صفحه اصلی > مناقصات شهرداری بندرعباس 
ساعت
تصاویر شهری
پیوندها
اوقات شرعی

 
  عنوان مناقصه :(( آگهی مناقصه عمومی )) شهرداری منطقه سه بندرعباس
  آگهي در محدوده : شهرداری منطقه سه بندرعباس
  آگهي در محدوده :شهرداری
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :9/7/98
  آخرين مهلت :17/7/98
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :(( بسمه تعالی )) (( آگهی مناقصه عمومی )) شهرداری منطقه سه بندرعباس در نظر دارد پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد الشرایط و دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری معتبر واگذار نماید شرکتهای واجد الشرایط می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مربوطه حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ نشر آگهی به آدرس : بلوار جمهوری اسلامی- بعد ازکوی پلیس شهرداری منطقه سه از تاریخ 09/07/98 لغایت17/07/98 مراجعه نمایند. 1-شهرداری در رد یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادها مختار است . 2- چنانچه برندگان مناقصه از انعقاد قرارداد خودداری نمایند به ترتیب اولویت سپرده شرکت در مناقصه آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 3- آخرین مهلت جهت ارائه پیشنهادها پایان وقت اداری دوشنبه مورخ22/07/98و تاریخ بازگشایی ساعت 15:00روز سه شنبه23/07/98 در محل شهرداری منطقه 3می باشد. 4-حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان قانونی آنها در روز بازگشایی پاکات مجاز می باشد بدیهی است عدم حضور مانع از تشکیل و تصمیم گیری کمیسیون نمی باشد. 5-بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص ،معین و بدون ابهام بوده و در پاکات لاک و مهر شده تسلیم شود. 6-برنده مناقصه مکلف است ده درصد مبلغ کل قرارداد را به عنوان ضمانت حسن انجام معامله درموعد مقرر به شهرداری تودیع نماید. 7- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10آئین نامه مالی شهرداری می باشد. 8- به ازاء هر روز تاخیر در اجرای مبلغ 7،000،000 ريال به عنوان جریمه از مطالبات برنده مناقصه کسر می گردد. 9- مبلغ پیش پرداخت در قبال ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر تا سقف حداکثر 25 درصد با تائید شهرداری منطقه سه قابل پرداخت می باشد. 10- شهرداری می توانددر صورت ضرورت حداکثر تا 25درصد حجم قرارداد را با همان مبلغ اولیه قرارداد کسر یا اضافه نماید و پیمانکار دراین خصوص اعتراضی ندارد . 11-هزینه نشر آگهی از برنده مناقصه دریافت می گردد. 12-میزان سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ تعیین شده در جدول ذیل به صورت واریز نقدی یا ضمانت نامه معتبر بانکی به حساب سپرده های شهرداری عهده بانک ملی به شماره حساب 0105942490004 ضمانت نامه معتبر بانکی دارای حداقل چهارماه اعتبار می باشد. (چک تضمین شده بانکی یا اسناد مطالبات قابل قبول کمیسیون نمی باشد.) 13- این آگهی برابر آئین نامه معاملات جدید شهرداری تهران و تسری به مراکز استانها صرفاً یک نوبت منتشر می شود. 14- سایر جزئیات و مشخصات در اسناد مناقصه قید گردیده است. 15- شماره حساب خرید اسناد مناقصه 0105942465001مبلغ 500،000 ريال بانک ملی بحساب شهرداری منطقه سه . ردیف عنوان پروژه برآورد اولیه سپرده شرکت در مناقصه مدت انجام کار 1 احداث ساختمان اداری و محوطه سازی شهرداری ناحیه یک (شهرداری منطقه سه) 24،500،000،000 367،500،000 9 ماه 2 احداث ساختمان اداری زو محوطه سازی شهرداری ناحیه دو (شهرداری منطقه سه) 21،000،000،000 315،000،000 9ماه 3 احداث ساختمان اداری و محوطه سازی شهرداری ناحیه سه (شهرداری منطقه سه) 33،000،000،000 495،000،000 9ماه 4 احداث ساختمان و محوطه سازی شهرداری ناحیه ویژه (شهرداری منطقه سه) 27،100،000،000 406،500،000 9ماه روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بندرعباس

<< بازگشت به ليست مناقصات