عنوان مزایده :(( آگهی مزایده عمومی )) شهرداري بندرعباس
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :23/7/99
  آخرين مهلت :5/8/99
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :بسمه تعالی (( آگهی مزایده عمومی )) شهرداري بندرعباس در نظر دارد به استناد مجوز شماره 4690/1 مورخ 14/7/99 شورای اسلامی شهر بندرعباس نسبت به فروش املاک ذیل جهت تکمیل و بهره برداری از پروژه های (10 پروژه بشـرح مندرج در شـرایط و اسناد مزایده) از طریق مـزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حـقوقی واجدالشرایط اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ درج آگهی در مهلت مقرر به اداره حقوقی و امور قراردادهای شهرداری بندرعباس واقع در بلوار امام خمینی(ره) شهرداری مرکزی مراجعه نمایند. (فروش اسناد از تاریخ 23/7/99 لغایت 5/8/99) - هزینه نشر آگهی، کارشناسی ، نقل و انتقال ، عوارض و همچنین مالیات بر ارزش افزوده و هرگونه مالیات بر عهده برنده مزایده می باشد. - میزان سپرده شرکت در مزایده برابر جدول ذیل می باشد که بایستی بصورت واریز نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی حداقل دارای یک ماه اعتبار به شماره حساب0105926679003 شهرداری واریز و فیش آن را در پاکت الف بصورت لاک و مهرشده تحویل نمایند. - چنانچه برندگان نفر اول ،دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد در مهلت مقرر قانونی نگردند سپرده آنها به ترتیب اولویت به نفع صندوق شهرداری ضبط می گردد. - شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف و تعهدات ابلاغی شهرداری می باشد. - پیشنهاد دهندگان بایستی تا پایان وقت اداری روز چهارشنبهمورخ 14/8/99 پیشنهاد خود را در پاکتهای سربسته و بصورت معین و مشخص در قبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند. - پیشنهادات ساعت 13روز شنبه مورخ 17/8/99 در کمیسیون عالی معاملات شهرداری بندرعباس بازگشایی و اعلام نتیجه می گردند. - این آگهی برابر آئین نامه معاملات جدید شهرداری تهران تسری به مراکز استانها صرفاً یک نوبت منتشر می گردد. شرکت کننده اقرار و اعتراف دارد که مشمول ممنوعیت قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب دی ماه 1337 نمی باشد . - بازدید از هریک از املاک آزاد می باشد و برنده مزایده اعتراف به اطلاع کامل از مشخصات املاک و مقتضیات محل داشته و جهل به آن بعد از شرکت در مزایده مسموع نمی باشد . پرداخت مبلغ مزایده بصورت نقد و غیرنقد ( اسناد مطالبات شهرداری) بوده که شرایط پذیرش اسناد مطالبات و نحوه اعلام برنده بشرح مندرج در شرایط مزایده می باشد. -شرکت در مزایده وارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط وتکالیف شهرداري بندر عباس و موضوع مفاد آئین نامه معاملات شهرداري تهران واز سوي پیشنهاد دهنده میباشد . -سایر اسناد ،شرایط و مشخصات در اسناد مزایده مندرج و متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و باقید قبولی امضا و به پیشنهاد خود ضمیمه تسلیم نمایند . -مبلغ پروانه به مبلغ پیشنهادی قطعات (زمین) افزوده می گردد. روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندرعباس