صفحه اصلی > مزايده ها شهرداری بندرعباس 
ساعت
تصاویر شهری
پیوندها
اوقات شرعی

 
  عنوان مزایده :واگذاری پارکینگ بازارچه 22 بهمن
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :95/4/29
  آخرين مهلت :95/5/10
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي : آگهی مزایده سازمان میادین وساماندهی مشاغل شهرداری بندرعباس در نظر دارد به استناد مصوبه هیئت مدیره نسبت به واگذاری پارکینگ بازارچه 22 بهمن درقالب عقد قرارداد اجاره از طریق مزایده به مدت یکسال به افراد واجد الشرایط اقدام نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت خرید اسناد مزایده به سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهرداری بندرعباس واقع در میدان گاز خیابان صدف پایانه مسافربری خلیج فارس واحد حقوقی مراجعه نمایند. *فروش اسناد از تاریخ سه شنبه 95/4/29لغایت یکشنبه 95/5/10می باشد. * سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است . * هرگاه برندگان اول ودوم وسوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد. * میزان سپرده شرکت در مزایده مبلغ 60/000/000ریال می باشد که می بایست به صورت نقدی یا ضمانت نامه معتبر بانکی حداقل دارای سه ماه اعتبار در وجه سازمان تودیع نماید. (چک تضمین شده بانکی قابل قبول نمی باشد). *هزینه نشر آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. * متقاضیان می بایست جهت خرید اسناد شرکت در مزایده مبلغ 500/000را به حساب شماره 100789960498 به نام سازمان میادین وساماندهی مشاغل شهرداری بندرعباس نزد بانک شهر شعبه شهرنمایش واریز نمایند. * پیشنهاد دهندگان بایستی حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 95/5/12پیشنهاد خود را از حیث مبلغ مشخص ، معین وبدون ابهام بوده در پاکت های سربسته بصورت لاک و مهرشده به واحد دبیرخانه سازمان تحویل و رسید دریافت نمایند و به پیشنهادهایی که مخدوش ، مشروط و خارج از این مهلت ارائه شود ترتیب اثر داده نمی شود. * پیشنهادات رسیده در روزچهار شنبه مورخه 5/13/ 95در کمیسیون عالی معاملات که در محل سازمان تشکیل می گردد باز و قرائت خواهد شد. حضور پیشنهاد دهندگان در روز برگزاری کمیسیون مجاز می باشد عدم حضور مانع از تصمیم گیری نخواهد شد. برنده مزایده می بایست قبل از انعقاد قرارداد سه برابر مبلغ پیشنهادی خود را به عنوان سپرده حسن انجام کار در وجه سازمان تودیع نماید. *متقاضی مکلف به ارائه تائیدیه از اداره کل تعزیرات حکومتی و پروانه کسب یا تائیدیه صنف پارکینگ داران می باشد. *شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف و تعهدات ابلاغی واعلامی از سوی سازمان می باشد. * سایر اطلاعات وجزئیات مربوط به معاملات در اسناد مزایده مندرج است. متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت وبا قید قبولی امضاء و به پیشنهاد خود ضمیمه وتسلیم نماید. * این آگهی برابر آئین نامه معاملات جدید شهرداری تهران می باشد وصرفاً یک نوبت منتشر می شود . ((واحد روابط عمومی سازمان میادین وساماندهی مشاغل شهرداری بندرعباس ))

<< بازگشت به ليست مناقصات