صفحه اصلی > مناقصات شهرداری بندرعباس 
ساعت
تصاویر شهری
پیوندها
اوقات شرعی

 
  عنوان مناقصه :خط کشی محوری و معابرپیاده سطح شهر
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :94/10/12
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :آگهي مناقصه عمومي شهرداري بندرعباس در نظر دارد خط کشی محوری معابر و عابر پیاده سطح شهر با نوع رنگ دو جزئی و رنگ سرد ترافیکی را از محل اعتبارات داخلی شهرداری برابر مشخصات فنی اعلام شده کارفرما از طریق مناقصه عمومی به یکی از شرکتهای واجدالشرایط واگذار نماید. لذا متقاضيان واجدالشرايط مي توانند جهت دريافت فرم و اسناد مناقصه از تاريخ درج آگهي حداكثر به مدت ده روز به امور قراردادهاي شهرداري واقع در بلوار امام خميني (ره) مراجعه نمايند .(فروش اسناد از تاریخ 2/10/94 لغایت 12/10/94) لازم به ذكر است: 1-هزينه نشر آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد . 2-ميزان سپرده شركت در مناقصه به مبلغ یکصد میلیون ریال به صورت واريز نقدي به حساب سپرده شهرداري و يا ضمانتنامه معتبر بانكي داراي حداقل سه ماه اعتبار مي باشد.(چک تضمین شده بانکی یا اسناد مطالبات قابل قبول کمیسیون نمی باشد.) 3-چنانچه برندگان اول ، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،سپرده آنان به ترتيب اولويت به نفع صندوق شهرداري ضبط خواهد شد. 4-شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است. 5-پيشنهاد دهندگان بایستی تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخه 15/10/94 پیشنهاد خود را که از حیث مبلغ مشخص ،معین و بدون ابهام بوده در پاکتهای مربوطه بصورت لاک و مهر شده در قبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند.

<< بازگشت به ليست مناقصات