مزایده املاک شهرداری مهر 99 مطالبات مجاز میزان سپرده جمع کل قیمت پایه بدون احتساب مبلغ پروانه (ریال) بهای واحد (ریال) موقعیت قطعه کاربری مساحت (مترمربع) شماره قطعه نوع واگذاری ردیف تکمیل ساختمان شهرداری منطقه یک 000/000/240 000/800/743/11 000/000/460 مغازه طبقه دوم مجتمع نگین خلیج فارس(مفتح) تجاری 53/25 266 سرقفلی 1 احداث تقاطع غیرهم سطح رسالت شمالی 000/000/390 000/600/428/19 000/000/420 مغازه طبقه دوم مجتمع نگین خلیج فارس(مفتح) تجاری 83/18 314 سرقفلی 2 000/000/40 کوی امیرآباد(زمین) مسکونی 288 270 برگ واگذاری تقاطع غیرهم سطح خواجو 000/000/890 000/000/342/44 000/000/650 مغازه طبقه اول مجتمع نگین خلیج فارس(مفتح) تجاری 68/37 175 سرقفلی 3 000/000/190 همکف خیابان شهید موسی زاده تجاری 35 1 برگ واگذاری 000/000/40 کوی امیرآباد(زمین) مسکونی 330 223 برگ واگذاری مشاوران پروژه های عمرانی 000/000/140 000/000/886/6 000/000/550 مغازه طبقه اول مجتمع نگین خلیج فارس(مفتح) تجاری 52/12 188 سرقفلی 4 تامین و اجرای زیرساخت های خدمات شهری 000/000/146 000/600/261/7 000/000/580 مغازه طبقه اول مجتمع نگین خلیج فارس(مفتح) تجاری 28/22 182 سرقفلی 5 تسطیح فاز دوم صنوف مزاحم 58 هکتاری قاداهار 000/000/690 000/410/231/34 000/000/27 طرح تفکیکی ملوانان(زمین) آموزشی 83/1267 1081 برگ واگذاری 6 تکمیل ساختمان حوزه معاونتها شهرداری 000/000/670 000/000/330/33 000/000/000/1 مغازه طبقه همکف مجتمع نگین خلیج فارس(مفتح) تجاری 65/15 140 سرقفلی 7 000/000/80 کوی ولیعصر(زمین) مسکونی 221 155 برگ واگذاری فاز دوم بلوار ساحلی(الویت پنجم) 000/000/000/1 000/600/515/50 000/000/000/1 مغازه طبقه همکف مجتمع نگین خلیج فارس(مفتح) تجاری 13/17 117 سرقفلی 8 000/000/460 مغازه طبقه دوم مجتمع نگین خلیج فارس(مفتح) تجاری 36/22 267 سرقفلی 000/000/40 کوی امیرآباد (زمین) مسکونی 330 222 برگ واگذاری 000/000/55 شهرک امام رضا(ع) محدوده 4/2 هکتاری(زمین) مسکونی 180 60 برگ واگذاری تهیه مصالح و خط کشی محوری عابرپیاده سطح شهر 000/000/180 000/400/996/8 000/000/420 مغازه طبقه دوم مجتمع نگین خلیج فارس(مفتح) تجاری 42/21 315 سرقفلی 9 خرید و نصب علائم و تابلوها و تجهیزات ترافیکی سطح شهر 000/000/440 000/000/783/21 000/000/420 مغازه طبقه دوم مجتمع نگین خلیج فارس(مفتح) تجاری 75/23 316 سرقفلی 10 000/000/41 کوی امیرآباد (زمین) مسکونی 288 287 برگ واگذاری بدنه سازی خور سنگ کن 000/000/580 000/000/805/28 000/000/70 کوی ولیعصر(زمین) مسکونی 200 100 برگ واگذاری 11 000/000/70 کوی ولیعصر(زمین) مسکونی 50/211 19 برگ واگذاری اجرای ایستگاههای BRT 000/000/270 000/000/440/13 000/000/70 کوی ولیعصر(زمین) مسکونی 192 107 برگ واگذاری 12 مشاوران پروژه های عمرانی 000/000/170 000/000/250/8 000/000/55 شهرک امام رضا(ع) محدوده 4/2 هکتاری(زمین) مسکونی 150 97 برگ واگذاری 13 مشاوران پروژه های عمرانی 000/000/170 000/000/250/8 000/000/55 شهرک امام رضا(ع) محدوده 4/2 هکتاری(زمین) مسکونی 150 100 برگ واگذاری 14

<< بازگشت به ليست مناقصات