مشخص ،معین و بدون ابهام بوده در پاکتهای مربوطه بصورت لاک و مهر شده در قبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند. 6-شرکت در فراخوان و دادن پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف موضوع ماده 10 آیین نامه مالي شهرداری میباشد. 7-پیشنهادات رسیده ساعت 13 روز سه شنبه مورخه 28/3/98 در کمیسیون عالی معاملات که در محل شهرداری تشکیل میگردد بازگشائی و قرائت می شود.حضور شرکت کنندگان در روز برگزاری کمیسیون مجاز می باشد.بدیهی است عدم حضور مانع از تشکیل و یا تصمیم گیری کمیسیون نخواهد بود. 8-این آگهی برابر آیین نامه معاملات جدید شهرداری تهران میباشد و صرفا یک نوبت منتشر میگردد . 9-مدت شروع قرارداد از تاریخ ابلاغ قرارداد و مدت اجرای پروژه 2 ماه می باشد. 10-سایر شرایط و مشخصات در اسناد مناقصه مندرج و متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضا و به پیشنهاد خود ضمیمه تسلیم نمایند . روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندرعباس

<< بازگشت به ليست مناقصات